Colocviu şi seminar în terminologie


Între 24 şi 26 iunie anul 2003, la Bucureşti a avut loc Colocviul şi Seminarul Internaţional de Formare în Terminologie, Terminografie, Terminotică 3T „Limbaje de specialitate şi formarea terminologului”, organizate de Asociaţia Română de Terminologie (TermRom) în colaborare cu Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Bucureşti, Academia de Studii Economice, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti” al Academiei Române cu sprijinul Uniunii Latine şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Conform Programului colocviului, în ziua de 24 iunie 2003, la deschiderea lucrărilor acestui for ştiinţific, au luat cuvântul prof. dr. ing. Florin-Teodor Tănăsescu, preşedintele Asociaţiei Române de Terminologie (TermRom), Florica Razumiev (Paris), care a dat citire mesajului dlui Daniel Prado, directorul Direcţiei de Terminologie şi Inginerie Lingvistică a Uniunii Latine, acad. Marius Sala, directorul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti” al Academiei Române, prof. dr. ing. Gleb Drăgan, m. cor. al Academiei Române, preşedintele Comisiei de Terminologie pentru Ştiinţe Exacte a Academiei Române, prof.dr. Georgeta Ciobanu, Universitatea „Politehnica” (Timişoara) şi subsemnata.
La şedinţele de comunicări, organizate pe 24 iunie în Sala de conferinţe a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, au fost ascultate şi discutate peste 20 de comunicări. Prof. dr. ing. Florin-TeodorTănăsescu s-a oprit asupra întrebării: De ce problemele de terminologie, terminografie şi terminotică reclamă acordarea unei atenţii mai mari din partea producătorilor şi a utilizatorilor de terminologii? Au fost prezentate mai multe aspecte ale terminologiei româneşti în constituirea de tezaure şi bănci de date, semnalându-se direcţiile de stimulare a activităţii de terminologie în România. De asemenea, a fost menţionat rolul incontestabil al traducătorului-terminolog într-o întreprindere.Prof. dr. GeorgetaCiobanu (Cluj) a abordat câteva aspecte ce ţin de stabilirea definiţiei terminologice, de structura acesteia şi de concluziile ce se desprind în urma analizei.Dna Elena Popa (Bucureşti) în comunicarea De la cuvânt la termen a prezentat deosebirile şi asemănările dintre noţiunile cuvânt şi termen, trecerea unui cuvânt la statutul de termen, relaţia obiect–concept–termen, precum şi relaţiile dintre termeni. În comunicarea Principiile unei baze de date terminologice: teorie şi practică cercetătoarea SandaCherata a prezentat problemele puse de implementarea unui sistem informatic, a cărui primă utilizare este realizarea unei baze de date terminologice a mediului TerMedRo în limbile engleză, germană şi română.Prof. dr. IoanaVintilă-Rădulescu (Bucureşti) în comunicarea Dicţionarul termenilor oficiali din limba română a prezentat principiile acestui dicţionar, în care se vor include în primul rând termenii utilizaţi în legislaţia românească de după 1990, iar apoi termenii definiţi în standardele de terminologie sau cu terminologie sectorială. CercetătorulFlorin Vasilescu (Dicţionar–terminologie–traducere) a sugerat înglobarea glosarelor terminologice în dicţionarele generale multilingve cu scopul facilitării activităţii traducătorilor. Noi (Activitatea terminologică a C.N.T. între realizări şi perspective) am consemnat necesitatea studierii terminologiei ştiinţifice în instituţiile de învăţământ pentru redresarea situaţiei lingvistice în ţară. Au fost elaborate şi editate mai multe vocabulare terminologice care, din păcate, nu ajung la destinatar. Circulă multe texte cu statut de acte oficiale traduse de persoane incompetente, care nu cunosc nu numai terminologiile speciale, dar nici limba română.Dl. ing.Valeriu Culev (Chişinău) în comunicarea Baza de date terminologice – instrument de promovare a terminologiei în Republica Moldova s-a oprit asupra importanţei datelor terminologice din BDT la prestarea consultaţiilor lingvistice în cadrul Serviciului limbii al C.N.T., la elaborarea unui amplu dicţionar electronic cu terminologii standardizate, la promovarea, standardizarea şi validarea terminologiei tehnice şi ştiinţifice în limba română.
Despre EUROCAST, care este o bază de date relaţională, realizată în România în cadrul unui proiect al TermRom, finanţat prin programul CALIST, a vorbit dr. ing. Sorin Gheţaru (Bucureşti). Despre componenta terminologică a bazei de date a patrimoniului cultural naţional a informat participanţii la colocviu vicepreşedintele TermRom (Bucureşti) dl Dan Matei. Dna Manuela Mihăescu (Cluj-Napoca) a comunicat despre implementarea unei baze de date terminologice multilingve prin echivalenţe funcţionale ale termenilor. A fost prezentat modul de elaborare a unui glosar de termeni din domeniul colectivităţilor locale în limbile franceză, engleză şi română. În comunicarea Neologismele şi terminologia în domeniul afacerilor dna Anabela-Gloria Niculescu-Gorpun (Bucureşti) a prezentat rezultatele unui studiu al terminologiei în afaceri, care tinde spre împrumutul de anglicisme. Ing. Angel A. Proorocu (Terminologia agricolă la început de drum) s-a referit la programa disciplinei Terminologie informatică predate la facultate şi, în special, la tezaurul ştiinţific agricol românesc, care este principalul izvor pentru a crea o bază de date de terminologie agricolă. Interesante comunicări au fost prezentate de dna Gabriela Vărzaru (Bucureşti), de dna Anca-Maria Velicu (Bucureşti), de Alice Toma (Bucureşti) etc.
În zilele de 25 şi 26 iunie în 13 ateliere au fost audiate şi discutate diverse subiecte, între care Tipuri de fişe terminologice (Mariana Pitar, Timişoara), Surse terminologice pentru traducători şi interpreţi (Dana Florean, Violeta Vintilescu, Bucureşti), Metodologia de implementare a unei baze de date terminologice – probleme teoretice şi practice (Sanda Cherata, Cluj-Napoca), Caracteristici ale structurii terminologiei economice (prof. Corina Lascu-Cilianu), Probleme de neologie (prof. Alexandra Cuniţă, Ileana Busuioc, Bucureşti), Dicţionarul morfologic românesc (ing. Luciana Peev, Cluj-Napoca), Corectorul pentru texte scrise în limba română, Ortograf integrat în produsele OFFICE MICROSOFT (ing. Endre Jodal, Cluj-Napoca) ş.a. Cu mult interes au fost ascultate prelegerile prof. dr. Georgeta Ciobanu, invitată şi la Colocviul şi Seminarul de terminologie şi formare a terminologului, desfăşurat la Chişinău în luna mai, anul 2002.
La masa rotundă din 24 iunie s-a discutat Terminologia în energetica românească.
Participanţii la reuniune au beneficiat de diplome de absolvire a Seminarului Internaţional de Formare în Terminologie, Terminografie şi Terminotică 3T.