Dezvoltarea competențelor de comunicare digitală ale elevilor de gimnaziu


Prin Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), Uniunea Europeană susține adaptarea sustenabilă și eficace a sistemelor de educație și formare ale statelor membre ale UE la era digitală. Conform Planului, UE propune o viziune strategică pe termen lung pentru o educație digitală europeană de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă; urmărește consolidarea cooperării în domeniul educației digitale și subliniază importanța colaborării între sectoare pentru a adapta educația la era digitală; prezintă oportunități, inclusiv o mai bună calitate și cantitate a predării noțiunilor legate de tehnologiile digitale, sprijin pentru digitalizarea metodelor de predare și a tehnicilor pedagogice și furnizarea infrastructurii necesare pentru o învățare la distanță incluzivă și reziliență. În vederea atingerii acestor obiective, Planul stabilește două domenii prioritare; pe de o parte, încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță, care include: infrastructură, conectivitate și echipamente digitale; o planificare și o dezvoltare eficientă a capacităților digitale, inclusiv capacități organizaționale actualizate; profesori și formatori motivați și competenți în domeniul digital; un conținut educațional de înaltă calitate, instrumente accesibile și platforme securizate care respectă standardele de confidențialitate electronică și de etică; pe de altă parte, dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală, ceea ce implică aptitudini și competențe digitale de bază de la o vârstă fragedă; alfabetizare digitală, inclusiv pentru combaterea dezinformării; formare în informatică; o bună cunoaștere și înțelegere a tehnologiilor care necesită o utilizare intensivă a datelor, cum ar fi inteligența artificială (IA); competențe digitale avansate care să sporească numărul de specialiști în domeniul digital; garantarea unei reprezentări echilibrate a fetelor și a tinerelor în studiile și profesiile din sectorul digital.

Deși digitalizarea învățământului se derulează într-un ritm accelerat, iar dezvoltarea competențelor de comunicare digitală este un imperativ al didacticii actuale, în Curriculumul pentru ciclul primar și cel gimnazial nu sunt alocate ore pentru comunicare digitală. Prin urmare, dezvoltarea competențelor de comunicare digitală ale elevilor țin mai curând de tactul, măiestria și abilitățile în domeniu ale cadrelor didactice și se realizează, mai ales, în activități cu caracter extracurricular.

O inițiativă, în acest sens, este cursul opțional Comunicare digitală.

Programa disciplinei opționale Comunicare digitală răspunde noilor nevoi de învățare în domeniul comunicării mediate, impuse de dezvoltarea fără precedent a tehnologiei digitale. Cursul opțional urmărește competenţe transversale, necesare dezvoltării sociocognitive a elevilor. În mod direct, urmărește competenţele-cheie: comunicare în limba maternă; competenţa digitală; sensibilizare şi exprimare culturală; competenţe sociale şi civice, iar indirect: a învăţa să înveţi.

Valoarea formativă a cursului rezidă în dezvoltarea competenţelor de raportare la new media, concretizate în: capacitatea de selecţie valorică a informației; capacitatea de analiză şi raportare critică la mesajele transmise; capacitatea de a crea conținuturi media de calitate.

Conținuturile și strategiile didactice sunt adaptate învățământului gimnazial. Cursul este structurat pe un an de studiu, cu un buget de timp de 1 oră/săptămână.

Opţionalul de extindere Comunicare digitală este proiectat pentru clasa a VIII-a, avându-se în vedere, pe de o parte, locul și rolul comunicării mediate în procesul instructiv-educativ, dar și în activitatea cotidiană a elevilor, iar pe de altă parte, absența unei abordări sistematice a educaţiei pentru medii în şcoală. Deși conținuturile și platformele media digitale reprezintă suportul pentru activitatea didactică actuală, învățământul românesc nu a integrat încă educația media și digitală așa încât să acopere serios nevoile copiilor de a cunoaște felul cum funcționează platformele pe care le folosesc, cine sunt autorii mesajelor media și care sunt scopurile lor, cum să acceseze și să selecteze informația, care le sunt drepturile și responsabilitățile în mediul digital, cum se creează și se partajează conținuturile media.

Considerăm că studiul opțional Comunicare digitală este foarte util, deoarece propune, într-o abordare transdisciplinară, noi contexte de învățare pentru elevii de gimnaziu care vor ști:

1) cum se accesează informația (înțelegerea spațiului digital; identificarea informației utile; folosirea eficientă a motoarelor de căutare; protejarea informațiilor personale în mediul online; cunoașterea strategiilor și a metodelor de învățare autodidactă;

2) cum să reflecteze asupra informației (înțelegerea modului în care media comunică valori și ideologii; înțelegerea diversității valorilor și experiențelor care influențează interpretarea mesajelor; cunoașterea riscurilor la care se expun când comunică prin media digitale; aplicarea principiilor etice și responsabilizarea în actul comunicării; respect față de drepturile și responsabilitățile individuale);

3) cum să analizeze informația (familiarizarea cu concepte precum simbol și reprezentare; identificarea scopului mesajului; evaluarea credibilității și calității informației; înțeleg propria viziune despre lume și prejudecățile care o condiționează; recunosc relațiile de putere care influențează informația într-un spațiu cultural; înțeleg contextul politic, social și economic în care informația este produsă);

4) cum să creeze conținut (recunoașterea nevoii de comunicare și de afirmare personală; identificarea obiectivelor personale de comunicare; producerea unor mesaje multimedia creative; crearea, distribuirea și promovarea responsabilă a mesajelor; a lucra împreună).

COMPETENȚE GENERALE

1. Formarea competenţelor de selectare și procesare, prin analiză critică, a informației media utile pentru dezvoltarea personală.

2. Formarea competenţelor de comunicare și relaționare constructivă, prin mijlocirea noilor media, cu semenii din diverse spații socioculturale.

 

COMPETENȚE SPECIFICE

ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Formarea competenţelor de selectare și procesare, prin analiză critică, a informației media utile pentru dezvoltarea personală.

COMPETENȚE SPECIFICE

Exemple de activităţi de învăţare

1.1. cunoașterea aspectului pozitiv/negativ și educativ al mediilor;

1.2. cunoașterea funcțiilor media și a impactului acestora în formarea profesională, civică și culturală a individului;

1.3. analiza și interpretarea critică a produselor media;

1.4. caracterizarea rolului de consumator de mesaje transmise prin new media;

1.5. proiectarea unui comportament raţional al consumatorului de mesaje media;

1.6. identificarea tipurilor de mesaje transmise prin mass-media şi analiza critică a acestora;

1.7. operarea cu criterii valorice proprii pentru selecţia mesajelor din mass-media;

1.8. identificarea tehnicilor de manipulare folosite de media online;

1.9. corelarea informaţiilor oferite prin intermediul mesajului publicitar cu cele obţinute din alte surse şi raportarea critică la acestea

1.10. cunoașterea și aplicarea instrumentelor utile, pentru a verifica autenticitatea informațiilor, imaginilor.

1.11. cunoașterea tehnicilor de securizare în mediul online în situațiile de hărțuire online;

- exerciții de analiză a propriilor experiențe mediatice pozitive și negative;

- exerciții de identificare a indicilor de comportament care definesc situațiile de dependență în spațiul online;

- exerciții de exersare a tehnicilor de securizare în mediul virtual;

- exerciții de accesare, selectare critică a informațiilor, imaginilor, surselor media;

- exerciții de analiză obiectivă a informațiilor media (titlu, date factologice, cifre);

- exerciții de selectare corectă a diferitelor produse media (dicționare și enciclopedii online etc.);

- exerciții de reflectare asupra canalelor personale de informare, comunicare și

distribuire a informațiilor media;

- exerciții de selectare și raportare critică la conținuturile tutorialelor digitale considerate RED.

 

1.12. aplicarea tehnicilor de selectare a unor conținuturi media pentru documentare și relaționare constructivă cu semenii.

 

 

 

2. Formarea competenţelor de comunicare și relaționare constructivă, prin mijlocirea noilor media, cu semenii din diverse spații socioculturale.

COMPETENȚE SPECIFICE

Exemple de activităţi de învăţare

2.1. dezvoltarea capacităţii de a dezvolta/întreţine relaţii comunicative în plan motivaţional şi conversaţional;

2.2. dezvoltarea capacității de a formula idei/ipoteze;

2.3. formarea abilității de ordonare a

gândurilor și de orientare a discursului;

2.4. dezvoltarea capacităţii de a valorifica adecvat, în mod interactiv, toate registrele limbii;

2.5. responsabilizarea în transmiterea mesajelor media;

2.6. însușirea regulilor de explorare raţională și responsabilă a mediilor ca activitate de recreare și informare;

2.7. utilizarea instrumentelor

web 2.0 în activități de învățare și relaxare;

2.8. valorificarea instrumentelor digitale în procesul de creare a produselor media;

2.9. partajarea responsabilă a produselor media în perspectiva promovării conștiente a unor valori colective și personale;

2.10. conștientizarea impactului pozitiv al explorării mediilor în formarea propriei personalități.

- antrenament pentru deblocarea comunicării;

- exersarea redactării după un anumit tipar textual;

- antrenament pentru exprimarea opiniilor şi atitudinilor proprii;

- simularea unor situaţii de comunicare mediată tehnologic;

- exerciţii de redactare, individual şi/sau în echipă, a unui text multimodal, pe o temă simplă;

- antrenament de valorificare a diverselor registre stilistice;

- exersarea tehnicilor de argumentare;

- exerciții de corelare a imaginilor /simbolurilor cu semnificațiile textului;

- exerciţii de învățare prin creare de produse media;

- exerciţii de utilizare a instrumentelor Web în realizarea produselor media;

- exerciţii de învățare a tehnicilor de elaborare a unor produse media;

- exerciţii de creare a produselor scrise, fotografice, video cu conținut educațional, social, cultural, de divertisment;

- exerciţii de distribuire de produse media;

- exerciţii de valorificare a tutorialelor digitale în învățare.

 

 

CONŢINUTURI

Delimitări conceptuale. Mass-media. New media

Relația dintre mass-media și noile media. Mediul virtual în comunicarea de masă. Social media.

Comunicarea în mediul digital

Calitatea și diversitatea informației. Surse de documentare online; ebook; enciclopedii; dicționare. Instrumente de documentare online. Resursele educaționale deschise. Copyrightul.

Comportamentul etic în mediul online.

Creativitate în mediul digital

Instrumente de comunicare creativă. Mesajul meu media. Text – social media post. Blogul. Pagina web. Fotografia. Articolul. Revista. Cartea electronică – eBook; audiobook. Noi formate de social media: life-urile, GIF-urile.

Evaluarea (autoevaluarea) textului argumentativ: lista de control.

 

SUGESTII METODOLOGICE

Cursul Comunicare digitală va avea mai ales caracter practic, concretizat în activităţi de: analiză şi producere a unor conținuturi media; exersarea utilizării mijloacelor de realizare a coerenţei discursive, de reliefare, de marcare a perspectivei şi a atitudinii; identificare a caracterelor stilistice specifice textului multimodal; recunoaştere a unor tipare textuale; comentariul de informaţii (ştiri, mesaje); simulare; jocul de rol; studiul de caz; întâlniri cu ziarişti; tehnoredactarea unor articole pentru revista şcolii; realizarea unor interviuri și reportaje; editarea unei cărți electronice; realizarea unei pagini web; elaborarea de ştiri; exerciţii de argumentare pe baza unor texte selectate din mass-media; construirea unor alternative explicative la mesajele receptate etc.

Aspectul teoretic al cursului se va realiza prin parcurgerea unor teme privind noile tipuri de media; canale de comunicare; mesajul informației media; surse de documentare; instrumente web etc.

 Cursul urmăreşte să formeze la elevi deprinderi de utilizare a unor mecanisme lingvistice fundamentale pentru realizarea comunicării, să dezvolte capacitatea de a recunoaşte şi de a utiliza diferenţele de registru şi variaţiile stilistice şi sociolingvistice ale limbii române, să-și dezvolte abilitățile de înţelegere și realizare a comunicării digitale și să integreze eficient instrumentele digitale în realizarea conținuturilor.

Se va urmări cultivarea următoarelor valori şi atitudini:

atitudine pozitivă faţă de limba maternă, obiect şi instrument de studiu şi recunoaşterea rolului acesteia în dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;

atitudine pozitivă față de comunicarea digitală;

încredere în propriile abilităţi de comunicare;

interes pentru dezvoltarea propriilor abilităţi de exprimare orală şi scrisă;

gândire autonomă, critică, flexibilă și prospectivă;

toleranţă faţă de valorile, opiniile şi argumentele celorlalţi;

sensibilizare şi exprimare culturală;

cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi;

asumarea unui set de valori personale care să confere identitate persoanei;

interes pentru identificarea, selectarea, organizarea și prelucrarea informaţiei;

dezvoltarea iniţiativei, a creativităţii şi a disponibilităţii de a lucra în echipă cu scopul realizării diferitelor sarcini.

Se vor utiliza metode şi procedee atractive, inovative, care să stimuleze şi să întreţină interesul şi implicarea elevilor: comentariul de texte; photovoice; simularea; brainstormingul; jocul de rol; portofoliul; animația socioeducativă; metoda proiectului; dezbaterea; masa rotundă.

Pentru evaluare se vor aloca 6-7 ore; se recomandă diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare:

orale: conversația; redarea; reconstituirea; descrierea/explicarea/instructajul;

scrise: chestionarul; activitatea de muncă independentă în clasă; tema pentru acasă;

probe practice: elaborarea unor eseuri; realizarea unor portofolii pe teme date; redactarea unor texte multimodale. Criteriile/baremele pentru fiecare tip de text elaborat vor viza: corespondența cu sarcina, respectarea rigorilor/tiparelor; originalitatea, creativitatea, inventivitatea; logica şi coerenţa; aspectul grafic, aranjarea în pagină, corectitudinea;

metode şi instrumente complementare: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; investigaţia; proiectul; portofoliul.

Se vor folosi ca mijloace de învăţământ: instrumente online de partajare/stocare şi comunicare; produse multimedia, laptop, retroproiector, literatura de specialitate, flipchart.

 

Bibliografie:

Mihai Coman, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom,1999

Ion Drăgan, Paradigme ale comunicării de masă, Bucureşti, Şansa, 1996

Marshall McLuchan, Mass-media sau mediul invizibil, Nemira, 1997

Corneliu Crăciun, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi licee, Deva, Ema, 2007

Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, Bucureşti, E.D.P., 1998

Andra Şerbănescu, Cum se scrie un text, ed. a II-a, Iaşi, Polirom, 2001

https://education.ec.europa.eu/ro/focus-topics/digital-education/action-plan

 

Development of digital communication skills for secondary school students

 

Keywords: digital communication skills; middle school education; European Union’s Digital Education Action Plan; digital transformation; extracurricular activities; digital sector; gender balance

This study by Ana Haraga focuses on the development of students’ digital communication skills in middle school. The research is grounded in the European Union’s Digital Education Action Plan (2021-2027), which promotes the sustainable and effective adaptation of education and training systems in the EU to the digital era. Ana discusses the lack of allocated hours for digital communication in the primary and middle school curriculum. Therefore, the development of digital communication skills is dependent on the abilities of teachers and is mostly developed during extracurricular activities such as the optional Digital Communication course. Throughout the comprehensive study, the need for digital literacy, data proficiency, IT training, and advanced digital skills are emphasized to successfully navigate the digital transformation trends. The paper also asserts the importance of a balanced representation of girls and young women in digital sector studies and professions.