REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-9, anul XVI, 2006


ARGUMENT

A. E. BACONSKY


Epilog târziu

CONSTANTIN CIOPRAGA – 90

Demnitatea unui spirit clasic

Constantin CIOPRAGA


Constantin Ciopraga. CV

Grigore VIERU


Model al nezgomotoasei glorii

Mihai CIMPOI


Constantin Ciopraga: liniştea şi neliniştea formei

Liviu LEONTE


Sub semnul clasicismului

Alexandru HUSAR


Constantin Ciopraga – scriitor

Lucia OLARU NENATI


Un model al omului-emblemă: Constantin Ciopraga

Maria SAHAREANU

Constantin CIOPRAGA


„Consider că basarabenii pe care i-am cunoscut mă întregesc pe mine”

LITERATURĂ ŞI DESTIN

Cristina GROSSU-CHIRIAC


Christa Wolf – între Est şi Vest

CRITICĂ. ESEU

Alexandru BURLACU


Vladimir Beşleagă: drama zborului frânt (II)*

Diana VRABIE


Reportajul ca tehnică literară

Ecaterina CRECICOVSCHI


Problema neoromantismului în literatura română

SACRU ŞI PROFAN

Theodor CODREANU


Manole şi jertfa în viziunea părintelui Stăniloae

REFLECŢII

Mina-Maria RUSU


Identitatea culturii româneşti în contextul integrării europene

ITINERAR LEXICAL

Nicolae RAEVSCHI


Hidronime traco-dacice având conexiuni etimologice baltice

Iustina BURCI


Interferenţe româno-slave în antroponimia veche din Moldova

George RUSNAC


False motivări antroponimice

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Aliona DOSCA


Competenţele traducătorului de terminologie juridică (abordări şi concepţii)

Ludmila CLICHICI


Exprimarea tautologică: referenţialitate şi sens

Angela GRĂDINARU


Valori semantico-stilistice ale paronimiei

COŞERIANA

Cristinel MUNTEANU


Tehnica utilizării frazeologismelor expresive

INTERFERENŢE

Pilar GARCÍA MOUTON


„Spaniola şi româna au multe lucruri în comun”

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Ion CIOCANU


Seísmele

NICOLAE FELECAN – 65

Ştefan VIŞOVAN


Consacrat cercetător al limbii române

Alexandru BANTOŞ

Nicolae FELECAN


„Fiinţa noastră s-a manifestat şi a rezistat în aceeaşi indestructibilă trinitate, a latinităţii prin origine, a unităţii lingvistice şi a spiritualităţii creştine”

Nicolae FELECAN


Din nou despre DOOM2

Nicolae FELECAN


Al XII-lea Simpozion Naţional de Dialectologie

PROZĂ

Leo BUTNARU


Ultima călătorie a lui Ulysse*

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Etapele valorificării textului literar în cadrul orelor de literatură: obiective şi procedee de lucru

ROMÂNA PENTRU ALOLINGVI

Alexei AXAN


Vreau să vorbesc româneşte

CONFESIUNI

Zoe DUMITRESCU-BUŞULENGA


Iluzia libertăţii

LECŢIILE ISTORIEI

Ion CHIRTOAGĂ


Suceava

MUZICOLOGIE

Ruslana SPRÂNCEANU


Tendinţe stilistice în miniatura autohtonă pentru pian (ultimul deceniu al secolului al XX-lea)

ARTE PLASTICE

Alexandru BANTOŞ

Ghenadie JALOBĂ


„Un pictor adevărat e dator să surprindă irepetabilul, inefabilul acestei lumi...”

CĂRŢI NOI

Virgil Nistru ŢIGĂNUŞ


Grigore Vieru iluminat de poezie

Memoria trecutului şi... a prezentului

Vasile ERNU


Născut în URSS

RECENZII

Veronica POSTOLACHI


O poezie născută din comuniunea cu A. Mateevici

Ion CIOCANU


Pe marginea unui studiu de sociolingvistică

Ion CIOCANU


Dincolo de prima impresie

Petru BUTUC


Necesar instrument de lucru pentru filologi

Iustina BURCI


Mesager al identităţii noastre