Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Constanţa Bărboi, Victor Lişman Gramatică şi stilistică*

Tamara CORCODEL

Alte articole de
Tamara CORCODEL
Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XII, 2002

Pentru tipar

Cartea Gramatică şi stilistică de C. Bărboi şi V. Lişman este o apariţie editorială de utilitate incontestabilă pentru elevi, studenţi, profesori, autodidacţi. Lucrarea este concepută ca un instrument de optimizare a procesului instructiv, totodată, fiind un excelent ghid pentru pregătirea candidaţilor la susţinerea examenelor de capacitate, de bacalaureat şi de admitere în învăţământul superior. “Cartea, remarcă autorii, oferă posibilitatea parcurgerii rapide şi eficiente a unor noţiuni teoretice în vederea rezolvării corecte a cerinţelor de examen, ajutându-i pe elevi în recapitularea şi fixarea cunoştinţelor necesare abordării oricăror tipuri de subiecte”.
Studiul cuprinde şapte capitole, în primele cinci fiind abordate noţiuni de stilistică, lexicologie, fonetică şi fonologie, punctuaţie şi ortografie, morfologie şi sintaxă. Ultimele două capitole înglobează în structura lor teste recapitulative, exemple de subiecte date la examene şi un şir de anexe, ce conţin diverse informaţii de natură lexicografică, prezentate sub forma unor microdicţionare de sinonime, neologisme, omonime, nume proprii, denumiri geografice, expresii latineşti ş. a.
Autorii iau în dezbatere probleme fundamentale ale teoriei limbii prin prisma unei viziuni ştiinţifice moderne. Sunt tratate aspecte privind originea şi evoluţia limbii române, stilurile limbii literare (spre deosebire de clasificarea tradiţională sunt inserate şi caracterizate stilurile: religios, oratoric, didactic, epistolar), particularităţile lingvistice ale limbajului popular ş. a. Expunerea materiei este însoţită de note speciale, cum ar fi: “Reţineţi”, “Foarte important”, “Nu uitaţi”, “Observaţie”, “Atenţie”. Această manieră permite scoaterea în evidenţă a momentelor esenţiale ce urmează a fi remarcate şi memorizate. La finele fiecărui capitol sunt date aplicaţii practice şi teste prin care se urmăreşte scopul de a consolida cunoştinţele obţinute, de a facilita înţelegerea problemelor teoretice ale limbii. Tratarea stilurilor funcţionale ale limbii, spre exemplu, este însoţită de mostre de texte din diverse stiluri, de modele de scriere a cererii, a memoriului de activitate, a procesului verbal, a diverselor tipuri de scrisori etc.
Accentul se pune pe formarea deprinderilor de scriere şi vorbire corecte (“Noţiuni de fonetică şi fonologie”, “Punctuaţie şi ortografie”), pe îmbogăţirea vocabularului, cultivarea unei exprimări de o ţinută aleasă (“Noţiuni despre vocabular”, “Despre frazeologie”). În acest scop sunt examinate acele fenomene care, de regulă, prezintă dificultăţi atât pentru elevi, cât şi pentru o bună parte dintre vorbitorii adulţi. Sunt luate în discuţie cazurile de omonimie, paronimie, calchiere, corectitudine a cuvintelor compuse şi a îmbinărilor libere de cuvinte.
Noţiunile de morfologie şi sintaxă sunt prezentate explicit, descrierea claselor gramaticale, a părţilor de propoziţii, a funcţiilor sintactice fiind însoţită de tabele sinoptice. De remarcat că expunerea problemelor teoretice, pe parcursul întregii lucrări, este ilustrată grafic prin tabele sinoptice, modalitate eficientă de însuşire a materiei de studiu.
Cerinţele practice, testele clasice şi testele grilă, inserate în capitolul al şaselea al lucrării, sunt foarte diverse şi de o complexitate sporită, necesitând o cunoaştere temeinică a noţiunilor teoretice, a structurilor fonetice, lexicale, morfologice şi sintactice ale limbii.
Lucrarea Gramatică şi stilistică, ce posedă un susţinut nivel ştiinţific şi o originală modalitate de prezentare, va constitui o adevărată achiziţie pentru cei ce vor să cunoască în profunzime limba română, să stăpânească aceste cunoştinţe şi să le aplice în practică. De asemenea, va fi un profesor perfect pentru doritorii de a susţine examenul în domeniu şi un preţios ajutor pentru cadrele didactice.
 
 
* Bucureşti, Meteora Press, 2001.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog