REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XXXIV, 2024


ITINERAR LEXICAL

Iulia MĂRGĂRIT


Creaţii lexicale şi semantice la nivelul graiurilor româneşti din stânga Prutului

Nicolae FELECAN


Relaţia vocativ / nominativ la numele de persoană

Marin BUTUC


Interacţiunea lexicului comun cu terminologia militară

Alexandru CAZACU


Semiotica pieselor utilizate pentru acoperirea capului

Nicolae FELECAN

Ramona BĂBAŞ


Noţiunea „drum” în limba română (II)*

George RUSNAC


Câmpul etemic drac în limba română (II)

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (II)*

Maria COSNICEANU


Nume de familie româneşti cu şi fără articolul -l

Cristinel MUNTEANU


Frazeologia în primele texte literare româneşti

Nicolae FELECAN


Noţiunea drum în limba română (IV)

Andrei CRIJANOVSCHI


Dicţionar al elementelor latine ereditare din limbile romanice (română, italiană, franceză, spaniolă, portugheză)

George RUSNAC


Câmpul etemic drac în limba română (I)

Aliona DOSCA


Procedee de formare a termenilor juridici (o abordare contrastivă în baza materialului german şi românesc)

Substantivul ca mijloc de exprimare a diatezei în limba engleză

Iustina BURCI


Numele de familie. Forme intermediare în sec. al XVIII-lea

Vladimir ZAGAEVSCHI


Nume de familie româneşti articulate cu -l (Creţul, Dodul, Grosul, Racul)

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic

George RUSNAC


Nume indigene de culori

Nicolae FELECAN


Noţiunea „drum” în limba română

Vladimir ZAGAEVSCHI


Nume de familie româneşti (Doga, Goga, Goma, Moga, Popa, Zota)

Jana CIOLPAN


Motivarea unor termeni zoologici

Silvia PITIRICIU


Din terminologia cromatică: galben în limba română

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (III)*

Marin BUTUC


Termeni şi termeni-sintagme ai metalimbajului militar românesc

Lidia CODREANCA


Limba de redactare a primei Constituţii a Basarabiei de la 1818 (1828)

Nicolae FELECAN


Rost, rosti, rostui

Iustina BURCI


Terminologie entopică în spaţiul românesc general şi moldovenesc. Zoonimele

Ioan MILICĂ


Modele naive şi modele savante în reprezentarea lingvistică a realităţii: denumirile de plante

George RUSNAC


Etimologii (I)

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (IV)

Iustina BURCI


Nicolae Iorga şi consideraţiile sale despre numele de botez la români

Anatol EREMIA


Reglementarea şi ocrotirea onomasticii româneşti în Republica Moldova

Lucia CEPRAGA


Importanţa limbii latine pentru onomastica economică

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (V)

Tatiana SANDU


Caracteristica articulatorie şi acustică a diftongului central /’uə/ din limba engleză

Anatol EREMIA


Tradiţii istorice şi spiritualitate românească în toponimia Basarabiei

Lidia CODREANCA


Interferenţa bilingvă în onomastica românească din Basarabia (1812-1918)

George RUSNAC


Factorul popular-regional în cercetările etimologice structurale

Nicolae RAEVSCHI


Vorovi / vorbi

Ion POPESCU-SIRETEANU


Cuvântul nămaie şi familia lui

Nicolae RAEVSCHI


Apelativul hoţ şi variantele sale onomastice

Nicolae RAEVSCHI


Hidronime traco-dacice având conexiuni etimologice baltice

Iustina BURCI


Interferenţe româno-slave în antroponimia veche din Moldova

George RUSNAC


False motivări antroponimice

Anatol EREMIA

Lilia STEGĂRESCU


Sate gemene cu denumiri identice

Stelian DUMISTRĂCEL


Ingineria ca inginerlâc

Cristinel MUNTEANU


Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară

Nicolae FELECAN

Ramona BĂBAŞ


Noţiunea „drum” în limba română. Termeni de origine slavă (III)*

George RUSNAC


Originea românescului teafăr (II)

Andrei CRIJANOVSCHI


Un dicţionar al limbii române corecte

Ion CIOCANU


Incalificabilul „ca şi”

Daiana FELECAN


Nume noi pentru năravuri vechi

George RUSNAC


Originea românescului teafăr (I)

Vasile BAHNARU


Consideraţii privind tipologia dicţionarelor

Anatol EREMIA


Identitatea toponimiei româneşti

Marin BUTUC


Despre unele aspecte privind caracterul sistemic al terminologiei militare româneşti

Cristinel MUNTEANU


O problemă de lingvistică „financiară”: analogia cuvinte – bani

Vasile BAHNARU

Veronica PĂCURARU


Motivaţia etimologică şi cea referenţial-pragmatică a semnelor lexicale

Anatol EREMIA


Reglementarea şi ocrotirea toponimiei naţionale

Gheorghe CHIVU


Dimitrie Cantemir şi limba română literară veche

Oliviu FELECAN


Interferenţe româno-slave în antroponimia maramureşeană

Anatol EREMIA


Ortografierea numelor geografice

Ioan MILICĂ


Imaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (I)

Anatol EREMIA


Hidronimia Basarabiei. Originea şi semnificaţia numelor de râuri

Ioan MILICĂ


Imaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (II)*

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (VI)

Vladimir ZAGAEVSCHI


Nume de familie româneşti arhaice şi derivatele lor în zone periferice şi insulare

Ioan MILICĂ


Imaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (III)*

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (VI)*

Anatol LENŢA

Nicolae CHIRICENCO


Despre funcționarea unor eurisemante lexicale într-un text literar

Anatol EREMIA


Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (I)

Anatol EREMIA


Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (II)

Gheorghe CHIVU


Numele dracilor în traducerea românească a Divinei Comedii

Anatol EREMIA


Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (I)

Anatol EREMIA


Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (II)

Vasile PAVEL


Redactarea hărților motivaționale – metodă inovatoare în geografia lingvistică

Viorica VELECICO


Despre „subiectivitatea” denumirilor metaforice de plante

Anatol EREMIA


Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (III)

Anatol EREMIA


Chișinăul în urcușul spre Unire (II)

Vasile PAVEL


Motivaţia de origine metaforică a semnului glotic

Anatol EREMIA


Considerații onomasiologice privind istoria cuvintelor

Cristinel MUNTEANU


Brăila ca „reper din orizontul vorbitorului”. O abordare dinspre frazeologie

Victor RAVINI


Etimologiile elucidează istoria sau o falsifică