O limbă – o naţiune


Lista textelor despre numele corect al limbii noastre, despre identitatea românilor basarabeni şi unitatea lor cu întregul neam românesc publicate în revista „Limba Română” între anii 1991 și 2022

 

1991

Nr. 1

Ion CONŢESCU. De ce moldovenii sînt români (1). Pag. 17-21

Ion NUŢĂ. Al. Mateevici şi limba română. Pag. 28-32

Anatol CIOBANU. Normele de punctuaţie în vigoare (I). Pag.34-39

Nr. 2

Ion CONŢESCU. De ce moldovenii sînt români (2). Pag. 13-17

Petru URSACHE. Cuvântul „român” în colecţiile de folclor. Pag. 18-26

Anatol CIOBANU. Normele de punctuaţie în vigoare (II). Pag. 47-50

Dumitru IRIMIA. Limba – componentă fundamentală a specificului naţional. Pag. 65-68

Ştefan GIOSU. Dialectele limbii române. Pag. 69-77

Adrian TURCULEŢ. Raportul dintre graiuri şi limba literară (cîteva consideraţii). Pag. 112-115

Nr. 3-4

Ion Z. DUMENIUK. Politica lingvistică a U.R.S.S. şi destinele limbilor naţionale. Pag. 5-13

Anatol EREMIA. Mărturii ale vechimii şi unităţii românilor de pretutindeni. Pag. 33-36

Traian DIACONESCU. Etnogeneza românilor (Revelaţia manuscriselor lui Eutropius). Pag. 37-41

Alte dovezi de românism în Moldova (Momentul D. Cantemir). Selecţie şi prezentare: Pavel BALMUŞ. Pag. 42-45

Anatol CIOBANU. Normele de punctuaţie în vigoare (3). Pag.51-59

Ortografia limbii române: prezent, trecut, viitor. Pag. 68-70

Luminiţa FASSEL. Limba română – „limbă internaţională” în Basarabia? Pag. 82-86

 

1992

Nr. 1(5)

Ioan OPREA. Necesitatea limbii literare. Pag. 4-9

Ioan LOBIUC. „Limba moldovenească”? (I). Pag. 10-13

Anatol CIOBANU. Normele de punctuaţie în vigoare (IV). Pag.17-25

Nr. 2-3 (6-7)

Ion CONŢESCU. De ce moldovenii sînt români (III). Pag. 143-145

Nr. 4(8)

Ion NUŢĂ. Limba noastră, imn naţional. Pag. 58-63

Alexe PROCOPOVICI. Despre răspândirea românilor şi a limbii lor. Pag.118-119

 

1993

Nr. 1 (9)

Ilie DAN. Româna – limbă romanică. Pag. 6-12

Constantin MĂRCUŞAN. Romanus – romanicus – Wallacchus. Etimologia etnonimului „român”. Pag. 13-14

Nr. 2 (10)

Ilie DAN. Româna – limbă romanică (II). Pag. 53-58

Nr. 3-4 (11-12)

Anatol CIOBANU. Punctuaţia şi cultura scrisului (virgula-lipsă şi virgula de prisos). Pag. 32-37

 

1994

Nr. 1 (13)

Acte documente. Rezoluţia Congresului al V-lea al Filologilor Români (Iaşi – Chişinău, 6-9 iunie 1994)

Nicolae MĂTCAŞ. Intelectualii Basarabiei în lupta pentru limbă şi fiinţa naţională. Pag. 6-17

Nr. 2 (14)

Eugen COŞERIU. Conştiinţa naţională. Pag. 11-18

Nr. 3 (15)

Apel către Parlamentul Republicii Moldova. Pag. 5

Memoriu al Congresului al V-lea al Filologilor Români cu privire la sprijinirea revistei „Limba Română” din Chişinău. Pag. 6

Eugen COŞERIU. Latinitatea orientală. Pag. 10-25

Ştefan MUNTEANU. Unitatea de neam şi unitatea de limbă. Pag. 26-28

Silviu BEREJAN. Aspecte ale studierii limbii române în Republica Moldova. Pag. 29-38

Dumitru IRIMIA. Gramatica, între teoria limbii şi perspectiva didactică. Pag. 39-45

Mioara AVRAM. Probleme actuale ale ortografiei româneşti. Pag. 46-53

Alexandru CRIŞAN. Limba şi literatura română în învăţămîntul românesc. Pag. 54-56

Anatol CIOBANU. Limba română în învăţămîntul din Republica Moldova. Pag. 57-64

Nicolae MĂTCAŞ. Simulacrul adevărului ştiinţific. Pag. 72-89

Ioan LOBIUC. Au putut „crea” influenţele aloglote o nouă limbă est-romanică („moldovenească”). Pag. 90-100

Gavril ISTRATI. Marii ierarhi moldoveni şi limba literară. Pag. 108-115

Nicolae CORLĂTEANU. Repere din istoria filologiei române interbelice. Pag. 116-126

Nr. 4 (16)

Şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pentru discutarea şi aprobarea răspunsului solicitat de Parlamentul Republicii Moldova. Pag. 4-10

Răspuns la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limba moldovenească” (Opinia specialiştilor-filologi ai Academiei, acceptată la şedinţa lărgită a Prezidiului A.Ş.M.). Pag. 11-13

Declaraţia Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova din 10 octombrie 1994. Pag. 14

Nr. 5-6 (17-18)

Limba română şi varietăţile ei locale (Sesiune ştiinţifică, 31.X.94, Bucureşti). Pag. 4-6

Eugen SIMION. Numai în marginile adevărului. Pag. 7-8

Eugen COŞERIU. Unitatea limbii române – planuri şi criterii. Pag. 9-15

Marius SALA. Unitatea limbii române din perspectivă romanică. Pag. 16-21

Matilda CARAGIU-MARIOŢEANU. Varietatea limbii române. Pag. 22-27

Grigore BRÂNCUŞ. Vitalitatea limbii române. Pag.28-33

Adrian TURCULEŢ. Limba română din Basarabia. Pag. 34-48

Silviu BEREJAN. Varietatea moldovenească a vorbirii orale româneşti şi limba literară scrisă. Pag.49-55

Valeria GUŢU-ROMALO. Raporturile dintre limba literară şi graiurile limbii române. Pag. 56-62

Emanuel VASILIU KANT. Graiurile dacoromâne: unitate tipologică. Pag. 63

Nicolae SARAMANDU. Graiurile moldoveneşti în cadrul limbii române. Pag. 64-67

Vasile PAVEL. Graiul românilor basarabeni – expresie a continuităţii şi unităţii limbii române în varietatea ei spaţială. Pag. 68-75

Eugen BELTECHI. Limba literară şi literatura dialectală. Pag. 76-79

Gabriel ŢEPELEA. Raţiunile politice ale unei „teorii lingvistice”. Pag. 80-85

Gheorghe MIHĂILĂ. Implicaţiile cultural-istorice ale dihotomiei „român – moldovenesc”. Pag. 86-105

Nicolae MĂTCAŞ. Unitate de limbă – unitate de neam. Pag. 106-116

Dan SLUŞANSCHI. Român mi-e neamul, românesc mi-e graiul. Pag. 117-118

 

1995

Nr. 1 (19)

„Atribuirea denumirii de limbă română pentru noţiunea de limbă literară în Republica Moldova nu ştirbeşte nici autoritatea şi nici demnitatea nimănui.” Interviu cu acad. Nicolae CORLĂTEANU. Pag. 44-51

Anatol CIOBANU. Limba română şi romanitatea noastră (I). Pag. 88-94

Vasile PAVEL. Atlasul lingvistic elaborat la Chişinău – un viu şi autentic document de limbă română. Pag. 95-98

Adrian TURCULEŢ. Aspecte ale rostirii româneşti standard actuale. Pag. 99-105

Nr. 2 (20)

Declaraţie adoptată la adunarea reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ mediu şi superior, de ştiinţă şi de cultură din Republica Moldova în ziua de 20 ianuarie 1995. Pag. 4-8

Gheorghe MOLDOVEANU. „Limba moldovenească” – o diversiune. Pag. 53-59

Nr. 3 (21)

Apelul greviştilor către populaţia Republicii Moldova, 7.04.95. Pag. 43-44

Mircea SNEGUR. Limba română este numele corect. Mesajul Preşedintelui Republicii Moldova prezentat Parlamentului în ziua de 27 aprilie 1995. Pag. 45-52

Nr. 4 (22)

Ediţie specială dedicată conferinţei ştiinţifice „Limba română este numele corect al limbii noastre”. Chişinău, 20-21 iulie 1995

Alexandru BANTOŞ. Adevărul pătrunde în Parlament. Pag. 3-4

Rezoluţia Conferinţei ştiinţifice „Limba română este numele corect al limbii noastre”. Pag. 5

Declaraţia comitetului de organizare a Conferinţei Ştiinţifice „Limba română este numele corect al limbii noastre”. Pag. 6-7

Haralambie CORBU. Denumirea de limbă română este singura adevărată. Pag. 8-9

Nicolae CORLĂTEANU. Româna literară în Republica Moldova (istorie şi actualitate). Pag. 10-19

Silviu BEREJAN. De ce limba exemplară din uzul oficial al Republicii Moldova nu poate fi numită moldovenească? Pag. 20-24

Rajmund PIOTROWSKI. O limbă cu două denumiri? Pag. 25-28

Stanislav SEMCINSKI. Cu privire la necesitatea de a reveni la denumirea tradiţională a limbii moldovenilor. Pag. 29-32

Alexandru DÎRUL, Ion EŢCU. Cum a fost impusă denumirea „limbă moldovenească” la est de Prut. Pag. 33-36

Vitalie MARIN. Româna – limba comună a două state independente. Pag. 37-39

Maria COSNICEANU. Limba literară şi stilul administrativ-juridic al Constituţiei Republicii Moldova. Pag. 40-41

Anatol EREMIA. Unitatea limbii române – politică şi adevăr ştiinţific. Pag. 44-48

Vasile MELNIC. Graiurile şi unitatea limbii române. Pag. 49-53

George RUSNAC. „Limbă moldovenească” cu bază dialectală muntenească? Pag. 54-55

Vasile Pavel. Unitatea şi varietatea limbii române din perspectiva geografică. Pag. 56-58

Nicolae RAIEVSCHI. Caracterul supradialectal al limbii române literare. Pag. 59-61

Anton BORŞ. O aberaţie evidentă: dicţionare româneşti şi dicţionare… „moldoveneşti”. Pag. 62-64

Anatol CIOBANU. Unele cauze ale erodării factorului „conştiinţă naţională”. Pag. 67-72

Nicolae MĂTCAŞ. O limbă – o naţiune. Pag.73-82

Gheorghe BOBÂNĂ. Glotonimul „limba română” în documentele scrise din Moldova sec. XVI-XVIII. Pag. 83-85

Anatol PETRENCU. Limba, istoria şi politica în Republica Moldova. Pag. 86-88

Pavel PARASCA. Etnonime şi politonime în istoria Moldovei (secolele XIV-XVI). Pag.89-97

Teodor COTELNIC. Calvarul lingvistic în anii ’20-’30 în R.A.S.S.M. Pag. 98-101

Dumitru GRAMA. Limba locuitorilor Ţării Moldovei din punctul de vedere al jurisprudenţei. Pag. 102-106

Ion BUGA. Băştinaşii Republicii Moldova (limba şi numele lor) sub aspectul dreptului internaţional. Pag. 102-106

Nr. 6 (24)

Alexandru BANTOŞ. Limba română şi noi. Pag. 3-4

Anatol CIOBANU. Legislaţia lingvistică din Republica Moldova (După şase ani de la adoptarea ei.) Pag.5-17

Rezoluţia Conferinţei Naţionale de Filologie „Limba Română Azi” (ediţia a patra), Iaşi – Chişinău, 6-9.X. ’95. Pag. 18-19

Declaraţia privind limba română şi Mitropolia Basarabiei, adoptată la sfârşitul lucrărilor Congresului Spiritualităţii Româneşti. Pag. 21

Alexandru NICULESCU. Romanitate – românitate. Pag. 31-36

Adrian PORUCIUC. Ce (mai) este de substrat în limba română. Pag. 37-41

 

1996

Nr. 1 (25)

Lidia ISTRATI. Şi naţiunea, şi limba sunt date de Dumnezeu, şi doar unul Dumnezeu le poate schimba. Pag. 6

Alexandru MOŞANU. A ne lipsi de limba marilor clasici români, a ne înstrăina de istoria bimilenară a poporului este o tentativă de a ne transforma într-un conglomerat de oameni rătăciţi. Pag. 7-8

Vlad CUBREACOV. Himericul glotonim „limba moldovenească” va produce negreşit efectul bumerangului. Pag. 9-10

Petru LUCINSCHI. Timpul va sugera soluţii mai potrivite. Pag. 17-19

Mircea SNEGUR. Oficializarea glotonimului „limba moldovenească” este o acţiune falimentară. Pag.20-22

Declaraţia Uniunii Scriitorilor din Moldova. Pag. 23

Declaraţia colectivului Institutului de Lingvistică al A.Ş. a R.M. Pag. 24

Unitatea spirituală a românilor dincolo de frontiere. Masă rotundă cu participarea dlor E. Coşeriu, S. Berejan, A. Ciobanu, D. Irimia, P. Miclău şi Gh. Moldoveanu, organizată în cadrul Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului) (Suceava, 13-15 octombrie 1995). Pag. 25-34

Nicolae MĂTCAŞ. În ce limbă a sadovenizat Sadoveanu? Pag. 35-44

Nr. 3-4 (27-28)

Grigore NANDRIŞ. Memoriu. Drepturile naţiunii române asupra Basarabiei şi Bucovinei. Pag. 193-206

 

1997

Nr. 1-2 (31-32)

Giuseppe PICCILLO. „Moldovenesc-român” în documentele misionarilor catolici (secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea). Pag. 22-27

Nr. 3-4 (33-34)

Şerban C. ANDRONESCU. Identitate românească. Pag. 7-11

Valeriu RUSU. Limba este însăşi cultura unei etnii. Pag. 12-13

Ana TĂTARU. Limba română încotro? Modificările negative, contrare păstrării specificului românesc al limbii. Pag. 14-19

Alexandru CRIŞAN, Florentina SÂMIHĂIAN. Limba română ca disciplină de învăţământ: un fragment de istorie culturală. Pag. 65-78

Nr. 6 (36)

Rezoluţia Conferinţei naţionale de filologie Limba română azi, ediţia a VI-a, Iaşi-Chişinău, 24-28 octombrie 1997. Pag. 141

Apel către Preşedintele Republicii Moldova, către Parlamentul Republicii Moldova. Pag. 142-143

 

1998

Nr. 1-2 (37-38)

Ion VARTA. Dreptul la limbă română, entitate naţională şi libertăţi democratice în ziarul „Basarabia” editat la Chişinău (1906-1907). Pag. 45-46

 

1999

Nr. 3-5 (45-47)

Ion ROTARU. Dimitrie Cantemir şi scrierea cu litere latine. Pag. 24-35

Nicolae CORLĂTEANU. Romanizare şi reromanizare. Pag. 189-198

Nr. 6-8 (48-50)

ZECE ANI DE LA ADOPTAREA LEGISLAŢIEI LINGVISTICE. CHESTIONAR. Pag. 7

Vladimir BEŞLEAGĂ. În mâinile cui este soarta limbii? Pag. 8-9

Ion BORŞEVICI. Înaintăm lent, dar cu siguranţă. Pag. 10-12

Ion BUGA. Trebuie urgent revizuit Articolul 13. Pag. 13-14

Silviu BEREJAN. Este condamnabilă indiferenţa faţă de limbă. Pag. 13-14

Valentin MÂNDÂCANU. Nimic durabil nu se poate construi pe minciună şi fals istoric. Pag. 16

Anatol CIOBANU. Parlamentul şi Guvernul ar trebui să refacă din rădăcină legislaţia lingvistică. Pag. 17-21

Nicolae CORLĂTEANU. 1989. Pag. 22

Dumitru DIACOV. E oportună modificarea programului de funcţionare a limbilor. Pag. 23-24

Alexei MARINAT. Trebuie s-o luăm de la început, cu noi reguli, mai drastice. Pag. 25-26

Nicolae ANDRONIC. Statul este dator să stimuleze studierea limbii oficiale. Pag. 27

Grigore VIERU. Sunt necesare sancţiuni, iar nu acţiuni. Pag.28-29

Ion CIOCANU. Să corectăm greşelile comise în promovarea limbii române. Pag. 30-31

Vasile MELNIC. Limba română – pilon al identităţii neamului. Pag. 32-34

Tudor RUSU. Ocrotirea limbii române nu a devenit o problemă de stat. Pag. 35

Petru SOLTAN. Să mizăm pe lege. Pag. 36-37

Ion ŢURCANU. Ce se întâmplă, de fapt, cu limba noastră? Pag. 38-39

Nr. 12 (54)

Tamara GOLENCO. Necesitatea revigorării reale a limbii române. Pag.25-26

 

2000

Nr. 6-12 (60-66)

Gheorghe MIHĂILĂ. În marginile adevărului. Profesorul R.A.Budagov, despre unitatea şi specificul limbii române între limbile romanice. Pag.23-33

Silviu BEREJAN. Monolingvismul populaţiei rusofone în R.M. şi bilingvismul populaţiei băştinaşe. Pag.43-47

 

2001

Nr. 4-8 (70-74)

Eugeniu COŞERIU. Credinţă, sacrificiu şi destin. Pag. 32-37

Vasile ŢÂRA. Vasile Alecsandri şi limba română. Pag. 124-130

Nr. 9-12 (75-78)

Congresul I al filologilor din Republica Moldova

Gheorghe RUSNAC. Să cultivăm dragostea faţă de limba română. Pag. 10

Anatol CIOBANU. Un stat suveran – o singură limbă de stat. Pag. 11

Silviu BEREJAN. Conştiinţa naţională ca bază pentru denumirea limbii şi a poporului ce o vorbeşte. Pag. 22-24

Ion CIOCANU. Nu! tiraniei limbii ruse. Pag. 25-27

Mihail PURICE. Legislaţia lingvistică şi problemele limbii de stat. Pag. 28-33

Serafim SAKA. Catapultele bat din nou în zidul răbdării noastre. Pag. 34-36

Ion BORŞEVICI. Tragismul limbii de stat. Pag. 47-55

Alin-Mihai GHERMAN. Cuvântul scris ca factor al unităţii de limbă. Pag. 56-58

Petru BUTUC. Româna literară, expresie a continuităţii în Republica Moldova. Pag. 64-66

Anatol EREMIA. Front unic în apărarea limbii române. Pag. 64-68

Scrisoare deschisă adresată conducerii de vârf a Republicii Moldova. Pag. 69

Rezoluţia Congresului I al Filologilor din Republica Moldova. 29.08.2001, Chişinău . Pag. 70-72

 

2002

Nr. 4-6 (82-84)

Irina CONDREA. Denumirea limbii ca instrument în lupta politică. Pag. 6-14

Alexei ACSAN. Limba moldovenească: revenirea la anormalitate. Pag. 15-16

Nr. 10 (88)

Eugen COŞERIU. Unitate lingvistică – unitate naţională. Pag. 125-131

Politici lingvistice. Conferinţa susţinută de Eugen Coşeriu la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ed. a VI-a, Suceava, 20 octombrie 2001. Text prelucrat de Niculina IACOB şi Gheorghe MOLDOVEANU. Pag. 139-145

 

2003

Nr. 1 (91)

Vlad POHILĂ. Limba română din R. Moldova, între Moldova, între primejdii şi speranţe. Pag. 13-17

Nr. 2-3 (92-93)

Vladimir BEŞLEAGĂ. Limba română, din nou crucificată. Pag. 7-8

Gheorghe SUSARENCO. Care este deosebirea dintre limba oficială şi limba de stat, ca noţiuni juridice. Pag. 9

Vasile VASILACHE. Despicatu-ni-s-a limba. Pag. 10

Ion BĂRBUŢĂ. O politică lingvistică dezastruoasă. Pag. 11

Vasile ŞOIMARU. „Modelul tiraspolean” ne va duce la pierzanie. Pag.12

Anatol LENŢA. „Bilingvismul împăciuitor” înseamnă aceeaşi supremaţie a limbii ruse. Pag. 13

Gheorghe PALADE. Un nou atentat la Istoria românilor. Pag. 14-16

Nr. 6-10 (96-100)

Eugen COŞERIU. Latinitatea orientală. Pag. 6

Declaraţia Adunării Generale Anuale a A.Ş.M. din 28-02.1996. Pag. 7

Şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pentru discutarea şi aprobarea răspunsului solicitat de Parlamentul Republicii Moldova. Pag. 21-26

Răspuns la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limba moldovenească”. Pag. 27-29

Nicolae CORLĂTEANU. Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate. Pag. 30-38

Rajmund PIOTROWSKI. O limbă cu două denumiri? Pag. 39-40

Stanislav SEMCINSKI. Cu privire la necesitatea de a reveni la denumirea tradiţională a limbii moldovenilor. Pag.41-44

Alexandru DÎRUL, Ion EŢCU. Cum a fost impusă denumirea „limba moldovenească” la Est de Prut? Pag. 45-48

Silviu BEREJAN. De ce limba exemplară din uzul oficial al Republicii Moldova nu poate fi numită moldovenească? Pag. 49-53

Vitalie MARIN. Româna – limba comună a două state independente. Pag. 54-56

Anatol CIOBANU. Limba ca factor decisiv în politica naţională a statului. Pag. 64-72

Gheorghe BOBÂNĂ. Stereotipurile etnice şi concepţia politicii naţionale de stat a Republicii Moldova. Pag. 73-75

Mihail Gh. CIBOTARU. Capcana sau concepţie a politicii antinaţionale. Pag. 76-79

Mihail PURICE. Legislaţia lingvistică şi condiţiile însuşirii limbii române de către alolingvi. Pag. 80-85

Ion BĂRBUŢĂ. Program de redresare a situaţiei sociolingvistice sau utopie birocratică? Pag. 86-88

Petru SOLTAN. Procesul deznaţionalizării continuă accelerat. Pag. 89-91

Rezoluţia Conferinţei reprezentanţilor intelectualităţii din Republica Moldova privind proiectul Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova. Pag. 102-104

Flavius SOLOMON. Legislaţie şi dispută lingvistică în Estonia şi în Republica Moldova (studiu comparativ). Pag. 105-108

Silviu BEREJAN. Unitatea limbii române – funcţionarea ei în Republica Moldova. Pag. 109-112

Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU. Limba moldovenească şi limba română. Pag. 113-118

Valeria GUŢU ROMALO. Evoluţia limbii române în Republica Moldova. Pag. 119-127

Gheorghe CHIVU. Limba oficială din Republica Moldova şi unitatea culturii româneşti. Pag. 128-132

Constantin C. THEODORESCU. Un stat, o istorie şi o limbă „moldovenească” în Basarabia? Pag. 133-137

Dumitru IRIMIA. Identitatea şi unitatea românilor în două oglinzi: Mihai Eminescu şi Alexei Mateevici. Pag. 138-144

Ion MĂRII. Prutul nu a fost şi nu este un hotar dialectal sau supradialectal al limbii române. Pag. 145-147

Gheorghe MIHĂILĂ. Specificul şi unitatea limbii române în cercetările lui B. Cazacu. Pag. 148-155

O carte bizară

Gheorghe CHIVU. Un fals dicţionar bilingv. Pag. 172-176

Valeriu RUSU. O „făcătură” lamentabilă. Pag. 177-178

Ion CIOCANU. Act de incultură. Pag. 179-182

Vasile MELNIC. Lipsă de criterii ştiinţifice lexicografice. Pag. 183-184.

Ion MELNICIUC. Vasile Stati – un pătimaş al minciunii. Pag. 185-186

Nr. 11-12 (101-102)

Petru BUTUC. Caracterul nociv al bilingvismului scris. Pag. 7-9

Dumitru C. GRAMA. Aspecte ale încălcării egalităţii în drepturi a limbilor vorbite de locuitorii R. Moldova. Pag. 10-16

 

2004

Nr. 1-3 (103-105)

Victor V. GRECU. Limba – temei al fiinţei şi al unităţii naţionale. Pag. 15-19

Nr. 4-6 (106-108)

Gheorghe MOLDOVANU. Politică, planificare şi amenajare lingvistică. Pag. 140-143

Nr. 7-8 (109-110)

LEGISLAŢIA LINGVISTICĂ – 15 ANI DE LA ADOPTARE

La chestionarul Limbii Române răspund: Ion BORŞEVICI (7), Mircea SNEGUR (10), Mihai CIMPOI (11), Silviu BEREJAN (12), Nicolae CORLĂTEANU (14), Anatol CIOBANU (15), Ion EŢCU (17), Mihail Gh. CIBOTARU (18), Victoria TROFIMOV (19), Gheorghe NEGRU (20), Ion MELNICIUC (22), Teodor COTELNIC (23), Albina DUMBRĂVEANU, Eugenia CHIOSA (26), Ion BURUIANĂ (27), Petru BUTUC (28), Claudia SLUTU-GRAMA, Dumitru GRAMA (29), Ion ŢURCANU (31), Victor GREBENŞCICOV (33), Zinaida TĂRÂŢĂ (34), Ion HADÂRCĂ (35). Pag. 5-37

Limba română este scutul de nădejde în izbânda Dreptăţii, în apărarea fiinţei noastre naţionale. Dialog: Alexandru BANTOŞ – Vasile PAVEL. Pag. 200-201

Nr. 9-10 (111-112)

Silviu BEREJAN. Aspectul vorbit al limbii române în spaţiul dintre Prut şi Nistru. Pag. 51-53

Gheorghe MOLDOVANU. Rolul politicilor lingvistice în gestionarea situaţiilor plurilingve. Pag. 54-61

Lidia COLESNIC-CODREANCA. Reflecţii despre dispariţia limbilor. Pag. 62-64

Nr. 12 (114)

Gheorghe MOLDOVANU. O tipologie sociolingvistică a limbilor. Pag. 54-63

 

2005

Nr. 1-3 (115-117)

Limba în care creezi trebuie să fie atotcuprinzătoare mişcării sufletului şi cugetului. Dialog: Alexandru BANTOŞ – Grigore VIERU. Pag. 17-25

Gheorghe MOLDOVANU. Tipologia politicilor lingvistice. Pag. 116-125

Nr. 4 (118)

„Atribuirea denumirii de Limbă Română pentru noţiunea de Limbă Literară în Republica Moldova nu ştirbeşte nici autoritatea şi nici demnitatea neamului”. Dialog: Alexandru BANTOŞ – acad. Nicolae CORLĂTEANU. Pag. 65-72

Nicolae CORLĂTEANU. Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate. Pag. 73-84

Şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pentru discutarea şi aprobarea răspunsului solicitat de Parlamentul Republicii Moldova. Pag. 85-92

Răspuns la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limba moldovenească”. Pag. 93-95

Nr. 10 (124)

Gheorghe MOLDOVANU. Rolul lingvistului în procesul de planificare a funcţionării limbilor în societate. Pag. 56-64

Nicolae CORLĂTEANU. Crezul meu. Las vouă moştenire... Pag. 125-128

Nr. 11 (125)

Gheorghe MOLDOVANU. Bilingvism, diglosie, conflict lingvistic: o disociere utilă pentru analiza limbilor în contact. Pag. 6-17

Adrian MARINO. Un nou program cultural: a aduce Europa „acasă”; A fi român şi european în acelaşi timp. Pag. 119-122

 

2006

Nr. 1-3 (127-129)

Dumitru IRIMIA. Osia statornică – imagine eminesciană a identităţii naţionale. Pag. 6-19

Nr. 4-6 (130-132)

Rajmund PIOTROWSKI. O problemă vitală – ocrotirea limbii române în Republica Moldova; O limbă cu două denumiri? Pag. 63-71

Nr. 7-9 (133-135)

Mina-Maria RUSU. Identitatea culturii româneşti în contextul integrării europene. Pag. 88-92

Nr. 10 (136)

Victor BANARU. Limba ca instrument politic; Limbă şi proces etnosocial; Funcţiile limbii; Niveluri de comunicare; Etnie, limbă politică. Pag. 84-91

Nr. 11-12 (137-138)

„Legalizarea denumirii ştiinţifice a limbii noastre va anula multe din motivele discordiei din societate”. Dialog: Alexandru BANTOŞ – Mihail PURICE. Pag. 153-163

 

2007

Nr. 1-3 (139-141)

Galina NEPOTU. Legislaţia lingvistică şi unele probleme actuale ale limbii române. Pag. 72-74

Nr. 7-9 (145-147)

Grigore VIERU. Limba română – oaste naţională. Pag. 6-10

Nr. 10-12 (148-150)

Ana BANTOŞ. Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru. Tranziţia de la memorie la istorie. Pag. 12-21

Irina CONDREA. Limba română în spaţiul public. Pag. 115-120

Gheorghe CHIVU. Dimitrie Cantemir şi limba română literară veche. Pag. 133-140

 

2008

Nr. 1-2 (151-152)

Dumitru IRIMIA. Unitatea limbii şi literaturii românilor. Pag. 14-27

Alexandru BANTOŞ. Limba română şi „Suma de adevăruri ştiinţifice”. Pag. 70-74

Nr. 7-8 (157-158)

Victor V. GRECU. Dreptul limbii. Pag. 8-13

Vladimir ZAGAEVSCHI. „Ca neam supravieţuim prin graiul matern…”. Pag. 149-158

Nr. 9-10 (159-158)

Vasile PAVEL. Limba română – unitate şi diversitate. Pag.33-41

Alexandru BANTOŞ. Situaţia limbii de stat în Republica Moldova: de jure şi de facto. Pag. 42-46

 

2009

Nr. 1-4 (163-166)

Grigore VIERU. „Fără limba română n-aş fi ajuns poet” (În dialog cu Alexandru Bantoş). Pag. 334-346

Grigore VIERU. „Limba în care creezi trebuie să fie atotcuprinzătoare mişcării sufletului şi cugetului” (În dialog cu Alexandru Bantoş).
Pag. 355-360

Grigore VIERU. Limba română – oastea noastră naţională. Pag. 361-373

Grigore VIERU. Despre foame, jandarmi şi tsunami. Pag. 374-378

Nr. 7-8 (169-170)

Alexandru BANTOŞ. Meandrele unui traiect lingvistic. Pag. 8-11

Ion CIOCANU. Legile şi fărădelegile despre limbi. Pag. 12-16

Dumitru IRIMIA. Lupta continuă. 17-25

Theodor CODREANU. Adevăr şi limbă. Pag. 32-36

Adrian Dinu RACHIERU. Odiseea Limbii Române. Pag. 37-44

Mihail Gh. CIBOTARU. Carul limbii române. Pag. 45-49

Petru BUTUC. Despre noţiunile ştiinţifice de limbă literară şi română literară. Pag. 50-62

Nicolae CORLĂTEANU. Despre sursele de formare a românei literare. Pag. 75-78

Nicolae CORLĂTEANU. Las vouă moştenire… Pag. 79-80

Nr. 11-12 (173-174)

Dorin CIMPOEŞU. A doua comunizare a Basarabiei, după stalinizarea din 1944. Pag. 193-212

 

2010

Nr. 1-2 (175-176)

Dorin CIMPOEŞU. Cu identitatea naţională nu se fac compromisuri. Pag. 81-86

Nr. 5-6 (179-180)

Dorin CIMPOEŞU. Restauraţia roşie în Republica Moldova şi trăsăturile regimului comunist renovat. Pag.170-176

 

2011

Nr. 3-6 (189-192)

Eugeniu COŞERIU. Identitatea limbii şi a poporului nostru. Pag. 41-42

Eugeniu COŞERIU. Credinţă, sacrificiu şi destin. Pag. 43-47

Gavril ISTRATE. De la „Dacia literară” la „Limba Română”. Pag. 48-52

Grigore VIERU. Răzvrătirea limbii române. Pag. 53-54

Nicolae MĂTCAŞ. 20 de ani de luptă şi rezistenţă. Pag. 55-68

Gheorghe CHIVU. „Limba Română” şi statutul limbii naţionale în Republica Moldova. Pag. 69-72

Dorin CIMPOEŞU. Limba română – crezul unei reviste a conştiinţei naţionale. Pag. 79-82

Nr.7-8 (193-194)

Alexandru BANTOŞ. Quo vadis, Republica Moldova? Pag. 6-7

Alexandrina CERNOV. Statutul limbii române în Ucraina. Pag. 15-32

Cristinel MUNTEANU. Revista „Limba Română” din Chişinău – un nucleu al românismului autentic. Pag. 48-53

Nicolae MĂTCAŞ. Salahorind cetatea limbii române. Pag. 57-66

Nr. 9-10 (195-196)

Alexandru BANTOŞ.

Sub sceptrul purificator al limbii române. Pag. 6-8

Nr. 11-12 (197-198)

Ioan C. POPA. Chestiunea identitară în Basarabia sau de ce moldovenii sunt români. Pag. 176-180

 

2012

Nr. 3-4 (201-202)

Constantin BURAC. Identitatea românilor în viziunea călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XV-lea. Pag. 178-184

Nr. 5-6 (203-204)

Adrian Dinu RACHIERU. Există o „literatură moldovenească”? Pag. 190-196

Dan MĂNUCĂ. De la identitatea obiectivă la identitatea impusă. Pag. 197-202

Nr. 9-10 (207-208)

Eugeniu COŞERIU. Despre aşa-zisa „limbă moldovenească”. Pag. 6-16

Anatol EREMIA. Limba română – simbol şi atribut al statalităţii Republicii Moldova. Pag. 26-33

Nr. 11-12 (209-210)

Eugeniu COŞERIU. Politici lingvistice. Pag. 6-16

Colocviile revistei „Limba Română”:

Limbă, cultură, istorie la Est de Prut. Autoidentificare şi viitor. Pag. 64-65

Anatol CIOBANU. Privire retrospectivă asupra destinului limbii române (Basarabia şi Bucovina, sec. XIX). Pag. 66-75

Ana BANTOŞ. Literatura de la Est de Prut şi reflexele brutalităţii istoriei. Lidia Istrati. Pag. 76-87

Gheorghe NEGRU. Lupta cu „naţionalismul” în RSSM. Două cazuri mai puţin cunoscute din 1970. Pag. 88-94

 

2013

Nr. 1-4 (211-214)

Dinu POŞTARENCU. Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (I). Pag. 219-232

Nr. 5-6 (215-216)

Eugeniu COŞERIU. „… Moldovenismul… nu se opune românismului, ci este o formă a lui…”. Pag. 9-15

Nr. 7-8 (217-218)

Vasile CUJBĂ. Cultura lingvistică versus conştiinţa naţională. Pag. 5-8

Solomon MARCUS. Limba română, între infern şi paradis. Pag. 9-29

Ioan MILICĂ. Eminescu despre limbă şi literatură. Pag. 40-52

Dinu POŞTARENCU. Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (II). Pag. 148-156

Nr. 9-12 (219-222)

Nicolae MĂTCAŞ. Destinul limbii, destinul revistei. Pag. 7-10

Dinu POŞTARENCU. Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (III). Pag. 229-242

 

2014

Nr. 1 (223)

Alexandru BANTOŞ. Limba Română, test la democraţie şi adevăr. Pag. 7-13

Curtea Constituţională. Hotărâre privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Pag.15-42

Nr. 4 (226)

Nicolae MĂTCAŞ. Legislaţia lingvistică şi identitatea naţională a basarabenilor. Pag. 7-18

Mina-Maria RUSU. Despre identitate lingvistică vs identitate culturală. Pag. 19-27

Nr. 5 (227)

Colocviile revistei „Limba Română”:

Limbă, cultură şi credinţă. Repere identitare. Pag. 6-10

Alexandru BANTOŞ. 25 de ani de la aprobarea legislaţiei lingvistice a Republicii Moldova: retrospectivă subiectivă. Pag. 11-16

 

2015

Nr. 1-2 (229-230)

Alexandru BANTOŞ. Solomon Marcus. Traiectul modern al limbii române. Pag. 11-17

Mina-Maria RUSU. Solomon Marcus. Limba română – între infern şi paradis. Pag. 46-52

Nr. 3-4 (231-232)

Ioan-Aurel POP. Despre latinitatea limbii române. Pag. 9-23

Preafericitul Patriarh Teoctist. Întru unitate de grăire şi simţire românească. Pag. 231-238

Nr. 5-6 (233-234)

Solomon MARCUS. Limba română şi şcoala – la Bucureşti şi la Chişinău. Pag. 25-45

Ana BANTOŞ. Dimensiunea culturală a limbii române în şcoală şi societate. Pag. 46-51

Mina-Maria RUSU. Limba română între aproape şi departe. Pag. 52-57

Alexandru BANTOŞ. Revista „Limba Română” – în serviciul şcolii şi al culturii naţionale. Pag. 71-84.

Nicolae MĂTCAŞ. 25 de ani de luptă şi rezistenţă. Pag. 85-97

 

2017

Nr. 1 (237)

Să nu uităm limba, cultura şi identitatea noastră, spiritul românesc.

Alexandru BANTOŞ în dialog cu Victor VOICU, Secretar General al Academiei Române. Pag. 10-21

Dorin CIMPOEŞU. Moldovenism versus Românism (I). pag. 52-67

Nr. 2 (238)

Dorin CIMPOEŞU. Moldovenism versus Românism (II). pag. 26-38

Alexandru BANTOŞ. Ion Dumeniuk şi limba română. Pag. 134-143

Nr. 3 (239)

Eugeniu COŞERIU. Despre aşa-zisa „limbă moldovenească”. Pag. 9-21

Magda URSACHE. Limba ce-o vorbim. Pag. 22-28

Nr. 4 (240)

Eugeniu COŞERIU. „Limba moldovenească” – o fantomă lingvistică. Pag. 13-16

Cristina PÎNZARU. Patria limbii române. Pag. 104-107

Nr. 5-6 (241-242)

Oliviu FELECAN, Nicolae FELECAN. Romanitate şi românitate la reprezentanţii Şcolii Ardelene. Pag.69-79

 

2018

Nr. 5-6 (247-248)

Gheorghe CHIVU. Scrisul religios şi unitatea limbii române. Pag. 7-19

Adrian Dinu RACHIERU. „Există o literatură moldovenească”? Pag. 41-50

Dorin CIMPOEŞU. Moldovenismul lui Igor Dodon. Pag. 168-173

Nr. 7-8 (249-250)

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

Identitatea şi unitatea istorică şi lingvistică a românilor din nordul şi sudul Dunării. Pag. 7-8

Nicolae IORGA. Sufletul românesc în Basarabia după anexarea din 1812. Pag. 59-65

Vlad. D. GHIMPU. Români şi limbă română în letopiseţele Novgorodului. Pag. 322-328

 

2019

Nr. 1 (251)

Alexandru BANTOŞ. Reconstrucţia identitară şi reflexele sindromului politic. Pag. 8-14

Dorin CIMPOEŞU. Limba română în Basarabia – după treizeci de ani. Pag. 15-24

Grigore Brâncuş. Vitalitatea limbii române. Pag. 28-34

Dorin POPESCU. Românii din jurul României – centura de castitate şi evadarea din cercul geopolitic. Pag. 35-41

Ion I. IONESCU. Despre identitatea oamenilor şi a comunităţilor noastre. Pag. 42-49

Nr.2 (252)

Ioan-Aurel POP. Limba română – imn întru latinitate. Pag. 7-10

Anatol EREMIA. Legislaţia lingvistică şi utilitatea ei. Pag. 11-17

Ana BANTOŞ. Corelaţia limbă-cultură-identitate în viziunea lui Anatol Ciobanu. Pag. 251-258

Nr. 3 (253)

Gabriela HAJA. Politicile lingvistice ale Academiei Române şi Dicţionarul limbii române. Pag. 17-32

Ioan C. POPA. Eugeniu Coşeriu sau Despre odiseea limbii române în Basarabia. Pag. 74-80

Nr. 4 (254)

Arcadie SUCEVEANU. Limba română – memorie, cetate şi stindard. Pag. 7-19

 

2020

Nr. 1 (255)

Declaraţia Academiei Române privind unitatea limbii române. Pag. 12-14

Alexandru BANTOŞ în dialog cu Ioan-Aurel POP: „Cele mai exacte demonstraţii cu privire la numele poporului şi al limbii noastre le-au făcut nu muntenii şi nu ardelenii, ci moldovenii”.  Pag. 15-19

Nicolae MĂTCAŞ. Ion Dumeniuk, căzut în marea bătălie pentru limba română din Basarabia. Pag. 28-76

Mircea DRUC. Rusofoni şi moldofoni. Pag. 130-144

Alecu RENIŢĂ. Moldovenismul stalinist – element al războiului hibrid în spaţiul românesc. Pag. 155-160

Anatol PETRENCU. Limba rusă – instrument de expansiune al Federaţiei Ruse. Pag. 161-166

Nr. 4-5 (258-259)

Alexandru BANTOŞ. Numai sub cupola limbii române avem şansa de a supravieţui ca neam. Interviu realizat de Constantin ŞCHIOPU. Pag. 10-33

Ioan C. POPA. Limba română – semnul identitar al românităţii moldovenilor din stânga Prutului. Pag. 34-38

Ioan-Aurel POP. Istoria şi semnificaţia numelor de român/valah şi România/Valahia. Pag. 56-86

Nr. 6 (260)

Alexandru BANTOŞ. Un traiect identitar sfidând mentalităţi şi hotare. Pag. 9-11

 

2021

Nr. 1 (261)

Alexandru BANTOŞ. Derapajele legislative şi „chestiunea limbii”. Pag. 9-13

Domnica MANOLE. Statutul limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Pag. 14-18

Nr. 4 (264)

Alexandru BANTOŞ. Eugeniu Coşeriu şi cartea noastră de identitate. Pag. 9-16

Eugeniu COŞERIU. Despre aşa-zisa „limbă moldovenească”. Pag. 23-34

Ioan-Aurel POP. „Latina este matricea italienei, românei, francezei şi spaniolei”. Pag. 40-44

Nr. 5-6 (265-266)

Theodor CODREANU. Eminescu: limba ca taină a fiinţei. Pag. 13-24

Grigore FURTUNĂ. Moldovean? Român? Limbă moldovenească? Limbă română? sau Cum şi când am redevenit român. Pag. 30-43

 

2022

Nr. 3-4 (269-270)

Grigore BRÂNCUŞ. Definirea substratului limbii române. Pag. 46-57

 

ONE LANGUAGE – ONE NATION. List of texts about the correct name of our language, about the identity of Bessarabian Romanians and their unity with the entire Romanian nation published in the journal „Limba Română” between 1991 and 2022