Nicolae Felecan, Lingvistică și filologie română


Specialiștii în lingvistica românească, în general, și cei care studiază limba română în relațiile ei istorice sau de structură cu limba latină cunosc de mulți ani contribuțiile științifice remarcabile semnate de domnul profesor universitar doctor Nicolae Felecan. Aceste contribuții, tipărite în cărți de autor, cuprinse în volume ale unor prestigioase manifestări științifice interne sau internaționale sau incluse în reviste de specialitate prestigioase, abordează limba latină și probleme diverse ale lingvisticii și filologiei românești (istoria limbii, lexicul, gramatica, dialectologia), punând în evidență deschiderea largă a preocupărilor Profesorului și caracterul complex al cercetărilor sale.

Cele 30 de studii, care formează sumarul ultimului volum semnat de regretatul Profesor, sunt selectate din publicații apărute în ultimul deceniu (volume și reviste tipărite în țară sau în străinătate) sau reprezintă (câteva) lucrări inedite. Textele sunt grupate tematic în cinci capitole, ce ilustrează domenii de interes dragi latinistului atent la componența lexicului, respectiv la structura gramaticală a limbii române, interesat de variantele teritoriale ale dacoromânei, dornic să evidențieze influența, respectiv importanța unor mișcări culturale și științifice asupra / pentru evoluția limbii noastre sau să pună în evidență profilul științific al unor personalități ale culturii și științei noastre actuale.

 Sub titlul Gramatică sunt grupate studii în care este cercetat modul în care utiliza faptele de limbă Sextil Pușcariu, sunt cercetate cuvinte și forme prezente în texte aparținând unor cărturari năsăudeni, dar și o serie de elemente specifice scrierilor sacre, investigate în ediții succesive. În articolele reunite în secțiunea numită Dialectologie se acordă atenție specială subdialectului maramureșean (privit prin prismă proprie sau prin intermediul considerațiilor formulate de Ion Coteanu), este descris graiul vorbit în nord-estul Transilvaniei de locuitorii din Caila, satul de origine al profesorului Nicolae Felecan, și sunt prezentate expresiile din domeniul păstoritului, utilizate de locuitorii din Munții Rodnei. Onomasticii, domeniu abordat frecvent în ultimii ani, îi sunt consacrate articole privind mai multe antroponime, oiconime, nume de botez, porecle și supranume colective, selectate de regulă din Maramureș și din zona Bistriței. Urmează două grupaje, Varia, titlu înșelător, acoperitor pentru câteva articole importante, consacrate, între altele, contribuției culturale de excepție a Școlii Ardelene și ecourilor Marii Uniri, și Lingviști și filologi, o serie de remarcabile portrete ale unor foști profesori și cercetători sau ale unor filologi ce au activat în Ardeal sau au avut origine ardelenească (între ei Nicolae Drăganu,
 G. I. Tohăneanu și Teofil Teaha). Iar sub titlul Cărți și oameni sunt retipărite cinci recenzii, scrise pe marginea unor volume de profil, datorate unor autori deosebiți, unii republicați recent (precum Ioan Piuariu-Molnar, autorul Gramaticii germano-române din 1788, sau Lucia Wald, din opera căreia a fost reeditat recent Progresul în limbă).

Volumul tipărit de Editura Mega reunește astfel contribuții diverse, ce ilustrează domenii abordate cu interes nicicând diminuat de către profesorul Nicolae Felecan, toate cercetări bine documentate, riguros argumentate și atent redactate – caracteristici ce pot fi constatate în toate lucrările cunoscute ale distinsului filolog.

Bucuria lecturii volumului intitulat Lingvistică și filologie română este, din păcate, umbrită de plecarea dureroasă și nedreaptă dintre noi a autorului, reprezentant și susținător remarcabil al lingvisticii și învățământului maramureșean.