Vlad Pâslaru: Introducere în teoria educaţiei literar-artistice*


Lucrarea reprezintă un studiu teoretico-experimental şi experienţial al esenţei şi fenomenelor artei, literaturii, percepţiei artistice şi literare, lecturii şi – în această bază, al formării cititorului de literatură în anii de şcoală, domeniu căruia autorul îl circumscrie genericul Educaţie literar-artistică.
Rod al unei cercetări fundamentale, studiul antrenează coordonatele principale ale activităţii profesorului de literatură la clasele gimnaziale şi cele liceale: epistemologică, ce include concepte, idei, teorii, principii etc. ale artei, literaturii, percepţiei artistice şi literare, ale formării cititorului de literatură pe parcursul anilor de şcoală; teleologică, ce angajează un sistem dezvoltat de obiective şi standarde educaţionale pentru formarea cititorului de literatură, acestea fiind întemeiate pe reperele epistemologice specifice şi fiind deduse din idealul educaţional şi din scopul educaţiei literar-artistice; conţinutală, constituită din materiile de predare-învăţare şi din materii despre activitatea lectorală a elevilor; tehnologică, argumentată ca metodologie a activităţii profesorului şi a elevului.
Textul lucrării culminează cu două compartimente care aduc în spaţiul preocupărilor pentru formarea cititorului experienţe de lectură ale elevilor, reprezentative pentru fiecare clasă şi vârstă şcolară, astfel încât sinteza acestora creează o imagine ştiinţifică a elevului cititordin şcoala contemporană.
Dl Vl. Pâslaru este cunoscut şi în calitate de conceptor al curriculumului şi al manualelor de literatură, de ghiduri metodice, precum şi în calitate de îndrumător al profesorilor în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, activităţi care i-au alimentat demersul ştiinţific cu importante valori ale practicii şcolare şi ale celei de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. Acest fapt sporeşte valoarea ştiinţifică teoretică a studiului care odată editat, va servimiilor de profesori de limba şi literatura maternă, autorilor de manuale, conceptorilor de Curriculum, cercetătorilor în domeniul ştiinţelor educaţiei în calitate de ghid teoretic şi îndrumător practic în activitatea de zi cu zi.
Autorul şi-a structurat demersul ştiinţific, experimental şi experienţial astfel încât textul studiului poate fi utilizat şi în calitate de suport teoretic şi material didactic pentru modulul de formare psihopedagogică Educaţie literar-artistică, adică pentru pregătirea la facultăţile filologice a profesorilor şcolari de limba şi literatura maternă – română, rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară etc. Lucrarea este şi un bun ghid metodologic pentru cursul Metodica literaturii, precum şi în calitate de suport teoretic pentru modulul Educaţie artistică (formarea profesorilor de artă plastică, a profesorilor de muzică) şi pentru cursurile Filosofia educaţiei şi Introducere în metodologia cercetării pedagogice.,
Valorile indicate ale lucrării sunt credem, suficiente pentru a demonstra că studiul dlui Vl. Pâslaru reprezintă o sinteză a principalelor repere filosofice, epistemologice şi pedagogice pentru noul concept de instruire şi educaţie literară care se instituie în şcoala din Republica Moldova în contextul general al reformei învăţământului.