Pro Didactica – prestigiu şi calitate


Se ştie că rezistenţa operelor de artă este testată de către un public receptiv. În acest context, profesorului de limbă şi literatură română îi revine sarcina de a forma un cititor elevat, cultivându-i gustul pentru literatura de calitate şi realizând, astfel, condiţia fundamentală a revitalizării interesului pentru creaţiile majore, încorporate istoriei culturii.
Iată de ce rubrica Pro Didactica este atât de necesară şi utilă atât cadrelor didactice, cât şi consumatorilor de ştiinţă şi cultură.
Discutarea unor teme de teorie literară, abordarea didactică a textului literar, dezbaterile privind imaginea artistică, structura unei opere, stilul şi modurile de expunere, ficţiunea, speciile literare, creativitatea, dar şi implementarea noilor tehnologii educaţionale şi estimarea apariţiilor editoriale recente în domeniul teoriei şi metodologiei limbii şi literaturii române etc. – toate acestea fac parte din preocupările colegiului de redacţie şi, implicit, ale coordonatorului rubricii, dr. conf. Constantin Şchiopu, specialist cu renume, autor a peste 100 de publicaţii naţionale şi internaţionale în domeniul filologiei aplicate, inclusiv a manualelor de Limba şi literatura română pentru clasele a X-a – a XII-a şi a studiului Metodica predării literaturii române, editat la Chişinău şi Bucureşti. Altfel spus – omul potrivit la locul potrivit.
Domnia Sa colaborează cu cei mai buni specialişti în domeniu, oferind materiale originale, inedite, articole, recenzii, studii, cercetări, vizând opere literare sau metode de predare care pun în evidenţă competenţele profesionale de excepţie, rafinamentul analitic şi gândirea creativă.
Interesantă a fost ideea de a încuraja profesorii şcolari, doctoranzii să-şi împărtăşească experienţa în domeniu, polemizând cu autori, critici literari, savanţi etc.
Menţionăm, de asemenea, densitatea informaţiilor referitoare la metodica limbii şi literaturii române în context naţional şi universal, ceea ce conferă revistei prestigiu şi calitate, fiind de un real folos cititorilor pasionaţi.
În ansamblu, rubrica respectivă, ca, de altfel, întreaga revistă, aduce o importantă contribuţie la stimularea şi dezvoltarea creativităţii la orele de limbă şi literatură română, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru literatură, artă, istorie, cultură şi civilizaţie, la dezvoltarea formelor moderne de instruire şi educaţie prin receptarea / interpretarea operei literare. Diversitatea şi calitatea înaltă a materialelor publicate reflectă orizontul cultural al autorilor, dar şi profesionalismul echipei de redacţie: Alexandru Bantoş, Viorica-Ela Caraman, Veronica Rotaru, Oxana Bejan, Mihai Bacinschi etc.
Cu prilejul frumoasei aniversări a revistei, adresăm colegiului redacţional, autorilor şi cititorilor felicitările noastre, mulţumindu-le pentru adevăratele lecţii de patriotism, de iubire faţă de neam şi limbă.
La mulţi ani!