REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 2, anul XXIV, 2014


ARGUMENT

Claudia CEMÂRTAN


Profesorul Anatol Ciobanu – octogenar

Ana BANTOŞ


Filologia ca destin

LEXIC, FRAZEOLOGIE ȘI SEMANTICĂ

Sabina CORNICIUC


Despre educaţia lingvistică: accente necesare

Petru BUTUC


Concepţii lingvistico-filozofice promovate de Anatol Ciobanu

Emilia OGLINDĂ

Galina PĂDURARU


Corelaţia sintaxă – semantică în viziunea profesorului A. Ciobanu

Eugenia DODON


Acordul articolului posesiv: normă şi uz

Estelle VARIOT


Limba şi diversitatea culturală

Tatiana TREBEŞ


Tendinţe de modernizare a sistemului onomastic tradiţional (cu referire la prenumele din oraşul Orhei)

GRAMATICĂ

Claudia CEMÂRTAN


Consideraţii privind categoria gramaticală a aspectului verbal în limba română

Alexandra GHERASIM


Categoria semantică animat / inanimat şi reflexele ei în gramatică

Viorica RĂILEANU


Sensul numelui propriu în raport cu cel al numelui comun corespunzător

Ina GALOUZA


Modele semantico-structurale ale replicii de acceptare

Adela NOVAC


Verbul pronominal în funcţie de verb semiauxiliar și semicopulativ

Elena ZGÂRCIBABĂ-BOGDAN


Repere identitare la nivelul sintactic al limbii române

Liliana DOLGAN


Observaţii privind dezagregarea predicatului verbal compus şi a predicatului verbal-nominal

Anna BONDARENCO


Le temps et la temporalité du stéréotype et de l’événement

PRAGMATICĂ, STILISTICĂ ŞI CULTIVAREA VORBIRII

Viorica MOLEA


Consideraţii privind conceptul de oralitate

Iraida CONDREA


Dimensiunea şi structura frazei: efecte stilistice şi pragmatice

Dumitru DRAICA


Şcoala Ardeleană şi lupta pentru unificarea limbii şi instituirea ortografiei româneşti (cu referire la Ion Budai Deleanu, 1760-1820)

Valerica DRAICA


Tradiţie şi evlavie în creaţia lui Ioan Alexandru (studiu stilistic)

FONETICĂ, DIALECTOLOGIE ŞI ISTORIA LIMBII

Vladimir ZAGAEVSCHI


Nume de familie şi prenume româneşti basarabene deformate de funcţionarii alolingvi în context diglosic

Vasile PAVEL


Graiuri româneşti insulare de peste Marea Caspică şi Ural

Cercetări privind elementele de substrat din limba română

LINGVISTICA GENERALĂ ŞI CONTRASTIVĂ

Jana CIOLPAN


Interpretări privind denumirile motivate ale lunilor anului

Natalia LUCHIANCIUC


Problema determinativului substantival în limbile română şi rusă

Cristinel MUNTEANU


Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului

DIDACTICA DISCIPLINELOR FILOLOGICE

Ion GUŢU


Reforma curriculară din perspectiva abordării dihotomice cantitate – calitate: cazul didacticii limbilor străine

Elena BANARI


Unele aspecte ale modelelor verbal-comunicative în procesul de predare – învăţare a lexicului de specialitate

TRADUCERE ŞI TERMINOLOGIE

Inga DRUŢĂ


Presa – vehicul al terminologiei ştiinţifice şi tehnice (secolul al XIX-lea)

Marin BUTUC


Termeni militari medievali în unități polilexicale stabile

Aliona SOBOL


Conceptul de echivalenţă în teoria traducerii

INTERFERENŢE

Rolul limbii în formarea identității culturale în contextul migrației

ABIA PRIN CUVÂNT

Andrei CIURUNGA


Nu-s vinovat faţă de ţara mea