Catedra Eugenio Coseriu, la Montevideo


O știre mult așteptată ne-a parvenit în toamna anului trecut – din mica ţară latinoamericană, Uruguay, – despre înfiinţarea la Universitatea din Montevideo a CATEDREI LIBERE DE STUDII UMANISTICE „EUGENIO COSERIU”. După cum bine se știe, în această Universitate, după studiile făcute în Italia, obţinând două doctorate – unul în Litere în 1944, altul în Filosofie în 1949 –, Eugeniu Coșeriu a lucrat ca profesor de Lingvistică generală și indoeuropeană și a fost numit primul director și fondator al Departamentului de Lingvistică al Institutului de Filologie al Universităţii.

Anume anii montevideeni (1951-1962) sunt cea mai fecundă perioadă a creaţiei marelui nostru compatriot, ani în care au fost scrise lucrările originale de amploare: Sistem, normă și vorbire (1952), Formă și substanţă ale sunetelor limbajului (1954), Geografie lingvistică (1956), Logicism și antilogicism în gramatică (1957), Determinare și cadru (1957), Sincronie, diacronie și istorie (1958), Teorie a limbajului și lingvistică generală (1962). Aceste lucrări fundamentale au servit drept punctul de plecare a ceea ce E. Coșeriu a creat ulterior, de-a lungul vieţii sale.

Iniţiativa fondării Catedrei a venit din partea Facultăţii de Studii Umanistice și ale Educaţiei a Universităţii Republicii Uruguay, a Universităţii din Chile și a Universităţii din Córdoba (Argentina).

Obiectivele principale ale Catedrei „Eugenio Coșeriu” sunt de a evoca și cinsti memoria ilustrului filolog și umanist, de a promova și stimula studiile și cercetările asupra operei sale, de a continua investigaţia temelor care l-au preocupat toată viaţa.

Inaugurarea Catedrei s-a desfășurat într-o sesiune specială, în zilele de 10 și 11 august 2017, cu o largă participare a academicienilor, profesorilor și cercetătorilor, toţi sau aproape toţi elevi ai lui Eugeniu Coșeriu, din Germania, Brazilia, Argentina, Chile și Uruguay.

În cadrul sesiunii de inaugurare s-au ţinut conferinţe, comunicări și mese rotunde ale participanţilor. Conferinţa inaugurală „Coseriu, Montevideo și Lingvistica secolului XX” a fost prezentată de Johannes KABATEK, profesor de Lingvistică iberoromanică și de Lingvistică romanică a Universităţii din Zürich, membru corespondent al Academiei Regale din Spania și al Academiei Regale din Galicia, director al Arhivei Eugen Coșeriu din Tübingen, care a menţionat că „anii perioadei din Montevideo au fost ani de o incredibilă activitate intelectuală, activitate a unui geniu, care în scurt timp, dotat cu o rară inteligenţă, viziune și neobosită muncă [Profesorul E. Coșeriu] a creat un centru, o școală, o operă durabilă și a pus bazele pentru o lingvistică nouă, cea pe care el însuși o va numi mai târziu Lingvistică integrală”.

Johannes KABATEK a petrecut ultimii 18 ani ai vieţii lui Coșeriu în strâns contact cu savantul. A fost discipolul său, prieten și moștenitor al catedrei sale de la Tübingen. Înainte de moartea sa, Coșeriu i-a cerut să-și asume testamentar rolul de custode al operei sale, fapt care a fost acceptat. „De atunci se lucrează la constituirea Arhivei moștenirii știinţifice, care include lucrări publicate și nepublicate ale lui Coșeriu. Deja se află în lucru o serie de activităţi comemorative legate de centenarul nașterii lingvistului” [în anul 2021], care vor include, fără îndoială, Montevideo, loc cheie pentru crearea și dezvoltarea operei sale” – conchide J. Kabatek. „Prin crearea Catedrei, – a subliniat vorbitorul, – se aduce omagiu unuia dintre cei mai de seamă intelectuali ai secolului XX... Opera lui Coșeriu, care a marcat generaţii de lingviști, este durabilă și enciclopedică și, prin propriul potenţial inerent, ea va descoperi diferite noi aspecte. Coșeriu deja este un clasic, dar mai este mult Coșeriu necunoscut, încât sunt sigur de marele său viitor”.

O masă rotundă din cadrul sesiunii de inaugurare a Catedrei a fost moderată de prof. Adolfo ELIZAINCIN, fost elev al lui Coșeriu, actualmente președinte al Academiei Naţionale de Litere a Republicii Uruguay și profesor la Universitatea din Montevideo, membru al Comisiei Coordonatoare a Catedrei înfiinţate, care a spus că și ceilalţi iniţiatori și membri ai Comisiei, ca și el, au fost elevii lui E. Coșeriu. El și-a exprimat regretul că „în America Latină, unde E. Coșeriu a fost stabilit și a ţinut cursuri, prelegeri, conferinţe știinţifice practice în toate ţările latinoamericane, nu s-a făcut nimic pentru a-i cinsti memoria și a-i continua opera lingvistică”, spre deosebire de Europa, unde există o Catedră (la Cluj, România), se organizează congrese, conferințe, colocvii, se editează cărţi și reviste.

Discuţia în cadrul mesei rotunde s-a axat pe tema „HISPANICUM  EST, NON LEGITUR. Receptarea operei coșeriene”. Fraza în latină îi aparţine lui Coșeriu însuși, în traducere: „Este în spaniolă, nu se citește”, spunea lingvistul. După spusele lui A. Elizaincin, aceasta servește pentru a reflecta asupra a ceea ce s-a întâmplat cu opera lui Coșeriu.

„A scris, aproape  toată opera sa, în spaniolă, apoi în franceză și în germană; nu în engleză. Nu are decât două-trei articole sau lucrări în engleză. E un fapt regretabil azi, dar limba de comunicare știinţifică unică este engleza, ceea ce a contribuit, după părerea mea, la o difuzare limitată a operei sale”, a opinat prof. A. Elizaincin.

Au urmat și alte conferinţe și mese rotunde,  moderate de:

Angela SCHROTT (Univ. Kassel, Germania),

M. Viramonte de ÁVALOS (Univ. Naţ. din Córdoba, Argentina),

A.M. OLIVIER (Univ. din Chile și Acad. de Limbă),

Oscar SARLO (Univ. din Montevideo și Acad. Naţ. de Litere),

Andrés de AZEVEDO (Univ. din Montevideo),

Cristina ALTMAN (Univ. din São Paulo),

Brenda LACA (Universitatea Paris-VIII și Universitatea din Montevideo).

Salutăm din toată inima crearea CATEDREI „EUGENIO COSERIU” la Montevideo, considerând-o un act reparatoriu necesar faţă de memoria ilustrului filolog și umanist, faţă de inestimabila sa moștenire știinţifică.

En buena hora, CÁTEDRA „EUGENIO COSERIU”!