Cuvinte de salut. Viorel Barbu, Dan Mănucă, Revista “Limba Română”


Acad. Viorel BARBU,
Preşedintele Filialei Iaşi a A.R.:
“Ieşenii preţuiesc în mod deosebit faptul că, în calitate de director al Institutului de Lingvistică, aţi asigurat, din 1991, stabilirea unor legături interacademice fructuoase ale cercetărilor din domeniul lingvisticii, din Republica Moldova cu cei din România <…>, legături trainice, care au dus la rezultate pe care le preţuim, au fost stabilite şi cu specialiştii de la Iaşi din domeniul literaturii, etnologiei şi folclorului.
Mărturiile le reprezintă numeroasele manifestări ştiinţifice organizate în comun, la Chişinău şi la Iaşi (sesiuni anuale ale celor două institute, programul Graiuri româneşti de la est de Carpaţi, „Zilele academice ieşene”) sau, pe plan editorial, articolele şi studiile tipărite de filologii ieşeni în publicaţia de profil de la Chişinău a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. În mod deosebit, din această perspectivă, apreciem ediţia critică Eugen Coşeriu, Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică (Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 1994), realizată de acad. Silviu Berejan împreună cu cercet. şt. princ. dr. Stelian Dumistrăcel şi colaborarea lexicografilor de la Chişinău cu cerc. şt. princ. dr. Ioan Oprea la redactarea Dicţionarului explicativ uzual al limbii române (Chişinău, Editura „Litera”, 1999).
Filiala Iaşi a Academiei Române dă o înaltă preţuire acestei activităţi a Dvs. de stabilire, fundamentare şi desfăşurare a colaborării <…> în domeniul dialectologiei, al toponimiei, al lexicologiei şi al lexicografiei”.
 
 
Prof. univ. dr. Dan MĂNUCĂ,
Directorul Institutului de Filologie Română
“Alexandru Philippide” al A.R.:
“Aruncînd un arc peste timp, mă întorc în urmă cu peste un deceniu, cînd am avut onoarea de a vă cunoaşte şi privilegiul de a aşeza împreună bazele unei colaborări constante şi fructuoase între Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române. Am putut aprecia, încă de atunci, înaltul dumneavoastră profesionalism şi constanta dumneavoastră energie, însuşiri pe care le-aţi demonstrat, cu prisosinţă, cu prilejul consfătuirilor ştiinţifice, organizate sub egida celor două institute <…>.
Cuvintele noastre exprimă convingerea dintotdeauna a cercetătorilor ştiinţifici de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, care, dacă îndrăzneala nu trece de marginile adîncului respect pe care vi-l poartă, vă numesc şi prietenul lor <…>.”
 
   
Revista “Limba Română”:
“Energic şi perseverent, harnic şi laborios, sincer, drept şi încrezător în alt destin al basarabenilor, Silviu Berejan a lucrat cu migală, pe tot parcursul vieţii, la consolidarea zidurilor cetăţii cu numele LIMBA ROMÂNĂ. La victorii, ca şi la bătălii pierdute, a ştiut să rămână Om, convins fiind că, în fine, învinge cel care este capabil să escaladeze munţii incertitudinilor, ai ezitărilor, ai pizmei şi ai hărţuirilor de moment. Acad. Silviu Berejan a avut în faţă orizontul limpede al graiului matern. Spre el a mers ca spre o mântuire, traversând un drum lung şi sinuos, purtând pururi în suflet speranţa împlinirilor”.