Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI

Silviu Berejan – 80

Alte articole de
Revista Limba Română
Nr. 7-9, anul XVII, 2007

Pentru tipar

Fişier biobibliografic
 
Lingvist, domeniul ştiinţific: lingvistică romanică (în special română) şi slavă (în special rusă). Doctor habilitat în filologie (1972), profesor universitar (1979). Membru corespondent (1989) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Născut pe 30 iulie 1927 în satul Bălăbăneşti, azi raionul Criuleni. A studiat la Liceul „B. P. Hasdeu” din Chişinău (1938-1944), la Liceul „C. D. Loga” din Timişoara (1944-1945), la şcoala rusă din Comrat (1945-1946), la şcoala nr. 4 din Chişinău (1946-1947) şi la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova (1947-1952), după care au urmat studiile de doctorat la aceeaşi universitate (1952-1955). A activat în calitate de lector la Institutul Pedagogic din Tiraspol (1954-1955) şi la Universitatea de Stat din Moldova (1955-1956), cercetător ştiinţific superior la Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a A.Ş. a U.R.S.S. (1956-1958), secretar ştiinţific (1958-1961), şef de sector (1961-1978), şef de secţie (1978-1987), director al Institutului de Limbă şi Literatură al A.Ş.M. (1987-1991), academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Socioumane (1991-1995), director (1995-2000) al Institutului de Lingvistică al A.Ş.M. Din 2000 este cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filologie. A ţinut prelegeri la Institutul Pedagogic din Bălţi (1973-1983).
Este fondator al şcolii naţionale de lexicologie şi semantică lingvistică. Aria preocupărilor ştiinţifice o constituie gramatica, lexicologia, lexicografia, stilistica, istoria limbii, cultura vorbirii limbii române, semantica generală, lingvistica teoretică, romanistica, slavistica, lingvistica comparată, sociolingvistica. A contribuit la dezvoltarea teoriei lexicografice în direcţia implementării noţiunii de sistem lexico-semantic şi a aplicării unor metode noi de cercetare în studiul lexicului. A elaborat teoria echivalenţei semantice a cuvintelor.
Este autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice publicate atât în ţară, cât şi în străinătate, inclusiv 3 monografii, între care: Contribuţii la studiul infinitivului moldovenesc(1962); Семантическая эквивалентность лексических единиц (1973); autor şi redactor a 4 dicţionare, inclusiv Dicţionar explicativ şcolar (1960, 1969, 1976, 1979, 1984, în colab.); Dicţionar explicativ al limbii moldoveneşti(în 2 vol., 1977; 1985); Dicţionar explicativ uzual al limbii române(1999, coord. al lucrării) etc.; 6 manuale: Limba moldovenească literară contemporană. Morfologia(1983, în colab.); Lingvistica generală(1985, în colab.); Curs de gramatică istorică a limbii române(1991, în colab.) ş.a. Este redactor ştiinţific a cca 40 de cărţi de lingvistică; traducător, redactor şi editor al operelor unor somităţi ale lingvisticii ca V. F. Şişmariov (Limbile romanice din sud-estul Europei şi limba naţională a R.S.S.M.,1960); Iorgu Iordan (Романское языкознание: Историческое развитие, течения, методы, Moscova, 1971, în colab.); Eugeniu Coşeriu (Structurile lexematice II, Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, 1992, nr. 5; Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică: Trei studii/ Cu o prefaţă de Silviu Berejan şi un punct de vedere editorial de Stelian Dumistrăcel, 1994); Raymund Piotrowski (Sinergetica şi ocrotirea limbii române în Republica Moldova // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, 1997, nr. 3); coordonator al volumului Limba română este Patria mea. Studii. Comunicări. Documente(1996). În perioada 1988-2006 semnează cca 100 de articole de publicistică lingvistică privind statutul limbii române din Republica Moldova.
Este preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat pentru conferirea gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat în filologie (1988-1991), preşedinte al Comisiei de Expertiză a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova (din 1992). A pregătit 16 doctori şi 5 doctori habilitaţi în ştiinţe filologice. A participat cu rapoarte şi comunicări la cca 200 de conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale (în Rusia, România, Ucraina, Georgia, Germania, Ungaria, Franţa, Italia, Spania, Polonia, Cehia, Slovacia, Austria, Canada ş.a.). A exercitat funcţiile de secretar de redacţie (1958-1988) şi de redactor-şef (din 1989) al Revistei de lingvistică şi ştiinţă literară, membru (din 1992) al Comitetului Internaţional de patronaj al Atlasului Lingvistic Romanic (ALir) (Grenoble, Franţa), membru al Comitetului Internaţional al Slaviştilor, membru al Comisiei Interdepartamentale pentru limba de stat şi grafia latină.
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, membru de onoare al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan” al Academiei Române. A fost distins cu titlurile de laureat al Premiului de Stat, laureat al Premiului Prezidiului A.Ş.M., „Eminent al Învăţământului Public”, premiant al Academiei Româno-Americane. A fost decorat cu „Ordinul Republicii” şi cu Medalia A.Ş.M. „D. Cantemir”.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog