Eugen Ionescu - secretar de presă şi cultural în Franţa


În urmă cu 23 de ani, Eugen Ionescu, scriitor polivalent în limbile română şi franceză, protagonist al teatrului absurdului, membru al Academiei Franceze (1970) şi al Academiei Române (2009), trecea apele Styxului, la 28 martie 1994, la Paris, în vârsta de 84 de ani (n. 26 noiembrie 1909, Slatina, jud. Olt), funeraliile fiindu-i făcute la Biserica Ortodoxă Română şi înmormântat în celebrul cimitir Montparnasse din capitala Franţei.

A avut o viaţă contorsionată şi, pentru anume etape, mai puţin cunoscută de marele public.

Documentele de arhivă pe care le reproducem se referă doar în parte la perioada când a deţinut funcţia diplomatică de secretar de presă şi cultural în cadrul Legaţiei Regale a României în Franţa / Legation Royale de Roumanie en France de la Vichy (1 iunie 1942 – 1 octombrie 1944).

La ocuparea postului menţionat, a fost sprijinit de două personalităţi ale timpului din Ministerul Afacerilor Străine:

Victor I. Rădulescu-Pogoneanu (1910-1962), licenţiat în Drept, Filosofie şi Sociologie, director al Cabinetului şi Cifrului din Ministerul Afacerilor Străine (1934), delegat cu conducerea Direcţiei Presei şi Informaţiilor din acelaşi Minister, cu atribuţii de Secretar de Stat. Arestat în Procesul „Iuliu Maniu” (aug. 1947), condamnat la 25 de ani temniţă grea de orânduirea comunistă pentru crime de stat;

Constantin Vişoianu (1897-1994), licenţiat în Litere, doctorat în Drept, cu activităţi multiple la nivel de stat, ajuns Ministru al Afacerilor Străine (4 nov. 1944 – 5 martie 1945) în Guvernele generalilor Constantin Sănătescu şi Nicolae Rădescu. A plecat, în exil, în USA (1946), fiind condamnat în contumacie la ani grei de muncă silnică (1947).

Atunci, când Eugen Ionescu a funcţionat ca secretar de presă şi cultural, ministru plenipotenţiar al Legaţiei Regale Române era Dinu Hiott, licenţiat în Drept, cu vechi state de serviciu în Diplomaţie, iar şeful Serviciului Presă, era Ion Dragu, ziarist şi scriitor, licenţiat în Litere şi Filosofie, ataşat de presă încă din 1909, la Geneva, Atena, Ankara ş.a.

Primul document (1) pe care îl reproducem este o Fişă Informativă întocmită de Prefectura Poliţiei Bucureşti, la solicitarea expresă a Consiliului de Miniştri al României, în luna mai 1943, privindu-l pe Eugen Ionescu şi soţia, cum era cunoscut în epocă, act păstrat în colecţiile Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Direcţia de Cercetare Bucureşti (Dosar I. 810657, fila l8r/v).

Următoarele documente (2-3) provin din Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe al României Bucureşti (Dosar I. 106, mapa 150, inventar nr. 77), conţinând Fişele de Activitate Personală ale diurnistului Eugen Ionescu ca Secretar de Presă şi Cultural, între lunile februarie 1943 – ianuarie 1944, la Montpellier – Toulouse – Marseille – Vichy, completate - personal şi contrasemnate de şeful serviciului (în număr de şase), îmbogăţindu-i biografia/traseele personale.

Astfel, se poate spune că Eugen Ionescu/Eugène Ionesco a avut o activitate prodigioasă ca diplomat / secretar de presă şi cultural al României în viitoarea ţară de adopţie într-un moment de mare tensiune internaţională la final de Război Mondial.

POST-SCRIPTUM. Ultimele documente de care am făcut vorbire au fost reproduse in folio în volumul titrat EUGEN IONESCU – DIPLOMAT ROMÂN ÎN FRANŢA (Editura Fundaţiei România de Mâine, București, 2012, Anexa nr. 3, p.193-215) de Nicolae Mareş – om politic, fost diplomat de carieră, dr. în Filologie, scriitor, publicist şi traducător. Lipsa de profesionism a reproducerilor în volum, cu ordinea filelor inversate, întorlocate sau lipsă și ilizibile, le face inutilizabile.

Mircea Coloşenco

8 martie 2017

 

 

 

1. SERVICIUL SPECIAL DE INFORMAŢII

La Nr. 160592/943, avem onoare a vă comunica rezultatul investigaţiunilor noastre:

EUGEN IONESCU, ziarist, profesor de curs secundar, actualmente în serviciul presei de pe lângă Legaţia română din Vichy, este de origine etnică română, născut în anul 1909 Noiembrie 14, în Slatina, fiu al lui EUGEN N. IONESCU, fost director în Prefectura Judeţului Olt şi al MARIEI TEREZINA. – Certificat notorietate nr. 8732-20. August 1941 al Primăriei s. III, Bucureşti.

Este căsătorit în anul 1936 cu RODICA M. BURILEANU, avocată, născută în Bucureşti în anul 1910 Decembrie 9, de religie ortodoxă şi naţionalitate română, fiica lui MIHAIL BURILEANU, fost director al ziarului „Ordinea”, român etnic, şi a D-nei ANCA, fosta D-ră I. POL. de origine evreică, născută la 15 August 1888, în com. Doftana – jud. Bacău.

EUGEN IONESCU, literat, are un volum „Nu”, premiat în anul 1934 de „Fundaţiile Regale”; a scris „Poezii” şi a colaborat la revistele „Bilete de Papagal” ale D-lui ARGHEZI, „Viaţa Literară” a lui I. VALERIAN, „România Literară” a lui LIVIU REBREANU, „Axa”, „Zodia”, „Azi” şi la ziarul „Credinţa” sub direcţia lui SANDU TUDOR. –

A făcut câteva eseuri şi despre literatura franceză. –

Este însă o fire irascibilă. –

D-na RODICA EUG. IONESCU a fost avocată la Casa Corpului Didactic. –

Amândoi nu au făcut nici un fel de politică şi nu figurează în cazierele noastre. –

/PREFECTUL POLIŢIEI                                             /ŞEFUL SERVICIULUI

(ss) Lt. Col. Ştefan Manolescu                              (ss) indiscifrabil

 

2. FIŞA DE ACTIVITATE PERSONALĂ

A. Numele şi prenumele: Eugen Ionescu

Funcţiunea: secretar de presă şi cultural

Localitatea: Montpellier – Toulouse – Marseille

B. ACTIVITATE DE COLABORARE

1. Partea de contribuţie la rapoartele şefului (misiunii, serviciului)

Ne scriem rapoartele proprii.

2. Însărcinări speciale:

a) A cerceta în diferite centre universitare şi provinciale care sunt posibilităţile de exercitare a unei acţiuni de propagandă românească;

b) A lua legăturile şi iniţiativele necesare; a desăvârşi bazele Cercului de Amiciţie Franco-Română de la Marseille-Aix-Nice; a fi de faţă la inaugurarea Lectoratului de L(imbă) Română de la Montpellier; a lua contact cu ministrul plenipotenţiar Reviere în chestiunea bursierilor români ai Guv(ernului) francez.

C. ACTIVITATE PERSONALĂ

3. Rapoarte, referate, alte lucrări:

a) Rap(ortul nr.) 823 despre luările de contact în Centrele din Montpellier şi Toulouse;

b) Rap(ortul nr.) 905 despre înfiinţarea Asociaţiei de Prieteni ai României la Marseille şi Nice;

c) Despre activitatea mea de propagandă în sectorul Marseille – Nice – Montpellier;

d) Rap(ortul nr.) 939 despre crearea unui Lectorat de L(imbă) română la Fac(ultatea) de Litere din Montpellier;

e) Un raport în legătură cu chestiunea tipăririi, în Franţa, a unei reviste de studii româneşti;

f) despre chestiunea numărului special al revistei „Pyrénées”.

4. Conferinţe ascultate, ţinute:

Conferinţa lui Henri Massis despre Franţa înainte de 1914 şi înainte de 1939.

5. Articole proprii şi primite publicate:

Un articol propriu, în „l’Eclavieur de Nice” (ediţia de seară) la 10.II.1943, neiscălit, publicat sub titlul „Cum s-a născut naţiunea română”.

6. Legături cu personalităţi, cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, politice etc. din ţara respectivă şi cu membri ai misiunilor străine:

În afară de personalităţile şi cercurile menţionate în fişele anterioare de activitate, în ultimul timp, am mai intrat în legătură cu alte persoane, precum: d. prof. Flèche – decanul Facultăţii de Litere din Montpellier, prof. Mignon -– directorul Centrului Univ. Mediteranian, prof. univ. Émile Ripert de la Aix, Revière – ministru plenipotenţiar, director la Externe. Lapradelle, profesorul de drept internaţional Tukanvaraa – ataşatul de presă finlandez.

7. Participări la reuniuni oficiale, sociale:

a) Participarea la festivitatea inaugurării Catedrei M. Eminescu la Nice; b) recepţiile ce au urmat după această manifestaţie; c) participarea la inaugurarea Lectoratului de L(imba) română de la Montpellier; d) participarea la numeroase dineuri, la care am fost invitat sau am invitat personal, indicate în fişele de activitate.

8. Acţiunea de lămurire asupra problemelor vitale româneşti (cu indicarea persoanelor):

Acţiuni de lămurire orală personală cu cei indicaţi la punctul 6 al fişei de activitate şi al altor fişe anterioare.

9. Organizări de expoziţii, conferinţe asupra problemelor româneşti, controlul acţiunii cinematografice:

Organizarea manifestaţiei româneşti de la C(entrul) U(niversitar) Mediteranian desfăşurată la 8 februarie crt.; punerea bazelor Cercului de Amiciţie Franco-Român din sectorul Marseille–Aix–Nice.

10. Alte manifestări:

a) Adunarea şi organizarea materialului pentru un număr al revistei „Pyrénées” despre cultura românească în curs de pregătire;

b) Proiectarea unor noi manifestaţii româneşti ce vor avea loc în Sud;

c) Luări de contact cu cercul Facultăţii de Litere din Montpellier, pentru organizarea unei acţiuni de apropiere intelectuală franco-română;

d) luare de contact cu Lectorul de Română de la Montpellier în vederea aceluiaşi scop.

SECRETAR DE PRESĂ                                              VIZA

ŞI CULTURAL,                                                          ŞEFULUI SERVICULUI,

(ss) Eugen Ionescu                                                 (ss) I(on) Dragu

4 martie 1943

 

3. FIŞA DE ACTIVITATE PERSONALĂ

(pe lunile martie – aprilie 1943)

A. NUMELE ŞI PRENUMELE: Ionescu Eugen

Funcţiunea: secretar de presa şi cultural

Localitatea: Marseille – Montpellier – Toulouse

B. ACTIVITATE DE COLABORARE

1. Partea de contribuţie la rapoartele şefului (misiunii, serviciului):

Ne scriem singuri rapoartele.

2. Însărcinări speciale:

Însărcinat de Şeful Serviciului: a) a lua contact cu diferite personalităţi, cercuri, reviste, pentru organizarea acţiunii de propagandă şi informare; b) a redacta un raport special despre conversaţiile avute cu unele personalităţi franceze. (Raportul e întocmit şi înaintat.)

C. ACTIVITATE PERSONALĂ

3. Rapoarte, referate, alte lucrări:

Pentru referate şi rapoarte: a) despre dl. Paul Henry, prieten util al României; b) despre un articol din „Nouvelle Revue de Hongarie” asupra raporturilor culturale româno-bulgare; c) despre sumarul numărului special al revistei „Pyrénées” consacrat culturii româneşti, sumar stabilit în acord cu dnii Dupront, Ferran, Decahors, Didier; d) despre unele păreri franceze privitoare la desfăşurarea viitoare a evenimentelor – situaţia Franţei, situaţia României.

4. Conferinţe ascultate, ţinute (nici o consemnare autografă).

5. Articole proprii şi primite publicate:

Am dat spre publicare pentru revista „Pyrénées” materialul primit din ţară, unele traduceri personale. Am obţinut pentru aceeaşi revistă articole de la dnii P(aul) Henry, Mario Roqes pe care le-am dat. Am înmânat dlui C. Jeautel articolul dlui Basil Munteanu „Viziunea franceză a omului”, apărut în „Pământul românesc”, spre a fi reprodus în noua revistă „Europe”.

6. Legături cu personalităţi, cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, politice etc., din ţara respectivă şi cu membrii misiunilor străine:

În afară de personalităţile, cercurile etc., denumite în fişele anterioare, am mai intrat în contact cu dnii Paul Henry – profesor la Facultatea de Litere din Clermont-Ferrand, Mario Roques – profesor la College de France, Jean Boutière şi Maurice Levaillant – profesori la Sorbona, Lemarchand – director al revistei „Le Cahiers de l’Unita Française”, Paul Lambard – publicist, abatele Decahors, poetul Dermangeat.

7. Participări la reuniuni oficiale, sociale:

Am participat la reuniunile oficiale organizate la 10 Mai de Legaţia noastră din Vichy; la recepţia data Corpului Diplomatic din Vichy, în luna martie, de Ataşatul nostru Militar; la reuniunile organizate de d-l Consilier I. Dragu, pentru personalităţile din publicistica franceză; am fost invitat la diferite reuniuni organizate de unele din personalităţile citate în fişele de activitate, printre care, Şeful Cenzurii Franceze; am oferit însumi mai multe mese de onoare unora dintre personalităţile citate.

8. Acţiune de lămurire asupra problemelor vitale româneşti (cu indicarea persoanelor):

Cu ocazia convorbirilor avute cu interlocuitorii francezi.

9. Organizări de expoziţii, conferinţe asupra problemelor româneşti, controlul secţiunii cinematografice:

Întrevederi pentru organizarea unor manifestaţii româneşti noi în sectorul de activitate regional.

10. Alte manifestări:

În pregătire: numărul special despre cultura românească al revistei „Pyrénées” aproape gata întocmit. Împărţire de broşuri, cărţi etc. privitoare la România. Materialul dat d-lui C. Jeautel pentru revista d-sale. Înţelegere cu redactorul-şef al noii reviste „Combats”, pentru publicarea unor note informative privitoare la mişcarea literară româneasca.

SECRETAR DE PRESĂ                                              VIZA

ŞI CULTURAL,                                                          ŞEFULUI SERVICULUI,

(ss) Eugen Ionescu                                                 (ss) I(on) Dragu

 

4. FIŞA DE ACTIVITATE PERSONALĂ

august – septembrie 1943

A. NUMELE ŞI PRENUMELE: Ionescu Eugen

Funcţiunea: secretar principal

Localitatea: Marseille – Vichy

B. ACTIVITATE DE COLABORARE

1. Partea de contribuţie la rapoartele şefului serviciului:

Ne scriem singuri rapoartele.

2. Însărcinări speciale:

Cele prevăzute în raportul numărul 1158, unde sunt precizate atribuţiile noastre şi consacrate iniţiativele personale.

C. ACTIVITATE PERSONALĂ

3. Rapoarte, referate, alte lucrări:

Mai multe referate şi rapoarte (despre tineretul francez); despre traduceri efectuate din scriitori români; despre emisiunile radiofonice organizate de subsemnatul; atitudinea unor francezi etc.

4. Conferinţe ascultate, ţinute (nici o consemnare olografă).

5. Articole proprii şi primite publicate:

Am îngrijit să apară articole mici, note în presa din Marseille cu prilejul emisiunii radiofonice de la 29 septembrie. Am dat să se recenzeze, de către „Cahiers du Sud”, revista „Pământul românesc” (numărul închinat culturii franceze). Am organizat materialul emisiunilor radiofonice. Am dat spre publicare, în „Cahiers du Sud”, traduceri din poeţi români şi notele lămuritoare.

6. Legături cu personalităţi, cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, politice etc., din ţara respectivă şi cu membrii misiunilor străine:

În afară de personalităţile, cercurile etc., citate în fişele noastre anterioare, am mai intrat în contact cu abatele Sorel – consilier Naţional al Mareşalului Pétain, Contesa de Castro – conducătoarea Asociaţiei „Pour Que l’Fsprit Vive”, L. Frénar – regizor, Poncent – Director General al Radiodifuziunii de pe Coastă, artiştii dramatici Flateau, Jamme, Fabry etc. De Ilontiqua – redactor la „Le Noveaux Temps”.

7. Participări la reuniuni oficiale, sociale:

La recepţiile date de conducătorul serviciului, cele date de subsemnatul. Cele la care am participat ca invitat de diferite persoane numite în fişele noastre.

8. Acţiune de lămurire asupra problemelor vitale româneşti (cu indicarea persoanelor):

Cu prilejul convorbirilor avute cu persoanele citate în fişele de activitate (gazetarii din Sudul Franţei, în special).

9. Organizări de expoziţii, conferinţe asupra problemelor româneşti, controlul secţiunii cinematografice:

Organizarea unei noi emisiuni radiofonice (muzicală, literară) despre România, difuzată din Marseille, la 29 septembrie. Pregătirea unei noi emisiuni ce va fi exclusiv rezervată poeziei.

10. Alte manifestări:

Pregătirea editării unor volume de traduceri, în lucru.

Semnătura                                               VIZA ŞEFULUI SERVICULUI,

(ss) Eugen Ionescu                                    (ss) I(on) Dragu