Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Constantin ŞCHIOPU

Constantin ŞCHIOPU
Conf. univ. dr., Facultatea Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării, Catedra jurnalism, U.S.M., profesor-cumulard de limba şi literatura română la Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” din Chişinău. Lucrări recente: „Metodica predării literaturii române", Editura Carminis, Piteşti, 2009; „Arghezi, Barbu, Blaga. Poezii comentate. Pentru elevi, studenţi, profesori", Editura ARC, Chişinău, 2010; „Manuale de limba şi literatura română pentru clasa a X-a" (coautor Marcela Vâlcu-Şchiopu), a XI-a (coautor Marcela Vâlcu-Şchiopu), a XII-a, liceu (coautor M. Cimpoi), a IX-a (coautor V. Pâslaru).

TEXTE PUBLICATE

Caracterizarea personajului literar din perspectivă estetică Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Păstorul mioritic Grigore Vieru şi invidia omenească Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Idei despre revista „Limba Română" Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Compoziţii şcolare cu caracter publicistic: recenzia şi cronica dramatică Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Unele consideraţii privind redactarea / scrierea compunerilor narativă şi descriptivă Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Predarea / studierea prozei de inspiraţie istorică: repere teoretico-literare şi metodologice Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Compoziţiile şcolare: paralela şi sinteza Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
Reportajul şi interviul ca procedee de receptare a operei literare Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Studierea elementelor de versificaţie Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Repere teoretico-literare şi metodologice ale predării / studierii schiţei (în baza schiţei D-l Goe de I. L. Caragiale) Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Conceptul de curent literar Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Studierea noţiunilor de teorie literară Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Receptarea operei literare: condiţii, etape şi niveluri Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Lectura ca demers didactic Nr. 1-2, anul XX, 2010
Un profesor – purtător de lumină şi de adevăr Nr. 3-4, anul XX, 2010
Opera literară din perspectiva noţiunilor „autor”, „narator”, „personaj”, „eu liric” Nr. 9-10, anul XX, 2010
Limbajul poetic: trăsături şi modalităţi de interpretare într-un demers didactic Nr. 11-12, anul XX, 2010
Dezvoltarea gândirii critice în procesul receptării textului artistic Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Poezia tânără – între contemplaţie, transfigurare şi afirmare a propriei realităţi Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Revărsarea unei mari iubiri Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Formarea cititorului prin lecturi paralele Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate şi transdisciplinaritate în studiul literaturii Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Interpretarea textului literar: tehnici de creativitate Nr. 11-12, anul XXI, 2011
Întâlnirea elevilor cu cartea: medieri necesare Nr. 11-12, anul XXI, 2011
Sarcini activ-participative de valorificare a operei literare Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Metode şi procedee de interpretare a operelor lirice Nr. 11-12, anul XVI, 2006
Etapele valorificării textului literar în cadrul orelor de literatură: obiective şi procedee de lucru Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Modurile de expunere în discursul literar Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Structura şi compoziţia în procesul de interpretare a operei literare Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Memoria ca justiţie sau refacerea drumului invers Nr. 7-8, anul XXII, 2012
Interpretarea operei literare din perspectiva noţiunilor temă, motiv, laitmotiv Nr. 11, anul XV, 2005
Modalităţi de investigaţie în proza de analiză psihologică (Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu) Nr. 10, anul XV, 2005
Simularea întâlnirii cu personajul literar Nr. 5-9, anul XV, 2005
Procedee de valorificare a textului literar: situaţia de opţiune morală Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Repere teoretico-literare şi metodice ale studierii / receptării operelor dramatice Nr. 11-12, anul XIII, 2003
Interpretarea textului literar prin tehnica generării de alternative Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Perspective de receptare a liricii lui Grigore Vieru Nr. 1, anul XXIV, 2014
Testul pentru examenul de bacalaureat: posibile erori şi modalităţi de rezolvare Nr. 3, anul XXIV, 2014
Evaluarea competenţelor de lectură ale elevilor prin intermediul testelor Nr. 3, anul XXIV, 2014
Interpretarea textului literar din perspectivă structuralistă Nr. 4-6, anul XII, 2002
Tehnici narative în romanul de analiză psihologică: sugestii metodice Nr. 1-3, anul XII, 2002
Despre paradisul şi infernul limbii române şi nu numai... Nr. 5, anul XXIV, 2014
Principii de abordare a literaturii ca disciplină şcolară Nr. 5, anul XXIV, 2014
Formarea la elevi a competențelor lectorale Nr. 6, anul XXIV, 2014
Grigore Vieru a făcut istorie Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Textul literar: comprehensiune și receptare Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Manuale-monstru, elevi și profesori debusolați Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Perspective moderne de interpretare / căutare a identității artistice Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Conceptul de literatură în contextul educaţiei literar-artistice Nr. 1, anul XXVII, 2017
Interpretarea operei literare din perspectiva unor elemente intratextuale Nr. 2, anul XXVII, 2017
Valori și atitudini în interpretarea operei literare Nr. 3, anul XXVII, 2017
Registre stilistice ale operei literare: o abordare teoretico-metodologică Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Eternizarea verii în care mama a avut ochii verzi Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Basarabia: viziune artistică și stări lirice în poezia românească Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018
Didactica lecturii versus didactica literaturii Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
Moartea unei veverițe de Dumitru Crudu și sfânta noastră naivitate Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018
Formarea la elevi a competenței de a formula idei pe marginea operei literare Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018
Dezvoltarea la elevi a aptitudinilor de scriere creativă Nr. 1, anul XXIX, 2019
Metodologii didactice ale predării-învățării-evaluării în cadrul educației literar-artistice Nr. 3, anul XXIX, 2019
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog