REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXIII, 2023


GRAMATICĂ

Petru BUTUC


Reconsiderări privind statutul gramatical al particulei în limba română

Dana-Luminiţa TELEOACĂ


Particularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (I)

Dana-Luminiţa TELEOACĂ


Particularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (II)

Petru BUTUC


Despre propoziţia şi fraza angrenată

George RUSNAC


Schimbări sinestezice de sens

Doina BUTIURCA


Fondul latin şi inovaţia în vocabularul panromanic

Mihai MIHĂILEANU


Consideraţii privind modul prezumtiv în limba română

Tatiana BABIN-RUSU


Diferenţierea structurilor lexico-semantice

Rodica MAŢCAN


Formele verbale care exprimă posterioritatea în franceză şi română

Cristinel MUNTEANU


Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)

Daniela PELIVAN


Rostirea vocalelor din vecinătatea diftongilor descendenţi [ei] şi [au] în limba română literară şi în vorbirea spontană

Elena VARZARI


Topică obiectivă  – topică subiectivă: necesitatea unei delimitări în cronicile româneşti

Eugenia MINCU


Elementul formativ cardi(o)- / -card, -cardie în corpusul terminologiei medicale

Elena VARZARI


Topica letopiseţelor din perspectivă transfrastică

Elena ZGÂRCIBABĂ-BOGDAN


Unele consideraţii referitoare la verbul a trebui

Alexei CHIRDEACHIN


Despre unele particularităţi acustice ale semioclusivelor prepalatale în română şi engleză

Silvia MAZNIC


Consideraţii privind sinonimia latină

Doina BUTIURCA


Influenţa franceză

Elena VARZARI


Ordinea cuvintelor şi coeziunea propoziţiilor în cronicile româneşti vechi

Veronica PĂCURARU


Construcţia de sens vs ambiguitatea semantică a semnului lexical

Alexandru DÂRUL


Note privind categoriile gramaticale clasificatoare

George RUSNAC


Originea rom. (f)sat, oraş şi a alb. fshat

Petru ZUGUN

Ana-Maria MINUŢ


Formarea de cuvinte. Identificare, analiză şi evaluare

Mircea FĂRCAŞ


Consideraţii morfologice asupra articolului în subdialectul maramureşean

Victoria ROGA


Caracterul problematic al conceptului de negaţie

Larisa GURĂU


Construcţii reduplicative cu jonctive

Alexandra GHERASIM


Valorizare estetică prin conversiune

Marcu GABINSCHI


Alautemia inclusivă confixal-sufixală – o trăsătură globală a limbii române

Liuba PROCOPII


Posibilităţi de conversie a participiului

Raisa GALBEN


Modalităţi de redare a cauzalităţii în limba română

Petru BUTUC


Analiza sintactică a propoziţiei bimembre începe de la subiect

Angela CIUMAC


Cazuri de confundare a subiectului cu alte părţi de propoziţie

Elena VARZARI


Funcţia stilistică a topicii în cronicile româneşti

Elena ZGÂRCIBABĂ-BOGDAN


Factorul „abstractizare” în cadrul semiauxiliarelor de modalitate

Silvia MAZNIC


Aspecte ale dinamicii verbelor eventive ocazionale

Victor AXENTI


Semnificaţia modală şi temporală a gerunziului

Carolina POPUŞOI


Tipuri de calcuri de regim verbal prepoziţional nerecomandate în limba română din Basarabia

Dana-Luminiţa TELEOACĂ


Structuri poetico-retorice în textul psalmic modern: construcţii intensive şi tautologice

Cristinel MUNTEANU


Tipuri de sinonimie

Emilia OGLINDĂ


Aspecte ale analizei contrastive din perspectiva lingvisticii cognitive şi funcţionale

Aliona SOBOL


Echivalente româneşti ale verbelor aspectuale din limba rusă cu prefixul до-

Claudia CEMÂRTAN


Consideraţii privind categoria gramaticală a aspectului verbal în limba română

Alexandra GHERASIM


Categoria semantică animat / inanimat şi reflexele ei în gramatică

Viorica RĂILEANU


Sensul numelui propriu în raport cu cel al numelui comun corespunzător

Ina GALOUZA


Modele semantico-structurale ale replicii de acceptare

Adela NOVAC


Verbul pronominal în funcţie de verb semiauxiliar și semicopulativ

Elena ZGÂRCIBABĂ-BOGDAN


Repere identitare la nivelul sintactic al limbii române

Liliana DOLGAN


Observaţii privind dezagregarea predicatului verbal compus şi a predicatului verbal-nominal

Anna BONDARENCO


Le temps et la temporalité du stéréotype et de l’événement

Petru BUTUC


Caracterul nemotivat al unor titluri tipologice de complemente

Carolina POPUŞOI


Aspecte ale calcului de regim verbal cazual nerecomandat în limba română din Basarabia

Estelle VARIOT


A propos de la grammaticalisation en roumain: Sur quelques formes et fonctions du verbe en roumain

Silvia MAZNIC


Valoarea pronumelui se în structura verbelor eventive

Petru BUTUC


Precizări despre subiectul simplu şi dezvoltat

Svetlana CIOBANU


Determinanţi atributivi şi circumstanţiali*

Ştefania ISAC


Unele aspecte ale interferenţei de gen în limbile engleză şi română

Petru BUTUC


Un bloc al subiectului simplu în limba română

Valentina CIOBANU


Exprimarea complementului direct prin acuzativul numelor cu prepoziţia pe (în diacronie)

Oliviu FELECAN

Nicolae FELECAN


Structura semantico-sintactică a lexemelor pe şi la

Carolina POPUŞOI


Calcuri de diateză verbală nerecomandate în limba română din Basarabia

Carolina POPUŞOI


Calcuri de regim nominal prepoziţional nerecomandate în limba română din Basarabia

Diana VRABIE


Dinamica greşelilor lexico-semantice: copierea de sens sau calculul semantic

Carolina POPUŞOI


Calcuri morfematice nerecomandate în limba română din Basarabia

Cristina CORLA (HANŢ)


Grupul prepozițional în limba română. Trăsături distincte

Marcela VÂLCU


Probleme de pronunțare în cazul unor unități fonetice

Carolina POPUŞOI


Traduceri nerecomandate în limba română din Basarabia

Cristina CORLA (HANŢ)


Câteva considerații privind regimul de acuzativ al prepoziției contra

Elena JUNGHIETU


Derivarea – procedeu de formare a verbelor de comportament

Cristina HANȚ


Prepoziții noi în limba română (1) – „versus”

Cristina HANȚ


Prepoziții noi în limba română – „pro” (II)

Viorica MOLEA


Modificări în DOOM 3: câteva aspecte

Cristina HANȚ


Prepoziții noi în limba română III – „gen”

Viorica MOLEA


Erori gramaticale în exprimarea orală din mass-media autohtonă (pe baza monitorizării unor posturi tv naționale)

Cristina HANȚ


Prepoziții noi în limba română (IV) – „per”

Viorica MOLEA


Inadvertențe stilistice atestate la unele posturi TV din Republica Moldova

Iraida CONDREA


Varietăți antroponimice actuale