REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXIV, 2024


PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Caracterizarea personajului literar din perspectivă estetică

Constantin ŞCHIOPU


Compoziţii şcolare cu caracter publicistic: recenzia şi cronica dramatică

Cristinel MUNTEANU


Eminescu în dezbatere cu caracter… sumativ

Constantin ŞCHIOPU


Păstorul mioritic Grigore Vieru şi invidia omenească

Cornelia MUNTEANU


Clipe de eternitate la Liceul Teoretic „Dante Alighieri”

Larisa SOLOMON


Credinţă îmbrăcată în cuvânt

Ludmila ARMAŞU-CANŢÂR


În căutarea paradisului pierdut

Iulian BOLDEA


Lirica românească premodernă. Poeţii Văcăreşti

Constantin ŞCHIOPU


Unele consideraţii privind redactarea / scrierea compunerilor narativă şi descriptivă

Veronica CIOBANU


Relaţia „literatură – arte” în contextul educaţiei literar-artistice a elevilor

Gabriela MEDAN


Ionel Teodoreanu şi Mateiu I. Caragiale – reprezentanţi ai direcţiei estetizante

Andrei PROHIN


Pământ şi apă. Glose istorico-literare la Eminescu

Nina ACONI


Proiectul – metodă de predare / învăţare / evaluare

Petru BUTUC


Reconsiderări privind titlul sintactic de complement predicativ

Constantin ŞCHIOPU


Predarea / studierea prozei de inspiraţie istorică: repere teoretico-literare şi metodologice

Cristinel MUNTEANU


Valorile stilistice ale părţilor de vorbire (însemnări din perspectivă didactică)

Roxana Antoinette VORNIC


Studiul literaturii şi dezvoltarea inteligenţei emoţionale

Constantin ŞCHIOPU


Compoziţiile şcolare: paralela şi sinteza

Iulian BOLDEA


Costache Conachi şi neoclasicismul poetic românesc

Constantin ŞCHIOPU


Reportajul şi interviul ca procedee de receptare a operei literare

Constantin ŞCHIOPU


Studierea elementelor de versificaţie

Constantin ŞCHIOPU


Repere teoretico-literare şi metodologice ale predării / studierii schiţei (în baza schiţei D-l Goe de I. L. Caragiale)

Dorina KUDOR


Proiectarea unei lecţii – laborator didactic

Contribuţie însemnată la dezvoltarea patrimoniului pedagogic

Victoria FONARI


Aport inovator la metodica predării literaturii române

Constantin ŞCHIOPU


Conceptul de curent literar

Mihaela SECRIERU


Didactica oralului

Sergiu PAVLICENCU


Literatura universală în învăţământul liceal

Mihaela SECRIERU


Metode de predare a limbii române

Constantin ŞCHIOPU


Studierea noţiunilor de teorie literară

Maria ABRAMCIUC


Cântarea României de Alecu Russo: perspective critico-metodice

Geanina COTOI


Eliberarea cuvântului din cochilie

Alina PAMFIL


Elemente de didactica limbii române

Mihaela SECRIERU


Metode de predare-învăţare adaptate specificului limbii şi literaturii române

Loretta HANDRABURA


Învaţă-mă cum să învăţ şi să-i învăţ!

Ludmila ARMAŞU-CANŢÂR


Metodica predării creative a literaturii române

Ludmila CAŞU


O carte a profesorului de literatură

Viorica GORAŞ-POSTICĂ


Provocare pentru o posibilă metodologie a educaţiei literar-artistice

Constantin ŞCHIOPU


Receptarea operei literare: condiţii, etape şi niveluri

Mina-Maria RUSU


Competenţa de comunicare – perspective de abordare

Constantin ŞCHIOPU


Lectura ca demers didactic

Livia STATE


O perspectivă didactică de însuşire a termenilor

Mariana CHETROIU


Basmul – consolidare prin jocuri didactice

Nicolae FELECAN


Complementul posesiv

Alice TOMA

Cristinel MUNTEANU


Importanţa literaturii pentru învăţarea limbii române ca limbă străină

Constantin ŞCHIOPU


Opera literară din perspectiva noţiunilor „autor”, „narator”, „personaj”, „eu liric”

Constantin ŞCHIOPU


Limbajul poetic: trăsături şi modalităţi de interpretare într-un demers didactic

Constantin ŞCHIOPU


Dezvoltarea gândirii critice în procesul receptării textului artistic

Constantin ŞCHIOPU


Formarea cititorului prin lecturi paralele

Vasile PAVEL


Limba română în şcolile din regiunile Cernăuţi şi Odesa

Petru BUTUC


Gramaticalizarea, etapa decisivă în procesul istoric de unificare a românei literare

Ludmila BERZOI


O nouă perspectivă de abordare a literaturii în şcoală

Constantin ŞCHIOPU


Interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate şi transdisciplinaritate în studiul literaturii

Constantin ŞCHIOPU


Interpretarea textului literar: tehnici de creativitate

Mariana MARIN


Cititorul – producător de texte argumentative, reflexive şi metaliterare

Constantin ŞCHIOPU


Sarcini activ-participative de valorificare a operei literare

Constantin ŞCHIOPU


Metode şi procedee de interpretare a operelor lirice

Otilia BABĂRĂ


M. Eminescu – model de exigenţă didactică

Constantin ŞCHIOPU


Etapele valorificării textului literar în cadrul orelor de literatură: obiective şi procedee de lucru

Constantin ŞCHIOPU


Modurile de expunere în discursul literar

Constantin ŞCHIOPU


Structura şi compoziţia în procesul de interpretare a operei literare

Galina GRĂDINARI


Studiul de Caz – metodă eficientă de dezvoltare a competenţelor comunicative

Gheorghe ŢÂMBAL


Metode şi tehnici didactice interactive (aspecte practice)

Mina-Maria RUSU


Tema şi rema în construirea sensului unui mesaj

Constantin ŞCHIOPU


Interpretarea operei literare din perspectiva noţiunilor temă, motiv, laitmotiv

Constantin ŞCHIOPU


Modalităţi de investigaţie în proza de analiză psihologică (Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu)

Constantin ŞCHIOPU


Simularea întâlnirii cu personajul literar

Constantin ŞCHIOPU


Interpretarea textului literar prin tehnica generării de alternative

Simona CHIŞ


Arta cuvântului în teatrul lui Marin Sorescu

Doina DRĂGUŢ


Postmodernismul, o reluare didactică

Dorina BALMUŞ


Dimensiuni ale ontopoeticii eminesciene

Diana VRABIE


Cititorul în lumea creaţiei personalităţii literare: sugestii de predare

Maria ABRAMCIUC


Recitirea clasicilor. Nuvela O alergare de cai de Constantin Negruzzi

Victoria VÂNTU


Deideologizarea discursului liric în poezia basarabeană şaizecistă

Eugenia MINCU


Povestea lui Vasile Vasilache – poveste existenţială a românului

Doina DRĂGUŢ


Goticul în artă, literatură, muzică

Constantin ŞCHIOPU


Perspective de receptare a liricii lui Grigore Vieru

Marcela VÂLCU


Articolul ca mijloc de realizare a categoriei determinării

Mina-Maria RUSU


Patologia incomunicării postmoderne şi terapia prin cuvânt

Doina DRĂGUŢ


Arghezi, între teluric şi celest

Ioan ŞERDEAN


Exerciţiul – metodă specifică în formarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)

Florin GRINEA


Curente culturale în literatura română. Umanismul

Ioan ŞERDEAN


Învăţarea cititului: elemente de autocontrol

Ludmila BÂLICI


Prerogativele eului liric în opera poetică

Silvia POSTERNAC


Aspectul educaţional al lecturii

Examenul de bacalaureat la limba şi literatura română – o inovaţie întru satisfacerea aşteptărilor

Ioan ŞERDEAN


“Comoară... pe moşie revărsată”

Marcela VÂLCU


Simularea ca metodă didactică: repere teoretico-metodologice

Constantin ŞCHIOPU


Principii de abordare a literaturii ca disciplină şcolară

Constantin ŞCHIOPU


Formarea la elevi a competențelor lectorale

Marcela VÂLCU


Greșeli de interpretare și de rostire a unor unități fonetice complexe

Constantin ŞCHIOPU


Textul literar: comprehensiune și receptare

Maria HADÎRCĂ


Competenţa de lectură – concept, structură şi mediu de formare

Manualele, o necesară călăuză didactică

Solomon MARCUS


Copiii, sub agresiunea unei școli care le ignoră nevoile și drepturile. Cazul dramatic al clasei a V-a

Adrian Dinu RACHIERU


Patriotismul limbii şi „realitatea discursivă”

Ion I. IONESCU


O privire sociologică asupra educației școlare

Constantin ŞCHIOPU


Conceptul de literatură în contextul educaţiei literar-artistice

Constantin ŞCHIOPU


Interpretarea operei literare din perspectiva unor elemente intratextuale

Constantin ŞCHIOPU


Valori și atitudini în interpretarea operei literare

Constantin ŞCHIOPU


Registre stilistice ale operei literare: o abordare teoretico-metodologică

Angela LUNGU


Dezvoltarea competenței de lectură prin abordări inter- și transdisciplinare

Constantin ŞCHIOPU


Didactica lecturii versus didactica literaturii

Constantin ŞCHIOPU


Formarea la elevi a competenței de a formula idei pe marginea operei literare

Constantin ŞCHIOPU


Dezvoltarea la elevi a aptitudinilor de scriere creativă

Olga IRIMCIUC


Ludicul în predarea limbii române

Constantin ŞCHIOPU


Metodologii didactice ale predării-învățării-evaluării în cadrul educației literar-artistice

Marta ISTRATI


Probleme de (re)adaptare școlară a elevilor repatriați

Constantin ŞCHIOPU


Formarea la elevi a competenței de comunicare literară

Constantin ŞCHIOPU


Receptarea operei lierare prin stimularea gândirii asociative a elevilor

Cristinel MUNTEANU


Despre raportul dintre realitate și ficțiune în literatură

Constantin ŞCHIOPU


Obiectiv, subiectiv și intersubiectiv în interpretarea operelor literare

Silvia STRĂTILĂ


Intelectualul mai caută adevărul în moralitate

Elena VOROTNEAC


Imaginea femeii și sentimentul iubirii în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu: repere de interpretare

Viorica OLEINIC


Recanonizarea lui Creangă

Maria BUTUC


Reconfigurarea demersului didactic în contextul învățării la distanță

Maria HADÎRCĂ


Perspective inter- și transdisciplinare de formare a competenței de comunicare

Marcela VÂLCU


Lecția de tipul atelier de creație

Constantin ŞCHIOPU


Formarea la elevi a competenței de apreciere a operei literare

Constantin ŞCHIOPU


Formarea competenței lingvistice a elevilor prin activități și exerciții creative

Marcela VÂLCU


Formarea la elevi a competențelor literară și de comunicare în cadrul lecției-dramatizare

Viorica-Ela CARAMAN


Robert C. Ford: „Școlile anilor 2020 au lăsat lumea să intre în clasă, renunțând la învățarea abstractă”

Laura MUNTEANU


Closlieu – spaţiul descoperirii creative a sinelui

Veronica BĂNICĂ


O pledoarie pentru manualul unic

Constantin ŞCHIOPU


Manuale-monstru, elevi și profesori debusolați

Viorica GORAŞ-POSTICĂ


Manualul de Limba română: constrângeri şi deschideri

Diana VRABIE


Manualul de literatură universală pentru clasa a x-a: constatări, observații, sugestii

Georgel RUSU


Calul Troian al învățământului

Constantin ŞCHIOPU


Utilizarea exegezelor critice în interpretarea operei literare

Mariana MARIN


Dezvoltarea competenței de scriere prin intermediul dictărilor

Maria BUTUC


Valorificarea conținuturilor curriculare în contextul implementării parteneriatelor educaționale

Constantin ŞCHIOPU


Odă (în metru antic) de M. Eminescu: repere metodologice de interpretare

Viorica OLEINIC


Creşterea și descreșterea gramaticii

Tatiana MELNIC


Stimularea motivației învățării prin dezvoltarea teoriei inteligențelor multiple

Nelea CROITORU


Valorificarea experimentală a potențialului creativ al elevilor la orele de limba şi literatura română

Ana HARAGA


Dezvoltarea competențelor de comunicare digitală ale elevilor de gimnaziu

Constantin ŞCHIOPU


Dimensiunea afectivă a lecției de literatură română

Viorica MOLEA


Forme tradiționale vs. forme moderne de predare în învățământul universitar: prelegerea