Proiectul – metodă de predare / învăţare / evaluare


Aplicaţie la unitatea de conţinut Mihai Eminescu
 
Preambul didactic
Motto:
„Eu nu vreau ca elevul să ajungă numai să ştie;
aş vrea ca acesta să ştie să facă ce a învăţat”.
Spiru C. Haret
 
Filozoful şi pedagogul francez Gaston Bergher afirma că o educaţie bună presupune menţinerea prospeţimii intelectuale sub forma unor vii dorinţe de a descoperi, de a studia şi inventa, de a cerceta, de a realiza şi valorifica. În acest context, proiectul, ca metodă de predare – învăţare – evaluare, generează formarea individuală progresivă, problematizată, sociorelaţională, pragmatică. Aplicând această metodă la orele de limba şi literatura română, avem convingerea faptului că, în procesul activităţii individuale şi în grup, elevii, puşi în situaţia de a căuta / analiza / sintetiza / asocia / compara, de a crea un produs final, ce urmează a fi prezentat unui public, îşi formează capacitatea şi îşi animă dorinţa de a demonstra ce ştiu şi, în special, ce ştiu să facă. Astfel, îşi dezvoltă potenţialul creativ.
În clasa a XII-a, la lecţia „Însingurarea, temă frecventă în creaţia literară a lui M. Eminescu”, realizarea unui proiect de cercetare de către elevi va începe în clasă prin anunţarea temei şi a obiectivelor, prin delegarea sarcinilor între membrii fiecărui grup. Elevii se familiarizează cu etapele desfăşurării proiectului, cu algoritmul de investigaţie, cu structura produsului final şi cu grila de evaluare. Se stabileşte timpul rezervat pentru cercetarea şi perfectarea proiectului. Elevii sunt motivaţi să cerceteze subiectul propus (fiecare grup are sarcina de a trata câte un aspect al temei), parcurgând, „împreună cu Eminescu”, etapele definitorii ale vieţii şi activităţii poetului, valorificând consemnările unor personalităţi culturale, istorice din epocă, fragmente de memorii, scrisori sau amintiri ale contemporanilor despre poet, prin referinţe la anumite idei, concepţii ale scriitorului – toate fiind raportate la secvenţe semnificative din operele lui Eminescu. Studierea creaţiei literare, prin explorarea factorului auctorial, le creează elevilor capacitatea de a personaliza valoric propriul punct de vedere referitor la problema cercetată.
În prealabil, la unele ore de sinteză şi evaluare, se vor analiza şi se vor consolida elemente ale următoarelor competenţe:
– formularea răspunsurilor prompte şi expeditive în anumite situaţii;
– susţinerea argumentată a unei poziţii sau opinii;
– rezolvarea unei situaţii-problemă şi prezentarea acesteia în faţa unui public cunoscut / necunoscut;
– cercetarea unui subiect şi structurarea unui proiect de cercetare;
– realizarea unui poster sau a unui portofoliu cu referire la o problemă identificată în grup.
 
Obiectivele de evaluare
Elevii vor fi capabili:
01 – să stabilească registrele însingurării (afective, existenţiale, sociale, axiologice) în creaţia lui M. Eminescu;
02 – să decodeze texte reprezentative ale scriitorului din perspectiva formulei estetice (teme, motive, stări de spirit, ipostazele eului liric, mijloace artistice de expresie);
03 – să sesizeze influenţe ale filozofiei germane în creaţia poetului;
04 – să rezolve o situaţie-problemă şi să-şi argumenteze opinia;
05 – să integreze operele analizate în circuitul de valori naţionale şi universale;
06 – să-şi argumenteze opiniile referitoare la codul / registrul etic şi estetic al operelor studiate;
07 – să includă mesajul textelor în propriul sistem de valori estetice şi morale;
08 – să colaboreze în echipă şi să contribuie la realizarea şi prezentarea unui produs intelectual.
Metode şi procedee: investigaţia, activitate în grup, activitatea independentă, studiul de caz, problematizarea, discuţia, analiza, sinteza, brainstorming-ul, cinquin, jocul de rol, graficul T, diagrama Venn, clustering-ul, ghidul pentru învăţare ş.a.
Elaborarea proiectului s-a desfăşurat în mai multe etape:
Etapa I, pregătitoare, constând în
a) lecţii, demonstraţii, activităţi practice;
b) formarea grupurilor de activitate;
c) antrenarea elevilor în activităţi individuale / de grup, prin cooperare.
Etapa a II-a, de organizare: clasa este împărţită în 4 grupuri. Fiecare grup investighează un aspect al temei:
Grupul I: Însingurarea socială în creaţia lui M. Eminescu.
Grupul al II-lea: Însingurarea afectivă în lirica lui M. Eminescu.
Grupul al III-lea: Însingurarea axiologică şi existenţială în creaţia eminesciană.
Grupul al IV-lea: Eminescu: modelul intelectual german (Influenţe ale filozofiei germane în opera poetului).
Etapa a III-a, de executare a proiectului.
S-au determinat şi realizat grafic formele de prezentare.
Etapa a IV, de prezentare a proiectelor în faţa publicului.
Etapa a V, de evaluare a proiectelor de cercetare.
Algoritm de investigaţie
•   Investighează biobibliografia autorului, încadrând-o în contextul social-istoric;
•   Selectează 3-4 opere reprezentative din creaţia autorului;
•   Lecturează textele, completând agenda cu notiţe paralele;
•   Identifică 5 motive romantice, cu selectarea exemplelor;
•   Interpretează 3-4 opere reprezentative ale scriitorului din perspectiva formulei estetice;
•   Formulează mesajul textelor analizate;
•   Cercetează 3-5 surse critice literare, angajând opinii adecvate;
•   Exprimă-ţi ideile în desene, poster, eseu etc.;
•   Interpretează romanţe pe versurile lui M. Eminescu;
•   Alcătuieşte creaţii proprii dedicate poetului; înscenează unele secvenţe din opera scriitorului;
•   Elaborează schiţa viitorului poster, alegând imagini iconice şi versuri adecvate;
•   Alcătuieşte proiectul conform cerinţelor (structură, conţinut, prezentare grafică);
•   Prezintă proiectul propus de grup şi argumentează valoarea acestuia.
Barem (Grilă de evaluare)
•   Selectarea operelor reprezentative                             4 puncte
•   Descifrarea textelor reprezentative                             8 puncte
•   Formularea mesajului                                               6 puncte
•   Realizarea posterului: sugestivitate, corectitudine,      4 puncte
    originalitate, aspect
•   Prezentarea produsului final (a proiectului)                 8 puncte
Activitatea se desfăşoară în cabinetul de limba şi literatura română.
Aranjament: portretul scriitorului, vitrina literară, citate din opera lui M. Eminescu, afirmaţii despre poet, imagini, desene ale elevilor inspirate din lecturile eminesciene etc.