Rezoluţia Conferinţei reprezentanţilor intelectualităţii din Republica Moldova privind proiectul Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova


Proiectul Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova,inclus pe agenda de lucru a Parlamentului Republicii Moldova, este un document politic, în esenţă provocator, ce îşi propune, în ansamblul său, să anuleze Declaraţia de Independenţă din 27 august 1991, ca act juridic de naştere a celui de al doilea stat românesc, şi să-i confere Republicii Moldova o nouă identitate etno-culturală, istorică, lingvistică şi politico-juridică. Problema falsă, indusă de forţe străine din exterior în perioadele de ocupaţie ţaristă (1812-1918) şi sovietică (1940-1991), a confecţionării unei noi identităţi pentru populaţia românească din teritoriile Moldovei de la est de Prut, diferenţiate net de România şi, în mare măsură antagonică acesteia, dar mai ales dobândirea legitimităţii internaţionale pentru această falsă identitate, a constituit şi o prioritate a politicianismului nomenclaturist de la 1991 şi până în prezent. Proiectul Concepţiei reprezintă suma tentativelor ideologice privind crearea unei doctrine naţionale de stat şi ideologizarea forţată a întregii societăţi. Axul central al respectivei doctrine îl constituie preceptele false din punct de vedere ştiinţific, cultural şi istoric al existenţei unui aşa-numit „popor moldovenesc” şi a unei „limbii moldoveneşti”, camuflate inabil şi de o manieră totalitară cu noţiuni la modă, precum „multiculturalismul”, „multilingvismul”, „polietnicismul” – toate amalgamate şi ambalate sub drapelul „toleranţei”, „păcii interetnice” şi „concordiei civice”.
„Moldovenismul” ca doctrină a aşa-zisului „specific naţional” al „poporului moldovenesc”, cu istorie, cultură şi limbă diferite de cele ale poporului român, este, precum se ştie, o fabricaţie a regimului ţarist de ocupaţie şi, în special, a ideologiei sovietice staliniste, menită să justifice anexarea provinciei româneşti Basarabia la Rusia Ţaristă şi, ulterior, prin aplicarea prevederilor Protocolului adiţional secret la Tratatul Sovieto-German din 23 august 1939 (Pactul Ribbentrop-Molotov), la Uniunea Sovietică. Aşadar, trebuie subliniat faptul că doctrina falsă a „moldovenismului” contrapus românismului nu este un produs al dezvoltării fireşti a culturii, literaturii şi artei societăţii româneşti din spaţiul dintre Prut şi Nistru, ci a fost şi este diversiune antiromânească a cercurilor interesate în dominarea politică, teritorială şi ideologică în acest ţinut. Totodată, a fost o faţetă a politicii ţariste şi sovietice de deznaţionalizare şi rusificare a românilor basarabeni, iar în prezent este un element-cheie în politica de stat a Moscovei privind Republica Moldova.
„Politica naţională de stat”, promovată de către Partidul Comuniştilor şi de către liderul acestuia, preşedintele statului Vladimir Voronin, depăşeşte chiar şi cadrul prevăzut în proiectul Concepţiei, urmărind scopul lichidării, pe parcursul a câtorva decenii, a caracterului românesc al teritoriului dintre Prut şi Nistru, prin deznaţionalizare şi sfidare a drepturilor fundamentale ale omului.
Ca instrumente de atingere a acestor scopuri vor servi aprofundarea procesului de rusificare a vieţii politico-economice, sociale, administrative ş.a.m.d., prin oficializarea limbii ruse ca limbă de stat, deznaţionalizarea românilor basarabeni prin instruire şi educaţie, prin mass-media, „neutralizarea juridică şi politică” a oricărei opoziţii instituţionale organizate politic sau civil, favorizarea diasporei ruse în detrimentul populaţiei româneşti majoritare, anularea în final a drepturilor imprescriptibile ale acesteia şi dizolvarea în masă a „poporului unic moldovenesc”.
Pentru a fi credibili şi acceptaţi de opinia publică internă şi internaţională, autorii proiectului Concepţiei îşi ajustează terminologia politică la scopurile propuse. Astfel, ei jonglează periculos cu noţiunile, inadecvate realităţilor din Republica Moldova, de minoritate etnică şi comunitate.Conform proiectului, tuturor „comunităţilor” le sunt conferite drepturi egale, indiferent de ponderea lor demografică sau de contribuţia culturală, astfel ca majoritatea populaţiei celui de al doilea stat românesc să nu mai aibă nici un temei de a-şi revendica drepturile sale inalienabile, omogenizându-se, împreună cu celelalte „comunităţi”, în formaţiunea bizară a „poporului unic”, după modelul de tristă faimă al „poporului sovietic”. Proiectul Concepţieiimpune, de fapt, o manieră sfidătoare, fără precedent, de desconsiderare şi umilire a românilor basarabeni – naţiunea de bază a statului – prin promovarea ideii potrivit căreia nu cultura, limba, istoria şi jertfa lor stă la temelia Republicii Moldova, ci amalgamul de „culturi” ale diasporei, dar de fapt cultura şi limba rusă. Realizarea acestei idei revanşarde ne-ar situa în anii ’50 din secolul trecut şi ar fi de natură să arunce în aer „pacea interetnică” şi „concordia civică”, declarate cu atâta emfază în proiectul Concepţiei ca valori fundamentale ale Republicii Moldova. Mai mult decât atât, o asemenea politică naţională urmăreşte şi scopul izolării societăţii din Republica Moldova de România şi de poporul român, aflate într-un benefic proces de integrare în Uniunea Europeană.
Numeroasele contradicţii logice interne, între principiile declarate ca atare şi scopurile urmărite efectiv, trădează caracterul mincinos şi făţarnic al documentului, precum şi dorinţa de a înşela opinia publică internă şi internaţională cu tertipuri şi fraze referitoare la drepturile etnice, la polietnicism şi la multiculturalism. Obiectivul, însă, de „neutralizare juridică şi politică” a oponenţilor, împrumutat din arsenalul stalinist, spune totul despre formaţia „ştiinţifică” şi despre filiaţia ideologică a autorilor respectivului proiect al Concepţiei.
Între alte scopuri nedeclarate, dar urmărite de proiectul Concepţiei, este şi denaturarea adevărului despre ampla mişcare naţională din anii 1989-1991, definită ca fiind un „conflict civil”, precum şi anularea tuturor cuceririlor democratice şi de renaştere naţională a românilor basarabeni. Cel mai perfid postulat, în sensul acestei idei, este diviziunea naţiunii titulare în „moldoveni” şi „români”, care constituie, ca forţă numerică şi conştiinţă naţională, principalul obstacol în realizarea scopurilor politice ale Partidului Comuniştilor de la guvernare şi ale patronilor săi de la Moscova.
Ca o concluzie preliminară se cere formulat faptul că documentul se află în contradicţie flagrantă şi insurmontabilă cu realităţile istorice, lingvistice, demografice şi politice constituite în Republica Moldova şi relevă mai degrabă dorinţa comuniştilor de a imprima statului alţi vectori de dezvoltare. În acest sens, documentul are un caracter profund antieuropean şi prefigurează plasarea Republicii Moldova pe coordonate geopolitice ruseşti.
Pentru înţelegerea corectă a situaţiei, ce va apare ca urmare a aplicării acestui document, proiectul Concepţiei trebuie abordat ca fiind deja doctrina de stat şi fundamentul ideologic oficial formulate ale viitorului stat federal, preconizat să înlocuiască statul naţional unitar al Republicii Moldova. Acesta este viitorul care se pregăteşte în prezent, un viitor în care nu există loc nu numai pentru românii basarabeni, dar nici pentru „moldovenii” ce urmează a fi supuşi rusificării definitive, pentru a servi ca masă demografică la construcţia noului „popor unic al Moldovei”.
De asemenea, proiectul Concepţiei trebuie definit şi ca o resuscitare a politicii coloniale ruse şi sovietice de etnocid al românilor basarabeni, şi, totodată, o stratagemă a autorităţilor comuniste de la Chişinău, menită să distragă atenţia opiniei publice de la alte acţiuni distructive pe care le întreprind – elaborarea la Tiraspol a unei aşa-zise noi Constituţii a Republicii Moldova şi planificarea unui referendum antinaţional.
Beneficiarii respectivei Concepţiivor fi Rusia şi diaspora rusă din Republica Moldova: Rusia îşi va asigura astfel, pentru decenii înainte, întărirea dominaţiei sale în regiune şi realizarea intereselor geostrategice în raport cu Uniunea Europeană şi NATO. Pentru menţinerea statutului de mare putere, care să conteze în afacerile europene, Rusia impune Republicii Moldova, prin intermediul actualilor guvernanţi comunişti de la Chişinău, un plan de deznaţionalizare definitivă a românilor basarabeni, de creare a unui „popor unic” în care elementul românesc majoritar va fi dizolvat în asemenea măsură, încât va putea fi ignorat. Diaspora rusă, care are la ora actuală supremaţia economică şi mediatică, va dobândi oficial supremaţia cultural-lingvistică şi îşi va prezerva toate drepturile politice necesare pentru realizarea scopurilor geopolitice ale Rusiei. Astfel, Republicii Moldova i se pregăteşte, prin această Concepţie funestă şi prin tentativa de federalizare, statutul de enclavă rusă avansată la frontiera Uniunii Europene şi NATO, după modelul regiunii Kaliningrad.
Urmare celor expuse mai sus, Conferinţa reprezentanţilor intelectualităţii din Republica Moldova doreşte să sensibilizeze opinia publică internă şi internaţională, societatea civilă şi forţele politice democratice asupra pericolelor ce le comportă adoptarea Concepţiei ca lege organică de către Parlamentul de la Chişinău, în primul rând pentru vocaţia şi viitorul european al Republicii Moldova. Democraţia şi statul de drept, stabilitatea politică şi normele civilizate de convieţuire într-un stat vecin cu U.E. vor fi grav afectate sau chiar răsturnate odată cu aplicarea proiectului respectiv.
În rândul al doilea, Concepţia va avea un impact distrugător asupra românilor basarabeni, care urmează a fi supuşi deznaţionalizării în conformitate cu un proiect de politică naţională aberant, anacronic şi în totală contradicţie cu dreptul comunitar şi cu libertăţile şi drepturile fundamentale ale omului, garantate de convenţiile internaţionale, la care este parte şi Republica Moldova.
În rândul al treilea, impunerea Concepţiei ca doctrină naţională pentru viitorul stat federal, realizarea de ansamblu a acestui proiect de esenţă imperialistă vor crea un grav dezechilibru geopolitic la frontiera U.E. şi NATO şi va instaura în regiune, pe termen istoric greu de precizat, un regim ostil ordinii de civilizaţie europeană.
 

Din aceste considerente de însemnătate vitală pentru viitorul european al Republicii Moldova, pentru destinul românilor basarabeni, pentru echilibrul geopolitic la frontierele U.E. şi NATO şi pentru stabilitatea, pacea şi ordinea din regiune considerăm necesar ca opinia publică internă şi internaţională, societatea civilă, partidele politice democratice să-şi mobilizeze forţele, să se solidarizeze şi să exercite presiunile corespunzătoare asupra regimului comunist de la Chişinău, pentru ca acesta să renunţe la legiferarea Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova.

 

 
Chişinău, 14 septembrie 2003