Tipuri de calcuri de regim verbal prepoziţional nerecomandate în limba română din Basarabia


Contactul îndelungat şi intens dintre limba română din Basarabia şi limba rusă (vorbită activ pe teritoriul dintre Prut şi Nistru) a lăsat amprente considerabile în structura limbii române. Cel mai afectat de fenomenul bilingvismului din acest areal sociolingvistic este lexicul, urmat de sintaxă şi de frazeologie. Morfologia, şi în acest caz, s-a dovedit a fi domeniul cel mai rezistent la influenţe străine. Printre abaterile cele mai frecvente şi mai grave de la limba literară se află calcurile nerecomandate (de natură semantică, sintactică, frazeologică, morfematică şi morfologică).
În general, calcul lingvistic reprezintă un mijloc de îmbogăţire a unei limbi. [Pentru limba română, a se vedea: Graur (1936); Rizescu (1958); Hristea (1968); Hristea (1984); Stanciu-Istrate (2006).] Când însă imitarea unui model străin duce la denaturarea sistemului limbii, prin atribuirea de sensuri redundante unor cuvinte existente în limbă, prin crearea de lexeme inutile, prin stabilirea unor raporturi gramaticale nefireşti limbii literare, atunci avem a face cu calcuri nerecomandate. În asemenea situaţii, nu se mai poate vorbi de un procedeu productiv, ci de unul regresiv, degradant. În funcţie de domeniul lingvistic asupra căruia se exercită fenomenul calchierii nerecomandate, deosebim calcuri lexicale (de structură semantică şi de structură morfematică), calcuri gramaticale (de natură morfologică şi de natură sintactică) şi calcuri frazeologice.
Obiectul de studiu al acestui articol îl constituie calcurile de regim verbal prepoziţional nerecomandate, care, în româna din stânga Prutului, au o răspândire extrem de mare, fiind depăşite numeric, în cadrul acestui fenomen, doar de calcurile semantice.
Calcul de regim verbal prepoziţional face parte din clasa calcurilor gramaticale de natură sintactică. Această categorie de calcuri se caracterizează prin imitarea, după limba rusă, a raportului gramatical dintre verb şi actanţii săi, mai exact, prin preluarea modelului de regim verbal prepoziţional rusesc. „În calitatea sa de cuvânt regent, verbul poate admite diferite modele de recţiune şi, dată fiind această varietate, alegerea corectă a regimului reprezintă uneori dificultăţi, mai ales pentru vorbitorii influenţaţi de recţiunea verbelor din limba rusă.” [Condrea (2001), p. 15]. (De altfel, verbul regent poate impune elementului subordonat atât restricţii prepoziţionale, cât şi de caz, aspectul din urmă nefăcând însă parte din subiectul abordat aici.)
Prin urmare, în organizarea sintactică a enunţului, verbul regent cere, în funcţie de actanţii săi, o anumită prepoziţie. În limba română actuală din Basarabia circulă însă foarte frecvent structuri cu o utilizare inadecvată a prepoziţiei. În astfel de construcţii, prepoziţia din grupul verbal este redată fidel prin echivalentul său din rusă, şi nu în conformitate cu regimul verbal prepoziţional din româna literară. Asemenea abateri în selectarea prepoziţiei care leagă verbul regent de argumentul său reprezintă veritabile calcuri de regim verbal prepoziţional nerecomandate. În arealul lingvistic în discuţie, greşelile de acest tip sunt destul de variate, putându-se însă vorbi de încadrarea lor în tipare sintactice distincte. Printre cele mai întâlnite tipare de calcuri de regim verbal prepoziţional nerecomandate, după limba rusă, amintim:
[prep. rus. в → prep. rom. în]
*a aduce o contribuţie în... / *a contribui în... pentru a aduce o contribuţie la... / a contribui la..., <cf. rus.внести свой вклад в... / содействовать в...>;
*a cânta în unison pentru a cânta la unison, <cf. rus.петь в унисон>;
*a citi în glas pentru a citi cu glas tare / cu voce tare, <cf. rus. читать вслух>;
*a fi dezamăgit în oameni pentru a fi dezamăgit de oameni, <cf. rus.быть разочарованным в людях>;
*a fi interesat în destrămarea partidului pentru a fi interesat de destrămarea partidului, <cf. rus.быть заинтересованным в распаде партии>;
*a fi în curs cu evenimentele pentru a fi la curent cu evenimentele, <cf. rus.быть в курсе событий>;
*a fi în modă pentru a fi la modă, <cf. rus. быть в моде>;
*a fi vinovat în ceva pentru a fi vinovat de ceva, <cf. rus.быть виноватым в чем-нибудь>;
*a lua parte în concurs pentru a lua parte la concurs, <cf. rus.принять участие в конкурсе>;
*a mânca o dată în zi pentru a mânca o dată pe zi, <cf. rus.кушать раз в день>;
*a participa în proiect pentru a participa la proiect, <cf. rus.участвовать в проекте>;
*a pleca în Roma / în Paris pentru a pleca la Roma / la Paris, <cf. rus.ехать в Рим / в Париж>;
*a pune / a trimite (pe cineva) în închisoare pentru a trimite (pe cineva) la închisoare, <cf. rus.посадить / отправить (кого-либо) в тюрьму>;
*a (se) convinge în aceasta pentru a (se) convinge de aceasta, <cf. rus.убедить(ся) в этом>;
*a se găsi în abundenţă pentru a se găsi din abundenţă, <cf. rus.находиться визобилии>;
*a se îndrăgosti în cineva pentru a se îndrăgosti de cineva, <cf. rus.влюбиться в кого-то>;
*a sta în rând (la magazin) pentru a sta la rând, a sta la coadă, <cf. rus.стоять в очереди>;
*a veni o dată în zi / în săptămână / în lună / în an pentru a veni o dată pe zi / pe săptămână / pe lună / pe an, <cf. rus. приходить раз в день / в неделю / в месяц / в год> etc.
[prep. rus. на → prep. rom. la]
*a arăta la hartă pentru a arăta pe hartă, <cf. rus. показывать на карте>;
*a coborî / a opri la staţie pentru a coborî / a opri în staţie, <cf. rus. сойти / остановить на остановке>;
*a da / a locui / a lua / a primi / a sta la gazdă pentru a da / a locui / a lua / a primi / a sta în gazdă, <cf. rus. давать / жить / принять / взять / стоять на квартире>;
*a fi capabil la orice pentru a fi capabil de orice, <cf. rus. быть способным на все>;
*a fi în stare la ceva pentru a fi în stare de ceva, <cf. rus. быть способным на что-нибудь>;
*a ieşi la pauză / la pauza de masă pentru a ieşi în pauză / în pauza de masă, <cf. rus. выйти на перерыв / на обеденный перерыв>;
*a ieşi / a se relaxa la recreaţie / la pauză pentru a ieşi / a se relaxa în recreaţie / în pauză, <cf. rus. выйти / расслабиться на перемене>;
*a înmulţi 2 la 2 pentru a înmulţi 2 cu 2, <cf. rus. умножить 2 на 2>;
*a lua (pe cineva) la evidenţă pentru a lua (pe cineva) în evidenţă, <cf. rus. взять (кого-либо) на учет>;
*a pune la libertate pentru a pune în libertate, <cf. rus. выпустить на волю>;
*a repartiza studenţii la întreprinderi pentru a repartiza studenţii în întreprinderi, <cf. rus. направлять студентов на предприятия>;
*a sta la strajă pentru a sta de strajă, <cf. rus. стоять на страже>;
*a vinde la piaţă pentru a vinde în piaţă, <cf. rus. торговать на рынке> etc.
[prep. rus. на → prep. rom. pe]
*a se afla / a locui pe etajul trei pentru a se afla / a locui la etajul trei, <cf. rus. находиться / жить на третьем этаже>;
*a apărea pe orizont pentru a apărea la orizont, <cf. rus. появиться на горизонте>;
*centrala funcţionează pe lemne pentru centrala funcţionează cu lemne, <cf. rus. колонка работает на дровах>;
*a frământa pe lapte / pe chefir / pe apă minerală pentru a frământa cu lapte / cu chefir / cu apă minerală, <cf. rus. месить на молоке / на кефире / на минеральной воде>;
*a intra / a invita pe scenă pentru a intra / a invita în scenă, <cf. rus.выйти / пригласить на сцену>;
*a merge / a călători pe tren / pe vapor pentru a merge / a călători cu trenul / cu vaporul, <cf. rus.ехать / путешествовать на поезде / на пароходе>;
*a prăji pe unt / pe ulei pentru a prăji cu unt / cu ulei; a prăji în unt / în ulei, <cf. rus.жарить на масле / на сливочном масле>;
*a se plânge pe cineva pentru a se plânge de cineva, <cf. rus.жаловаться на кого-либо>;
*a se plânge pe viaţă pentru a se plânge de viaţă, <cf. rus. жаловаться на жизнь> etc.
[prep. rus. от → prep. rom. de la]
*a felicita pe cineva de la numele colegilor pentru a felicita pe cineva în numele / din partea colegilor, <cf. rus.поздравить кого-либо от имени коллег>;
*a feri culturile de la îngheţ pentru a feri culturile de îngheţ, <cf. rus.уберечь растения от заморозков>;
*a (se) apăra de la inundaţii pentru a (se) apăra de inundaţii / a (se) apăra împotriva inundaţiilor, <cf. rus.защищать(ся) от наводнений>;
*a se dezice de la aceste idei pentru a se dezice de aceste idei, <cf. rus.отказаться от этих идей>;
*a vorbi de la numele colectivului pentru a vorbi în numele / din partea colectivului, <cf. rus. говорить от имени коллектива> etc.
[prep. rus. по → prep. rom. pe]
*a asculta / a auzi / a spune / a vorbi pe televizor / pe radio pentru a asculta / a auzi / a spune / a vorbi la televizor / la radio, <cf. rus. слушать / услышать / сказать / говорить по телевизору / по радио>;
*a citi pe diagonală pentru a citi în diagonală, <cf. rus. читать по диагонали>;
*a comunica pe radio / pe internet / pe e-mail pentru a comunica prin radio / prin internet / prin e-mail, <cf. rus. сообщать по радио / по интернету / по э-майлу>;
*a lua legătura pe telefon cu cineva pentru a lua legătura la telefon / telefonic cu cineva, <cf. rus. соединиться по телефону с кем-то>;
*a lucra pe specialitate pentru a lucra în specialitate / în domeniu, <cf. rus. работать по специальности>;
*a ocupa locul I pe regiune pentru a ocupa locul I în regiune, <cf. rus. занять первое место по региону>;
*a se pune pe curmeziş pentru a se pune în curmeziş / de-a curmezişul, <cf. rus. становиться поперек>;
*a spune ceva pe secret pentru a spune ceva în secret, <cf. rus. сказать что-то по секрету>;
*a transmite / a primi datele pe telefon / pe fax / pe bluetooth pentru a transmite / a primi datele prin telefon / prin fax / prin bluetooth, <cf. rus. передавать / принимать данные по телефону / по факсу / по блутузу>;
*a vedea pe televizor o emisiune pentru a vedea la televizor o emisiune, <cf. rus. увидеть передачу по телевизору>;
*a vorbi / a suna pe telefon pentru a vorbi / a suna la telefon, <cf. rus. говорить / звонить по телефону> etc.
[prep. rus. под → prep. rom. sub]
*a avea (ceva) sub mână pentru a avea (ceva) la îndemână, <cf. rus. иметь под рукой>;
*a dansa sub muzică pentru a dansa pe muzică, <cf. rus. танцевать под музыку>;
*a fi născut sub zodia Gemeni pentru a fi născut în zodia Gemeni, <cf. rus. быть рожденным под созвездием Близнецов>;
*a locui sub Chişinău pentru a locui lângă / aproape de Chişinău, <cf. rus. жить под Кишинэу>;
*a publica sub rubrica... pentru a publica la rubrica... / a publica în cadrul rubricii..., <cf. rus. опубликовать под рубрикой...>;
*a scrie sub dictare pentru a scrie după dictare, <cf. rus.писать под диктовку>;
*a se înţelege sub noţiunea... pentru a se înţelege prin noţiunea..., <cf. rus.понимается под смыслом...>;
*a sta sub ploaie pentru a sta în ploaie, <cf. rus.стоять под дождем>;
*a veni sub seară pentru a veni (în)spre seară, <cf. rus.прийти под вечер> etc.
[prep. rus. с → prep. rom. cu]
*a data cu... pentru a data din..., <cf. rus. датировать с...>;
*a divorţa cu soţia pentru a divorţa de soţie, <cf. rus. развестись с женой>;
*a fi (ceva) legat cu matematica pentru a fi (ceva) legat de matematică, <cf. rus. быть связанным с математикой>;
*a lua cunoştinţă cu conţinutul raportului pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului, <cf. rus. ознакомиться с содержанием отчета>;
*a se achita cu datoriile / cu sarcinile / cu obligaţiile pentru a se achita de datorii / de sarcini / de obligaţii, <cf. rus. рассчитаться с долгами / справиться с заданиями / справиться с обязанностями>;
*a se despărţi cu prietenii pentru a se despărţi de prieteni, <cf. rus. расставаться с друзьями> etc.
[prep. rus. через → prep. rom. peste]
*a lua peste fiecare oră câte o linguriţă pentru a lua la fiecare oră câte o linguriţă, <cf. rus. принимать через час по (одной) чайной ложке>;
*a se întoarce peste o zi pentru a se întoarce mâine / a se întoarce a doua zi, <cf. rus. вернуться через день>;
*a scrie peste un rând / peste două rânduri pentru a scrie la un rând / la două rânduri, <cf. rus. писать через (один) ряд / через два ряда>;
*a veni peste fiecare zi pentru a veni o dată la două zile, <cf. rus. приходить через каждый день> etc.
[prep. rus. за → prep. rom. după]
*a se aşeza după volan / după masă pentru a se aşeza la volan / la masă, <cf. rus.сесть за руль / за стол>;
*a fi / a ieşi după uşă / după poartă pentru a fi / a ieşi dincolo de uşă / dincolo de poartă; a fi / a ieşi de partea cealaltă a uşii / de partea cealaltă a porţii, <cf. rus.находиться за воротами / за дверью;выйти за ворота / за дверь>;
*a pătrunde după culise pentru a pătrunde în culise, <cf. rus.проникнуть за кулисы>;
*a pleca / a rămâne după hotare / după graniţă pentru a pleca / a rămâne peste hotare / peste graniţă, <cf. rus.уехать / остаться за рубежом /за границу> etc.
Varietatea şi multitudinea structurilor cu calcuri de regim verbal prepoziţional nerecomandate confirmă că acest fenomen este extrem de răspândit în limba română actuală din Basarabia. [A se vedea unele dintre aceste construcţii la: Guţu (1998); Crijanovschi (2000); Condrea (2001), p. 17-19; Popuşoi (2013), p. 83-92.] Selectarea în procesul comunicării a unei prepoziţii, traduse ad litteram din limba rusă, are loc din cauză că marea majoritate a românilor din Basarabia au în minte tiparul sintactic prepoziţional rusesc. Pentru evitarea a astfel de greşeli, se recomandă axarea vorbitorilor pe modele de limbă română literară, în toate sferele ei de manifestare (presă, emisiuni TV / radio, beletristică, administraţie, locuri publice etc.), dar şi responsabilizarea fiecăruia în actul de comunicare.
 
Bibliografie
1. I. Condrea, Norma literară şi uzul local, Firma Editorial Poligrafică, Tipografia Centrală, Chişinău, 2001.
2. A. Crijanovschi, Dicţionar de dificultăţi ale limbii, Editura ARC & Museum, Chişinău, 2000.
3. Al. Graur, Sur quelques types de calques, în Bulletin linguistique, IV, 1936, p. 193-194.
4. V. Guţu, Dicţionar al greşelilor de limbă, Editura ARC, Chişinău, 1998.
5. Th. Hristea, Calcul lingvistic, în Probleme de etimologie. Studii. Articole. Note, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 143-202.
6. Th. Hristea, Calcul lingvistic ca procedeu de îmbogăţire a vocabularului, în Sinteze de limba română, ediţia a III-a, Editura Albatros, Bucureşti, 1984, p. 100-121.
7. C. Popuşoi, Limba română actuală din Basarabia. Particularităţi morfosintactice şi lexico-semantice, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia Aula Magna, Bucureşti, 2013.
8. I. Rizescu, Contribuţii la studiul calcului lingvistic, Editura Academiei, Bucureşti, 1958.
9. M. Stanciu-Istrate, Calcul lingvistic în limba română, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006.