Reglementarea şi ocrotirea onomasticii româneşti în Republica Moldova


Onomastica românească, acest sistem lexical-onimic al limbii române, s-a constituit şi a evoluat timp de secole şi milenii, fiind condiţionat de factori lingvistici şi extralingvistici. Fiece epocă, fiece etapă de dezvoltare a societăţii umane a favorizat apariţia anumitor categorii de unităţi onimice. În onomastică şi-au găsit reflectare aspecte definitorii din viaţa materială şi spirituală a oamenilor: ocupaţiile, tradiţiile, obiceiurile, credinţa. Unele nume proprii geografice şi de persoane evocă evenimente, fapte şi întâmplări demult consumate, altele redau starea socială, fiscală sau juridică a populaţiei. Numeroase sunt toponimele ce au la bază particularităţile fizico-geografice şi naturale ale terenului. Toponimele şi antroponimele adesea reprezintă cuvinte şi forme rar folosite în prezent sau demult ieşite din uz.
Numele proprii exprimă un anumit conţinut, comunică o anumită informaţie (lingvistică, istorică, geografică etc.). Nume lipsite de sens onimic nu există, după cum nu există cuvinte lipsite de semnificaţii, fără valoare semantică şi funcţională, fără utilizare în vorbirea curentă. Onimicele, numele topice şi de persoane, nu pot fi adaptate la o altă limbă, modificate sub aspectul formei sau substituite cu alte nume, la întâmplare, cu orice ocazie, după placul oricui. Deosebit de grave sunt cazurile de scriere şi rostire incorectă, de transcriere eronată a numelor proprii dintr-o limbă în alta. Acestea creează confuzii de tot felul, complică şi fac imposibilă comunicarea. Onomastica dispune de legi şi legităţi, de reguli şi norme care trebuie cunoscute şi aplicate. Or, aceste exigenţe şi atribuţiuni inerente ale onomasticii, ca disciplină ştiinţifică, nu au fost respectate nici în trecut şi, în multe privinţe, nici astăzi.
În Basarabia, până la începutul sec. al XIX-lea, toponimele şi antroponimele româneşti apăreau scrise oarecum îngrijit, atât în documentele oficiale (hrisoave, catagrafii, cronici, hărţi etc.), cât şi în lucrările ştiinţifice, în operele artistice. Aceasta pentru că numele de locuri şi localităţi serveau în trecut drept repere de orientare pe teren, mărci sigure de hotar între moşii, sate şi ţinuturi, iar numele de persoane – ca însemne individuale ale persoanelor de orice rang şi situaţie în societate. În continuare, inserăm câteva exemple de scriere corectă a unor nume proprii, excerptate din cele mai vechi documente ale cancelariilor domneşti: toponime – Călineşti (1441), Corneşti (1420), Dumeşti (1420), Iurceni (1430), Măneşti (1436), Oneşti (1436), Vrăneşti (1429); antroponime – Barbă (1436), Bratu (1408), Căliman (1441), Ciorbă (1430), Crăciun (1414), Oancea (1435), Petru (1429), Ştefan (1426) [1, p. 51, 67, 93 ş.a.].
Numele proprii erau înscrise corect, cu mici abateri de grafie, şi în registrele recensămintelor din sec. XVIII – înc. sec. XIX: Chişinău, Durleşti, Frumoasa, Goteşti, Greceni, Negreşti, Onişcani, Orhei, Păhărniceni, Sărăteni, Străşeni, Teleneşti, Vorniceni, Zârneşti; Andronache, Apostol, Barbu, Cărăiman, Ciobanu, Dănilă; Ion, Petre (Petru), Ştefan, Toader (1774) [2, p. 485 şi urm.]. Numele proprii şi-au păstrat formele originare, mai mult ori mai puţin conforme, şi în documentele statistice din anul 1817 [3, p. 56-83, 120-172]. Aceasta pentru că recenzorii erau în cea mai mare parte români, buni cunoscători de limba română.
Schimbări radicale în acest domeniu intervin în următoarele decenii, mai ales în perioada ţaristă, instituită în Basarabia. Autorităţile imperiale impun, la nivel regional şi apoi de gubernie, tot felul de impedimente şi interdicţii în sferele vieţii publice. Limba română este strâmtorată şi ulterior exclusă definitiv din activitatea administraţiei, şcolii, bisericii. Este interzisă tipărirea cărţilor în limba maternă. Onomastica este revizuită şi ajustată la canoanele limbii ruse. Actele stării civile şi de identitate sunt falsificate sub aspect onimic. Numele de persoane româneşti sunt denaturate ca formă sau, în genere, înlocuite cu altele de sorginte străină. Astfel, antroponimia noastră pierde din originalitate şi tradiţionalism. Prenumele Claudia devine Клавдия, Cozma – Кузьма, Dumitru – Дмитрий, Ion – Иван, Petru – Пётр, Simeon – Семён, Ştefan – Степан. Şi numele de familie sunt deformate şi artificial adaptate la modele străine: Adămiţă – Адамица, Angheluţă – Ангелуцов, Barbălată – Барбoлат, Brăileanu – Браилян, Brănişteanu – Брoништян, Căldare – Колдарь, Dohotaru – Доготарь, Olaru – Оларенко, Pârcălabu – Паркалаба, Tălmaciu – Толмач, Untilă – Унтилов.
De nerecunoscut a devenit toponimia autohtonă: Александрены, Бельцы, Бутучаны, Вoрзарешты, Вулканешты, Глодяны, Единцы, Изворы, Карпиняны, Малаешты, Ниспорены, Оргеев, Сороки, Четыряны (pentru Alexăndreni, Bălţi, Butuceni, Vărzăreşti, Vulcăneşti, Glodeni, Edineţ, Izvoare, Cărpineni, Mălăieşti, Nisporeni, Orhei, Soroca, Citereni).Mai mult, satele nou întemeiate, majoritatea prin colonizare, cu populaţie strămutată din alte regiuni şi gubernii, erau „rebotezate” în limba rusă, denumirile lor fiind marcate prin formativele -кa, -oвка, -евка. La finele sec. al XIX-lea, numărul acestora atinge cifra de 180, faţă de 17 câte erau la începutul aceluiaşi secol.
Ulterior, aceeaşi politică de modificare şi denaturare a onomasticii o practică şi noile autorităţi ale regimului totalitar sovietic. Astfel, formaţiile hibride în -кa, -oвка, -евка, -аны, -яны şi -ешты s-au înmulţit şi au căpătat răspândire generală. În plus, numele de localităţi compuse au fost totalmente traduse în limba rusă: Anenii Noi – Новые Анены, Buzduganii de Jos – Нижние Буздуганы, Hăsnăşenii MariБольшие Аснашаны, Larga Veche – Старая Ларга, Negurenii Vechi – Старые Негуряны, Obreja Nouă – Новая Обрежа, Popeştii de Sus – Верхние Попешты, Sărătenii Vechi – Старые Саратены, Ulmul Mic – Малая Ульма etc.
În scurt timp, de pe harta republicii au dispărut circa 350 de nume de localităţi, acestea fiind desfiinţate şi declarate de autorităţi ca lipsite de perspectivă (Bădragi, Găvănoasa, Călineşti, Eminescu, Mereuţi, Munteni, Odaia, Răzoaia, Urziceni ş.a.) sau pentru că au fost comasate cu alte localităţi (Alexăndreni, Bereşti, Copăceanca, Dănuţeni, Mihăileni, Unteni ş.a.) – sate strâmtorate, supuse dispariţiei. De aici nefastele migrări ale populaţiei băştinaşe în alte ţinuturi şi în alte ţări. S-a promovat astfel, ca şi în anii de foamete şi ai masivelor deportări ale populaţiei locale în gulagurile staliniste, politica de înstrăinare a ţăranilor de pământ, a băştinaşilor de meleagurile străbune, ale cărei consecinţe se fac simţite până astăzi.
Numai în câteva decenii au fost „rebotezate”, cu nume în spiritul fostului regim, circa 100 de localităţi. Astfel, Bălanu se substituie cu Малиновское, Deneviţa cu Светлый, Decebal cu Новая Татаровка, Dolna cu Пушкино, Cuza-Vodă cu Димитрова, Geamăna cu Красноармейское, Ghica-Vodă cu Мичурино, Ialoveni cu Кутузово, Mihnea-Vodă cu Чапаевка, Şoldăneşti cu Черненко, Traian cu Первомайское, Voinescu cu Победа. Unor nume de localităţi li s-au înlocuit formanţii sau li s-au atribuit terminaţii ruseşti: Antoneşti Антоновка, Ciolacu Чолаковка, ConstantineştiКонстантиновка, SturzeştiСтурзовка, Ştefăneşti Степановка, Volintiri Волонтировка.
În arealul toponimic românesc din dreapta Prutului mai circulau nume de localităţi scrise şi rostite corect, în spiritul limbii noastre – Alexăndreni, Arioneşti, Butuceni, Cucoara, Hârtopul Mare, Izvoare, Luceşti, Mlădineşti, Poiana, Sălcuţa, Troian, iar în stânga Prutului – Александрены, Арионешты, Бутучаны, Кокора, Большой Гертоп, Изворы, Лучешты, Младинешты, Пояны, Салкуца, Трояны. Au fost denaturate, artificial, pentru a contesta originea lor română.
Urbonimia Chişinăului devenise arena propagandei ideologiei comunisto-bolşevice. Fondul onimic urban a devenit unul revoluţionar-militarist: Армейская, Красноармейская, Красногвардейская, Красного Знамени, Кубинской Революции, Октябрьская, Оружейная, Партизанская, Пограничная, Пугачева, Советской Армии, Чапаевская etc. Partea de sud-vest a oraşului se transformase într-o nouă Siberie, prin denumirile de tip oriental-asiatic: Алтайская, Амурская, Барнаульская, Енисейская, Новосибирская, Омская, Томская, Уссурийская.
În antroponimie atestăm aceleaşi nume şi forme infecte: Аиона, Боборуз, Дикосарь, Калугер, Леподат, Магура, Падурян; Иван, Пётр, Степан, Фёдор, Фёкла, în locul numelor autentice româneşti, tradiţionale şi corecte: Aioanei, Buburuz(ă), Decusară, Călugăru, Lepădatu, Măgură, Pădureanu; Ion, Petre (Petru), Ştefan, Tecla, lipsind cu desăvârşire principiile şi normele de redactare a numelor de persoane.
„Două limbi, două ideologii” şi, prin urmare, două sisteme onomastice, complet diferite – unul românesc şi altul moldovenesc. Iată „piatra filozofală” a politicii imperiale promovate până nu demult în lingvistica şi istoriografia din Basarabia. A fost nevoie de timp, de eforturi susţinute, de o luptă perseverentă pentru a demasca falsitatea doctrinei absurde, conform căreia moldovenii, românii basarabeni, ar vorbi o altă limbă, deosebită de cea română, prin urmare trebuind, chipurile, să dispună şi de un lexic, şi de un sistem gramatical aparte, precum şi de o altă scriere, şi de un alt complex onomastic – „moldovenesc”. Teoria moldovenismului, după cum se ştie, a fost combătută cu dovezi şi argumente incontestabile, demonstrându-se că limba vorbită de populaţia majoritară din Basarabia este cea română, adevăr ştiinţific recunoscut astăzi pe plan naţional şi internaţional.
Revenirea la grafia latină şi adoptarea normelor ortografice unice româneşti, în istoricul an 1989, au legiferat reglementarea onomasticii naţionale pe bază de noi principii. Au fost elaborate regulile privind ortografierea în româneşte şi transcrierea în alte limbi a numelor proprii geografice şi de persoane, fiind concepute noi lucrări ştiinţifice şi cu caracter aplicativ-practic (dicţionare, ghiduri, îndreptare normative).
Problemele reglementării numelor de locuri şi localităţi au fost discutate la cele mai prestigioase foruri publice şi ştiinţifice: comisii republicane, consilii ştiinţifice, sesiuni, simpozioane şi congrese onomastice. În acest domeniu au fost adoptate decizii şi legi speciale [4]. Conform acestor hotărâri şi legi au fost elaborate normele de scriere în limba română şi de transcriere în alte limbi a numelor de oraşe, comune şi sate, pornindu-se de la formele originare, tradiţionale şi corecte ale toponimelor, de la variantele funcţionale consacrate în întreg spaţiul geografic românesc. S-au întocmit şi s-au editat atlase şi hărţi geografice în limba română, dicţionare şi îndreptare normative, inexistente anterior [5; 6].
În paginile revistelor şi ziarelor, la radio şi televiziune au fost susţinute rubrici şi emisiuni permanente de cultivare a vorbirii, inclusiv de popularizare a formelor corecte ale onomasticii şi toponimiei din Basarabia (A. Eremia, M. Cosniceanu, A. Dumbrăveanu ş.a.): În lumea cuvintelor, Grai matern, Onomastica şi normele limbii, Localităţile Moldovei în toponimie şi documente istorice, Toponimie şi istorie.
În acest fel ne-am debarasat de monstruoasele forme de transcriere în limba rusă: Бельцы, Бендеры, Каприаны, Джурджулешты, Дондюшаны, Дубоссары, Единцы, Оргеев, Сороки (pentru Bălţi, Bender, Căpriana, Giurgiuleşti, Donduşeni, Dubăsari, Edineţ, Orhei, Soroca). Multor localităţi li s-au restabilit denumirile tradiţionale: Dolna, Ialoveni, Sângerei, Şoldăneşti etc. Unele sate, ce au fost anterior desfiinţate sau comasate, au obţinut statutul de altădată de aşezări independente, restabilindu-li-se, în acelaşi timp, şi vechile denumiri: Bocşa, Cupcini, Frăsineşti, Huluboaia, Măgureanca, Unţeşti etc. Altora li s-au corectat denumirile: Antoneşti, Bucovăţ, Citereni, Cobasna, Hăreşti, Ofatinţi, Sturzeşti, Ştefăneşti, Volintiri, în locul celor de transcriere eronată: Антоновка, Быковец, Четыряны, Колбасна, Горешты, Выхватинцы, Степановка, Волонтировка.
Au fost revăzute şi urbonimicele localităţilor din republică. O bună parte de străzi, bulevarde şi pieţe din Chişinău au revenit la denumirile lor vechi, de până la 1940. Pentru o serie de nume topice urbane au fost precizate formele lor ortografice şi de transcriere. Străzilor noi li s-au dat şi denumiri noi, moderne, sonore, în corespundere cu tradiţiile culturale şi datinile strămoşeşti, ţinându-se cont, în acelaşi timp, şi de particularităţile fizico-geografice şi naturale locale [7].
La edificarea acestei opere de cultură şi spiritualitate românească au contribuit savanţi, scriitori, ziarişti, cadre didactice. Aplicarea principiilor de reglementare a onomasticii conform deciziilor şi legilor adoptate a revenit echipelor de cercetători din cadrul Institutului de Lingvistică (actualmente Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, sectorul Onomastică), fostului Departament de Stat al Limbilor, comisiilor specializate republicane şi municipale.
Reglementarea onomasticii naţionale s-a realizat în urma cercetărilor minuţioase ale surselor documentare (hrisoave, catagrafii, cronici, lucrări cartografice, documente de arhivă etc.) şi ale materialelor, anchetelor toponimice efectuate nemijlocit pe teren (în zeci şi sute de localităţi).
Cu părere de rău însă, şi astăzi hărţile republicii, publicaţiile periodice, documentaţia oficială abundă în nume şi denumiri artificiale, banale, cu forme anacronice, inventate. Actele de stare civilă şi de identitate sunt perfectate după principii şi metode învechite. Multe probleme au fost soluţionate în modul cel mai serios, dar şi multe încă îşi aşteaptă soluţionarea. Ca obiective de realizare şi sarcini de perspectivă se impun:
1. Elaborarea şi aprobarea unei Legi a numelor proprii, care să stabilească reguli şi norme de utilizare corectă a toponimelor şi antroponimelor în documentele oficiale, în actele de stare civilă, în lucrările cartografice, în publicaţiile periodice. În actele personale e cazul să se renunţe la formula din trei componente prenume – patronomic – nume de familie: Ana Nicolae Florea, Ion Vasile Moraru (şi, cu atât mai mult, la formula străină de nominaţie personală: Ana Nicolaevna Florea, Ivan Vasilevici Moraru). În toate tipurile de documente sunt anacronice numele şi denumirile eronat scrise sau transcrise: Cojuhari, Dubolari, Rotari; Cagul, Orgheev, Sorochi, Suvorovo, Truşenî.
2. La o eventuală redacţie a Legii privind organizarea administrativ-teritorială a republicii ar fi oportună indicarea asupra substituirii simbolurilor onimice ale regimului bolşevic-stalinist: Ceapaevka, Krasnoarmeiskoe, Dzerjinskoe, Iliciovka. Până astăzi în autonomii mai sunt vehiculate toponimele agrare triumfaliste: denumiri de gospodării agricole, de întreprinderi şi organizaţii – amprente ale ideologiei vechiului regim – „Авангард”, „Большевик”, „Заря”, „Новая жизнь”, „Победа”, „Светлое”.
3. Din Comisia pentru reglementarea onomasticii naţionale, recent constituită prin hotărâre de guvern, nu face parte niciun specialist în domeniu, în special antroponimist. De aceea, componenţa comisiei trebuie să fie revăzută şi în fruntea ei să fie desemnată o persoană competentă din domeniul onomasticii.
4. În prezent, certificatele privind autenticitatea şi corectitudinea numelor de persoane şi a denumirilor de localităţi sunt eliberate de serviciile de stare civilă şi de alte instituţii, în cadrul cărora, de asemenea, nu activează niciun onomastician. Cine să confirme, de exemplu, că prenumele Prăngache, înscris într-un act mai vechi, e identic cu prenumele Pancratie dintr-un document mai nou sau dacă ambele nume vizează una şi aceeaşi persoană? Cine demonstrează identitatea unor nume de localităţi eronat scrise sau transcrise ori înregistrate cu forme de circulaţie locală: Carasna, Chirgani, Chisliţa, Cocora, Hageaptula, Peştea, pentru Carahasani, Crihana, Câşliţa, Cucoara, Hagiabdul (azi Cuza-Vodă), Peciştea?Instituţiile respective nu dispun de informaţii documentare referitoare la localităţile care au purtat şi alte denumiri, acestea de asemenea figurând în diferite documente şi acte personale. De informaţii complexe sub aspect lingvistic, istoric, etnologic, geografic etc. dispune Institutul de Filologie, posesor al Băncii de date în toponimie şi antroponimie, creată pe baza materialelor anchetelor de teren şi din surse documentare. De altfel, pentru certificatele cu pricina se percep taxe exagerate. Să fie acesta un mod de a face business onomastic? E necesară, prin urmare, o redistribuţie a funcţiilor şi, bineînţeles, a responsabilităţilor în domeniu.
5. Atlasele şi hărţile geografice, precum şi unele ghiduri informativ-geografice sunt elaborate şi editate astăzi de tot felul de SRL-uri. De aici inovaţiile-trăsnet: Elveţia, statul central-european este poziţionat cartografic în Scandinavia, peninsulă în nordul Europei (confuzia se datorează similitudinii numelor aflate odinioară în circulaţie la noi – Şveţia şi Şveiţaria); Marea Ciuccilor şi Peninsula Ciuccilor sunt traduse greşit în unele hărţi, deşi în limba română demult sunt acceptate variantele Marea Ciukotsk şi Peninsula Ciukotsk. De precizat că anterior toate lucrările cartografice (atlasele, hărţile) erau redactate şi avizate de Institutul de Filologie, de aceea revenirea la practica respectivăde reglementare a onomasticii ar fi o soluţie rezonabilă.
6. Deciziile oficiale de altădată prevedeau ca toate modificările în toponimia localităţilor să fie coordonate cu lingviştii de la Academia de Ştiinţe a Moldovei. Probabil că acestea au fost date uitării sau, pur şi simplu, sunt neglijate. Şi iată rezultatele, doar unul singur menţionat aici. O localitate din raionul Făleşti a fost denumită oficial Fabrica de Zahăr, fiind tradusă literalmente din limba rusă Сахарный Завод. Ulterior locuitorii acestui orăşel refuzau să ridice certificatele de naştere ale copiilor din cauza menţiunii: „Născut în / la Fabrica de Zahăr”.
Actualmente se impune o reglementare strictă a normelor în domeniul onomasticii, pentru că astfel vom bara calea numelor şi a denumirilor artificiale, banale, străine tradiţiilor noastre istorice şi culturale. Numai astfel vom contribui real şi eficient la restabilirea şi protejarea fondului onomastic naţional.
 
Bibliografie
1. A. Gonţa, Documente privind Istoria României. A. Moldova. Veacurile XIV-XVII (1384-1625). Indicele numelor de locuri, Bucureşti, 1990.
2. *** Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, partea II, Chişinău, 1975.
3. *** Rospisi zemlevladenia i soslovnogo stroia naselenia Bessarabii po dannâm perepisi 1817 goda, Chişinău, 1907.
4. *** Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 116-118, 30 decembrie 1998.
5. A. Eremia, M. Cosniceanu, Nume de persoane (Licinâe imena), Chişinău, 1974.
6. A. Eremia, Nomenclatorul localităţilor din Republica Moldova, Chişinău, 2001.
7. A. Eremia, Chişinău. Ghidul străzilor, Chişinău, 2000.