O carte a profesorului de literatură


Metodica predării literaturii române (Chişinău, 2009), semnată de doctorul conferenţiar universitar Constantin Şchiopu, este destinată profesorilor de limba şi literatura română, cercetătorilor în domeniul ştiinţelor educaţiei, tuturor celor antrenaţi în procesul de trecere la noua paradigmă educaţională şi de edificare a unui învăţământ principial nou. Lucrarea se vrea, în special, „o carte a profesorului” care să-l ajute efectiv să realizeze obiectivele instructiv-educative urmărite în predarea şi însuşirea disciplinei respective, valorificând cât mai deplin posibilităţile pe care le implică obiectul în ceea ce priveşte formarea multilaterală a personalităţii elevului.
În acest sens, se încearcă o orientare metodico-ştiinţifică asupra unor probleme de predare şi învăţare, de organizare a unui cadru psiho-afectiv absolut necesar creşterii calităţii şi eficienţei studierii literaturii române în instituţiile preuniversitare, organizării şi generalizării unor experienţe.
Reperele metodologice propuse solicită, implicând într-un proces complex şi continuu de interacţiune, gândirea reflexivă, proprie creaţiei-receptării în literatură şi gândirea determinativă, caracteristică cunoaşterii ştiinţifice şi empirice.
Aplicaţiile practice însă au drept scop îmbogăţirea experienţei didactice şi, mai ales, lărgirea posibilităţilor de predare a noţiunilor de teorie literară, precum şi a caracteristicilor semnificative ale operelor literare în momentul receptării şi valorificării lor.
Aşadar, prin tematica largă de referinţă şi prin corelarea abordării problemelor, studiul prof. C. Şchiopu reuşeşte să pună la îndemâna profesorilor de limba şi literatura română instrumentele de bază privind informarea de specialitate şi psihopedagogică, precum şi sugestii metodice de desfăşurare şi evaluare a eficienţei activităţii didactice. Mai mult decât atât, se subliniază o dată în plus că aspectele ce ţin de receptarea / studierea / predarea literaturii române în instituţiile preuniversitare nu sunt închise, întrucât pot fi elaborate şi propuse aplicării experimentale ce conduc la ameliorări, la reconsiderări.