Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” – 35 de ani de activitate


În scopul susținerii cercetării istorice, promovării cunoștințelor istorice, cultivării culturii istorice și consolidării educației civice, în ședința din 10 iunie 2011, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua istoricului”. Ea este consemnată anual la 18 iunie. În această zi, în anul 1989, a fost constituită Asociația Istoricilor din Republica Moldova (AIRM), organizație nonguvernamentală care a unit în rândurile sale forțele național-democratice din domeniul cercetării istoriei și predării disciplinei Istoria în instituțiile de învățământ și care, prin activitățile desfășurate pe parcursul anilor, a jucat un rol important în mișcarea de renaștere națională.

Asociația Istoricilor din Republica Moldova este una din primele organizații neguvernamentale înființate în Republica Moldova. La momentul constituirii ei, URSS se afla într-o profundă criză politică, soldată ulterior cu destrămarea fostului imperiu sovietic și formarea de noi state naționale. Activismul breslei istoricilor a sporit substanțial în condițiile proclamării Republicii Moldova ca stat independent. Astăzi Asociația Istoricilor, care poartă numele profesorului Alexandru Moșanu, împlinește 35 de ani de la înființare.

Instituirea sărbătorii profesionale „Ziua istoricului” este o recunoaștere publică a contribuției istoricilor la procesul de revenire la valorile autentice naționale și cele general-umane, este un gest de apreciere din partea statului a eforturilor depuse de comunitatea istoricilor din republică la promovarea adevărului științific și a valorilor democratice.

De la primele semnale de democratizare a societății, istoricii s-au încadrat activ în mișcarea de renaștere și eliberare națională. Prin promovarea adevărului, prin reconsiderarea istoriei naționale și universale, prin valorificarea complexă a patrimoniului istoric și cultural, prin înlăturarea stereotipurilor sovietice și introducerea adevărului științific în sistemul educațional, prin cultivarea conștiinței și demnității naționale, istoricii din Republica Moldova au adus o contribuție substanțială la democratizarea și renovarea societății moldovenești, la educarea unor generații de cetățeni civic activi.

Argumentele istoricilor au determinat Parlamentul să oficializeze limba română drept limbă de stat, au legitimat Tricolorul ca drapel național și Stema de stat a Republicii Moldova. De netăgăduit este contribuția breslei istoricilor la proclamarea independenței Republicii Moldova, la elucidarea și aprecierea unor fapte și evenimente istorice (de ex. Pactul Molotov-Ribbentrop, ziua de 28 iunie 1940, înfometarea populației, deportările etc., etc.), precum și a unor fenomene sociale, care până nu demult constituiau subiecte tabu.

În ultimele trei decenii s-a produs o adevărată schimbare la față a istoriografiei moldovenești, ea a devenit parte a istoriografiei naționale românești și, implicit, europene. Cercetarea istorică a devenit mai atractivă, cercul celor încadrați în această activitate s-a extins, dar trebuie să recunoaștem că lucrul acesta s-a întâmplat în mare parte datorită cercetătorilor amatori, problematica cercetării devenind mai variată. Lucrările publicate de cercetătorii din domeniul istoriei sunt în atenția publică, ele sunt discutate și comentate, uneori apreciate diferit și chiar contradictoriu, lucru firesc pentru o societate democratică pe care o edificăm.

O realizare cu care se poate mândri comunitatea istoricilor din Republica Moldova este elaborarea Curriculumului și a manualelor de istorie națională și universală, a materialelor didactice care asigură procesul educațional în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar.

Criza identitară ce se resimte în Republica Moldova – o consecință gravă a regimului sovietic de ocupație – reclamă schimbarea viziunii autorităților față de cercetarea istorică și predarea disciplinei Istoria în instituțiile de învățământ preuniversitar. Privind în perspectivă și luând în considerare realitățile în care trăim, AIRM consideră că Istoriei ca disciplină școlară trebuie să i se rezerve statutul de disciplină de bază în sistemul educațional național. AIRM consideră că trebuie să revenim la discuția cu privire la studierea istoriei prin două discipline școlare separate – Istoria Românilor și Istoria Universală. Această modalitate de predare ar contribui esențial la recuperarea memoriei istorice și educarea tinerei generații, dar și a societății în ansamblu, în spiritul valorilor naționale și general-umane.

Societatea noastră așteaptă de la cercetătorii în domeniul istoriei recomandări judicioase, prin a căror implementare s-ar putea depăși unele probleme cu care se confruntă societatea noastră. AIRM „Alexandru Moșanu” a depus și depune eforturi în vederea elucidării evenimentelor și faptelor istorice, neglijate sau falsificate de istoriografia sovietică, scoate în evidență marile personalități ale Neamului nostru prin organizarea conferințelor naționale și internaționale, a meselor rotunde, prin participarea la emisiuni consacrate trecutului la posturile TV și Radio.

Astfel, în perioada 23-24 august 2021 AIRM a organizat Conferința științifică Internațională „30 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova”, cu publicarea materialelor conferinței în volum; pe 25-26 februarie 2022 – Conferința științifică națională „30 de ani de la Războiul pentru apărarea Independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova (1992)”; la 19 octombrie 1922 – Conferința științifică „Spiritualitatea românească în spațiul basarabean” (cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei) și multe altele. AIRM organizează sistematic concursuri de eseuri pe teme istorice, scoțând în evidență personalitățile marcante ale trecutului nostru.

Cu ocazia sărbătorii profesionale, Comitetul de Conducere al AIRM „Alexandru Moșanu” adresează urări de sănătate și prosperitate cercetătorilor din domeniul istoriei, profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, tuturor celor împătimiți de istorie. Dorim ca succesele înregistrate de Dumneavoastră în cercetarea istoriei și promovarea cunoștințelor istorice să devină un bun al întregii societăți.

Vă îndemnăm să depuneți în continuare eforturi ca să transformăm Istoria într-o adevărată forță edificatoare a unei societății democratice și prospere, iar istoricul – în primul rând profesorul de istorie – să devină un adevărat educator național.

 

Association of Historians from the Republic of Moldova “Alexandru Moșanu” – 35 years of activity

Keywords: Association of Historians from the Republic of Moldova “Alexandru Moșanu”; History of Romanians; scientific activity; knowledge dissimulation

In the meeting of June 10, 2011, the Government of the Republic of Moldova adopted the Decision regarding the establishment of the professional holiday “History Day”. It is recorded annually on June 18. On this day, in the year 1989, the Association of Historians from the Republic of Moldova was established, a non-governmental organization that united in its ranks the national-democratic forces in the field of history research and the teaching of History in educational institutions, and which, through the activities carried out during years, played an important role in the national revival movement. In the 35 years of activity, the Association of Historians has contributed essentially to the development of the Curriculum for the History of Romanians and Universal History, to the promotion of the History of the Romanian Nation, to the organization of numerous scientific, national and international conferences, at which pressing issues of our past were addressed.